300/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.11.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

300
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní
výnos z 24. októbra 1994 č. 2268/1994-KM o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.
Vo výnose sa ustanovuje, že Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1993 – 1996 uzavretá 5. apríla 1993 medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky (oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 130/1993 Z. z.) a jej dodatok č. 1 zo dňa 1. júna 1994 (oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 213/1994 Z. z.) sú záväzné aj pre zamestnávateľov uvedených v prílohe tohto výnosu.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Úplné znenie výnosu so zoznamom zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje, sa uverejní v časopise Práca a sociálna politika č. 10/1994. Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Odborovom zväze KOVO a vo Zväze elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.