3/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.01.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

3
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania bola na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 30. novembra do 27. decembra 1993 uložená táto kolektívna zmluva vyššieho stupňa a dodatok ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1993 uzavretá 17. mája 1993 medzi Odborovým zväzom civilných zamestnancov Armády Slovenskej republiky
a
Zamestnávateľským zväzom podnikov Armády Slovenskej republiky.
2.
Dodatok č. 1 zo dňa 25. novembra 1993 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1993-1996 uzavretej 8. apríla 1993 medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.