Predpis bol zrušený predpisom 532/2006 Z. z.

297/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2002 do 30.09.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

297
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 19. októbra 1994
o stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Úvodné ustanovenie
Účelom tejto vyhlášky je upraviť
a)
druh a rozsah stavebnotechnických požiadaviek na stavby vzhľadom na potreby civilnej ochrany zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, ktoré nie sú upravené osobitným predpisom,1)
b)
technické podmienky zariadení civilnej ochrany2) na utváranie predpokladov na znižovanie rizík a následkov pri vzniku mimoriadnych udalostí.3)
§ 2
Stavebnotechnické požiadavky
(1)
Stavebnotechnické požiadavky na zariadenia civilnej ochrany sú požiadavky na územnotechnické, urbanistické, stavebnotechnické a dispozičné riešenie a technologické vybavenie stavieb z hľadiska potrieb civilnej ochrany. Uplatňujú sa v rámci obstarávania, navrhovania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie a pri navrhovaní, umiestňovaní a povoľovaní zariadení civilnej ochrany2) budovaných samostatne a budovaných v stavbách.3a)
(2)
Stavebnotechnické požiadavky na zariadenia civilnej ochrany sa uplatňujú prednostne vo vzťahu k zriadeniu ochranných stavieb.
(3)
Stavebnotechnické požiadavky podľa odseku 1 sa uplatňujú tak, že ochranné stavby
a)
sa zabudujú v podzemných podlažiach stavebných objektov,
b)
tvoria prevádzkovo uzatvorený celok a nesmú ním viesť tranzitné inžinierske siete, ktoré s ním nesúvisia,
c)
sa navrhujú do miest najväčšieho sústredenia osôb, ktorým treba zabezpečiť ukrytie v dochádzkovej vzdialenosti maximálne do 500 m,
d)
sa umiestňujú minimálne 100 m od zásobníkov prchavých látok a plynov s toxickými účinkami, ak by mohli ohroziť bezpečnosť ukrývaných,
e)
sa umiestňujú tak, aby prístupové komunikácie umožňovali príjazd k objektu pre ukrývaných a spĺňali podmienky podľa bodu 1 písmena C časti I prílohy č. 1 tejto vyhlášky (ďalej len „príloha č. 1“),
f)
sa navrhujú s kapacitou nad 150 ukrývaných podľa bodu 5 písmena C časti I prílohy č. 1,
g)
majú zabezpečené vo vnútorných priestoroch mikroklimatické podmienky; miestnosti, ktoré majú povahu trvalého pobytu osôb, musia byť vybavené zariadením na nútené vetranie,
h)
spĺňajú ochranné vlastnosti vyjadrené ochranným súčiniteľom stavby Ko podľa časti IV prílohy č. 1.
(4)
Stavebnotechnické požiadavky na zariadenia civilnej ochrany podľa odseku 1 sa vypracúvajú v územnoplánovacej dokumentácii v časti civilná ochrana, ktorá upravuje ukrytie obyvateľstva diferencovane podľa analýzy územia republiky z hľadiska možných mimoriadnych udalostí5) v územných obvodoch okresov takto:
a)
v odolných úkrytoch pre najpočetnejšiu zmenu zamestnancov v objektoch, ktoré sú určené na zabezpečovanie úloh v súvislosti so zásobovaním obyvateľstva vodou, plynom, elektrickou energiou, potravinami, šatstvom a inými komoditami,
b)
v odolných úkrytoch pre najpočetnejšiu zmenu zamestnancov v objektoch zdravotníckych zariadení,
c)
v odolných úkrytoch v objektoch štátnych orgánov, orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy pre zamestnancov, ktorí budú v prípade vzniku mimoriadnej udalosti zabezpečovať riadenie alebo vykonávanie záchranných lokalizačných a likvidačných prác,
d)
v plynotesných úkrytoch alebo jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne v objektoch poskytujúcich služby obyvateľstvu pre zamestnancov,
e)
v plynotesných úkrytoch alebo jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne v bytových domoch,
f)
v jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne v rodinných domoch.
§ 3
Dokumentácia stavieb
Projektová dokumentácia ochranných stavieb sa vypracúva ako súčasť projektovej dokumentácie stavieb uvedených v § 2 ods. 1 tejto vyhlášky a obsahuje náležitosti podľa osobitných predpisov.12)
§ 5
Technické podmienky
(1)
Technické podmienky zariadení civilnej ochrany2) sú určené zásadami na zabezpečenie ochrany obyvateľstva ukrytím počas mimoriadnej situácie; uvádzajú sa v pláne ukrytia, ktorý je súčasťou plánu ochrany.15)
(2)
Technické podmienky zariadení civilnej ochrany sa uplatňujú v rozsahu základných technických požiadaviek na ochranné stavby podľa prílohy č. 1 pri ich navrhovaní.
(3)
Textová časť a grafická časť plánu ukrytia sa spracúvajú podľa prílohy č. 2.
§ 6
Požiadavky na ochranné stavby
(1)
Ochranné stavby sa podľa ochranných vlastností členia na
a)
odolné úkryty,
b)
plynotesné úkryty,
c)
jednoduché úkryty budované svojpomocne,
d)
chránené pracoviská, ktoré slúžia civilnej ochrane (ďalej len „chránené pracoviská").
(2)
Ochranné stavby sa budujú
a)
už v mieri ako dvojúčelové odolné a plynotesné úkryty s prioritou mierového využitia pri nutnosti zachovať ich ochrannú funkciu,
b)
za mimoriadnej situácie a za brannej pohotovosti štátu ako jednoduché úkryty budované svojpomocne úpravou vhodných priestorov v stavbách podľa plánov ukrytia,
(3)
Pri realizácii základných technických podmienok a požiadaviek na ochranné stavby sa postupuje podľa prílohy č. 1.
§ 7
Odolné úkryty
(1)
Odolné úkryty sú odolné stavby
a)
na ochranu proti vonkajšiemu statickému a dynamickému zaťaženiu,
b)
na zabezpečenie plynotesnosti stavby,
c)
na zabezpečenie dodávky filtrovaného vzduchu pre ukrývaných,
d)
na utvorenie podmienok na dlhodobý pobyt ukrývaných, a to najmenej na päť dní.
(2)
Na dlhodobý pobyt ukrývaných treba zabezpečiť
a)
zásobu pitnej vody s objemom zodpovedajúcim potrebe 3 l na osobu a deň,
b)
zásobu odmorovacej vody v množstve 2 000 l,
c)
zásobu chladiacej vody pre dieselagregát a zariadenie filtrácie a ventilácie,
d)
zásobu pohonných hmôt pre dieselagregát, prepočítanú na jeho nepretržitý chod po dobu použitia úkrytu,
e)
dodávku filtrovaného vzduchu 2,5-5,0 m3 na osobu a hodinu.
(3)
Odolné úkryty sa z hľadiska dispozičného riešenia členia na
a)
hlavné priestory – miestnosti pre ukrývaných a služobné miestnosti,
b)
pomocné priestory – prevádzkové miestnosti, t. j. technickoprevádzkový blok a vnútorné komunikácie,
c)
vchody a východy.
(4)
Priestory odolných úkrytov uvedené v odseku 3 sa členia podľa účelu pri prevádzke na nezamoriteľné a zamoriteľné.
(5)
Konštrukcia odolných úkrytov musí spĺňať podmienky podľa časti I prílohy č. 1 tak, aby sa zabezpečila ochrana proti
a)
tlakovým účinkom,
b)
radiačnému zamoreniu,
c)
tepelným účinkom pri požiaroch,
d)
účinkom pri úniku nebezpečných látok,
e)
zatopeniu.
(6)
Konštrukcia odolných úkrytov musí nadväzovať na konštrukciu stavby objektu, v ktorej sa odolné úkryty zriaďujú.
(7)
Zhotoviteľ (dodávateľ) stavby objektu musí na stavbu odolných úkrytov použiť len monolitické alebo prefabrikované železobetónové konštrukcie.
(8)
Plynotesnosť odolných úkrytov zabezpečuje vonkajší a vnútorný plášť, pričom
a)
vonkajší plášť zabezpečuje plynotesné oddelenie vnútorného priestoru od vonkajšieho prostredia,
b)
vnútorné plynotesné predely zabezpečujú oddelenie vnútorných nezamoriteľných a zamoriteľných častí odolných úkrytov.
(9)
Odolné úkryty sa vybavujú
a)
zariadením na zásobovanie vodou a kanalizačným zariadením,
b)
zariadením na zásobovanie elektrickou energiou,
c)
vzduchotechnickým zariadením,
d)
spojovacím zariadením,
e)
signalizačným zariadením na signalizáciu ich polohy v prípade zavalenia,
f)
zariadením na zabezpečenie podmienok potrebných na pobyt ukrývaných,
g)
hasiacimi prístrojmi,
h)
náradím na vyslobodenie z poškodeného úkrytu.
(10)
Systémy a prvky inžiniersko-technických zariadení sa navrhujú tak, aby sa dali využiť na prevádzku aj v čase mieru.
(11)
O odolnom úkryte vypracúva evidenčný list ochrannej stavby podľa prílohy č. 4 vlastník alebo správca, ich evidenciu vedie okresný úrad a obec.
§ 8
Plynotesné úkryty
(1)
Plynotesné úkryty sú ochranné stavby a priestory, ktoré
a)
zabezpečujú plynotesnosť stavby,
b)
zabezpečujú dodávku filtrovaného vzduchu pre ukrývaných,
c)
utvárajú podmienky na krátkodobý pobyt ukrývaných, a to najmenej na dva dni.
(2)
Na krátkodobý pobyt ukrývaných treba zabezpečiť
a)
zásobu pitnej vody s objemom zodpovedajúcim potrebe 3 l na osobu a deň,
b)
zásobu odmorovacej vody v množstve 300 l,
c)
zásobu chladiacej vody pre zariadenie filtrácie a ventilácie; množstvo sa určuje s prihliadnutím na druh a typ technologického zariadenia,
d)
dodávku filtrovaného vzduchu 2,8-3,9 m3 na osobu za hodinu.
(3)
Plynotesné úkryty sa z hľadiska dispozičného riešenia členia na
a)
miestnosti pre ukrývaných,
b)
priestory na technologické zariadenia a na ich prevádzku,
c)
vchody a východy.
(4)
Plynotesné úkryty sú vybavené
a)
zariadením filtrácie a ventilácie,
b)
sanitárnym zariadením,
c)
spojovacím zariadením,
d)
elektroinštaláciou,
e)
náradím na vyslobodenie z poškodeného úkrytu,
f)
hasiacimi prístrojmi.
(5)
Vonkajšia obvodová konštrukcia musí mať čo najmenej otvorov a prestupov tak, aby spĺňala ochranu proti radiačnému zamoreniu a prenikaniu nebezpečných látok.
(6)
Pri navrhovaní konštrukčných riešení sa môžu použiť prefabrikované konštrukcie a murované priečky. Plynotesnosť sa zabezpečuje plynotesným vonkajším plášťom a vnútornými plynotesnými predelmi.
(7)
O plynotesnom úkryte vypracúva evidenčný list ochrannej stavby podľa prílohy č. 4 vlastník alebo správca, ich evidenciu vedie okresný úrad a obec.
§ 9
Jednoduché úkryty budované svojpomocne
(1)
Na jednoduché úkryty budované svojpomocne sa vyberajú vhodné podzemné alebo nadzemné priestory stavieb, ktoré po vykonaní špecifických úprav musia zabezpečovať čiastočnú ochranu pred účinkami mimoriadnych udalostí podľa prílohy č. 1 časti III.
(2)
Vybrané vhodné podzemné alebo nadzemné priestory stavieb na jednoduché úkryty budované svojpomocne musia spĺňať požiadavky na
a)
vzdialenosť miesta pobytu ukrývaných osôb tak, aby sa mohli v prípade ohrozenia včas ukryť,
b)
zabezpečenie ochrany pred rádioaktívnym zamorením a pred preniknutím nebezpečných látok,
c)
minimalizáciu množstva prác nevyhnutných na úpravu týchto priestorov,
d)
statické vlastnosti a ochranné vlastnosti,
e)
vetranie prirodzeným alebo núteným vetraním vonkajším vzduchom filtračným a ventilačným zariadením,
f)
utesnenie.
(3)
O vybraných priestoroch stavieb podľa odsekov 1 a 2 vypracúva určovací list jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne obec v spolupráci s vlastníkom objektu podľa prílohy č. 3, ich evidenciu vedie obec.
§ 10
Chránené pracoviská
(1)
Chránené pracoviská sú ochranné stavby, ktoré slúžia civilnej ochrane na zabezpečenie úloh súvisiacich
a)
s ochranou štátnych orgánov,
b)
s organizovaním a riadením záchranných, lokalizačných a likvidačných prác na území.
(2)
Chránené pracoviská sa zriaďujú vo vybraných odolných a plynotesných úkrytoch budovaných v mieri.
§ 10a
Odborná prehliadka ochrannej stavby
(1)
Odborná prehliadka ochrannej stavby je periodická odborná prehliadka (revízia) funkčnosti a prevádzkovej spôsobilosti technologického a technického vybavenia (filtračného a ventilačného zariadenia, dieselagregátu, tlakových nádob, elektroinštalácie) a prehliadka stavebnej časti ochrannej stavby. Nedostatky zistené pri odbornej prehliadke technologického vybavenia ochrannej stavby možno odstrániť v rámci odbornej prehliadky. Oprava nedostatkov špecifikovaných v protokole z odbornej prehliadky sa vykoná bezodkladne.
(2)
V rámci údržby ochrannej stavby sa vykonáva aj odborná prehliadka, ak ju vykoná odborne spôsobilá osoba.
§ 11
Prechodné ustanovenia
Táto vyhláška sa nevzťahuje na stavby, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie pred nadobudnutím jej účinnosti.
§ 12
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembrom 1994.
Ladislav Pittner v. r.
Príloha č. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 297/1994 Z. z.
ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ PODMIENKY A POŽIADAVKY NA OCHRANNÉ STAVBY
ČASŤ I
ODOLNÉ ÚKRYTY
A. Dispozičné riešenie
1 Základné plošné a objemové ukazovatele
1.1 čistá podlahová plocha miestnosti pre ukrývaných 0,5-1,0 m2/ 1 osobu
1.2 celková zastavaná plocha 0,7-1,0 m2/ 1 osobu
1.3 celkový obstavaný priestor 3,5-5,0 m3/ 1 osobu
1.4 minimálna svetlá výška 2,3 m
1.5 spotreba chladiacej vody 20,0 m3 max. pre 1250 osôb
1.6 spotreba úžitkovej vody 15,0 l/ 1 osobu / 1 deň
1.7 spotreba elektrickej energie 30 W/ 1 osobu
2 Členenie priestorov a plochy miestností
2.1 Hlavné priestory
2.1.1 miestnosti pre ukrývaných 0,5 - 1,0 m2/ 1 osobu
2.1.2 služobná miestnosť 12,0 m2
2.2 Pomocné priestory
2.2.1 strojovňa zariadenia filtrácie a ventilácie1) 24,0-50,0 m2
2.2.2 miestnosť pre kyslíkové zariadenie1) 4,0-5,0 m2
(pre režim regenerácie)
2.2.3 srojovňa dieselagregátu 28,0-35,0 m2
(ďalej len „DA")1)
2.2.4 riadiaca miestnosť2) 9,0-12,0 m2
2.2.5 sklad pohonných hmôt a mazív 6,0 m2
2.2.6 miestnosť so suchými záchodmi3) 9,0-37,5 m2
2.2.7 miestnosť vodného hospodárstva4) 15,0-35,0 m2
2.2.8 splachovacie záchody5) 6,0 m2
2.2.9 vnútorné komunikácie6)
2.3 Vchody a východy
2.3.1 ochranný vchod
protitlaková predsieň7) 3,3 m2
vstupná priepust8) 8,0 m2
2.3.2 mierový vchod6)
2.3.3 núdzový východ
protiplynová predsieň 5,0 m2
protitlaková predsieň 5,0 m2
štôlňa núdzového výlezu9) vyústenie štôlne na terén pomocou schodišťa alebo šachty musí byť vo vzdialenosti rovnajúcej sa polovici výšky budovy zväčšenej o 3 m
B. Plynotesnosť a izolácia proti vode
1 Zariadenie tlakovo-plynovej a plynovej ochrany
1.1 plynotesné dvere
1.2 tlakovo-plynotesné dvere
1.3 tlakovo-plynotesné poklopy
1.4 podlahové plynotesné poklopy
1.5 tlakovo-plynotesné podlahové poklopy
1.6 plynotesné poklopy, okná a priepusty
1.7 tlakovo-plynotesné uzávery
2 Izolácia proti vode
2.1 navrhuje sa v súlade s požiadavkami na zakladanie stavby a slovenských technických noriem,
2.2 pri návrhu izolácie treba brať do úvahy maximálne výpočtové zaťaženie jednotlivých častí obvodovej konštrukcie tlakovo-plynotesného plášťa odolného úkrytu.
C. Inžiniersko-technické riešenia
1 Príjazdná šírka komunikácie sa stanoví podľa vzorca

š = [(V1+ V2)/2] + 6 m
kde V1 a V2 sú výšky náprotivných budov siahajúce po strešnú rímsu, vyjadrené v metroch. Pri jednostrannej zástavbe sa namiesto 6 m pripočítavajú 3 m.
2 Systémy inžiniersko-technického zariadenia odolných úkrytov sa musia navrhovať z typových alebo normalizovaných prvkov.
3 Filtoventilačné zariadenie musí zabezpečovať prevádzku v tákladných režimoch
3.1 čiastočná filtrácia a ventilácia
3.2 filtrácia a ventilácia
3.3 izolácia
3.4 regenerácia10)
4 V odolných úkrytoch s kapacitou nad 300 ukrývaných a v odolných úkrytoch s regeneračným zariadním musí byť dodávka elektrickej energie zabezpečená náhrádným zdrojom (DA).
5 Kapacita je daná súčtom miest na ležanie a sedenie ukrývaných, pričom miesta na ležanie musia tvoriť 20 % - 30 % z celkového počtu miest v odolnom úkryte.
ČASŤ II
PLYNOTESNÉ ÚKRYTY
A. Dispozičné riešenie
1 Základné plošné a objemové ukazovatele
1.1 čistá podlahová plocha miestností pre ukrývaných 0,5 - 1,0 m2/ 1 osobu
1.2 zastavaná plocha 0,7-1,0 m2/ 1 osobu
1.3 obstavaný priestor 2,0-4,0 m3/ 1 osobu
1.4 minimálna svetlá výška 2,1 m
2 Členenie priestorov a ich plochy
2.1 miestnosti pre ukrývaných 0,5 - 1,0 m2/ 1 osobu
2.2 priestor na filtračné a ventilačné zariadenie11) min. 18,0 m2
2.3 priestor na sociálne zariadenia12) min. 3,0 m2
2.4 priestor na uloženie zamorených odevov13) 0,07 m2/ 1 osobu
2.5 miesto na čiastočnú špeciálnu očistu osôb14) min. 1,0 m2
B. Inštalačné zariadenia
1 Filtorventilačné zariadenie musí zabezpečovať prevádzku v režimoch
1.1 čiastočná filroventilácia
1.2 izolácia
1.3 filtrácia a ventilácia
2 V plynotesných úkrytoch s kapacitou do 300 ukrývaných sa nevyžaduje dodávka elektrikej energie náhradným zdrojom (DA). V plynotesných úkrytoch s kapacitou nad 300 ukrývaných, ak vzduchotechnické zariadenie vyžaduje DA, odporúča sa využívať mierové DA umiestnené v ich okolí.
ČASŤ III
JEDNODUCHÉ ÚKRYTY BUDOVANÉ SVOJPOMOCNE
A. Dispozičné riešenie
1 Základné plošné a objemové ukatovatele
1.1 podlahová plocha 1,0 - 1,5 m2/ 1 osobu
1.2 minimálna svetlá výška 2,1 m
1.3 zásoba pitnej vody 2,0 l/ 1 osobu/ 1 deň
1.4 množstvo privádzaného vonkajšieho vzduchu15) 10,0 a 14,0 m3/ 1 osobu/ 1 hodinu
2 Členenie priestorov a ich plochy
2.1 miestnosti ukrývaných 1,0 - 1,5 m2/ 1 osobu
2.2 priestory na sociálne zariadenia16)
2.3 priestor na uloženie zamorených odevov 0,07 m2 podlahovej plochy
2.4 strojovňa filtrácie a ventilácie 17)
B. Technické riešenie
1 Zvýšenie ochranných vlastností sa dosiahne
1.1 spevnením oslabených miest obvodových konštrukcií, najmä dverných, okenných a vetracích otvorov,
1.2 vybudovaním tieniacich stien.
2 Na vchody sa používajú dvere bez sklených výplní, ktoré sa musia otváreť smerom von. Vhodné je navrhovať dvoje vstupných dvier za sebou s medzerou najmenej 160 cm.
3 Tieniaca stena sa umiestňuje zvonku alebo vnútri úkrytu čo najbližšie ku vchodu (vjazdu), vždy však tak, aby bola zachovaná priechodná šírka dverí. Výška tieniacej steny nesmie prekrývať celý otvor a musí byť vybudovaná do výšky najmenej 1,7 m od úrovne podlahy.
4 Parapety okenných otvorov v podzemných podlažiach musia byť najmenej 170 cm nad podlahou.
5 Presvetľovacie otvory v podzemných podlažiach musia byť najmenej 65 cm nad miestom na ležanie.
6 Utesnenie sa dosiahne utesnením všetkých otvorov vedúcich do úkrytu s použitím dostupných tesniacich materiálov.
C. Vetranie
1 Prirodzené vetranie18) sa zabezpečuje v úkrytoch s kapacitou do 50 ukrývaných. Ak je ich kapacita väčšia ako 50 ukrývaných a skladá sa z niekoľkých menších miestností, každá miestnosť musí mať samostatné prirozené vetranie.
1.1 Vonkajší vzduch sa privádza komínčekom,19) ktorého nasávací otvor musí byť 1,5 až 2,0 m nad úrovňou terénu a ktorý vyúsťuje v úkrytoch 0,5 m nad podlahou.
1.2 Znehodnotený (vydýchaný) vzduch sa odvádza komínčekom vyústeným 0,2 až 0,25 m pod stropom a vyvedeným čo najvyššie do priestoru mimo úkrytu, najmenej o 2 m vyššie, ako je nasávací otvor prívodného vzduchu.
1.3 Komínčeky sa zhotovujú improvizovaným spôsobom, a to z plechových, azbestocementových, novodurových a iných rúr, alebo sa vyrobia z dosák.
2 Nútené vetranie sa zabezpečuje v úkrytoch s kapacitou nad 50 ukrývaných alebo v úkrytoch, kde nemožno zabezpečiť vhodné prirodzené vetranie. Na zabezpečenie núteného vetrania možno použiť
2.1 existujúce vzduchotechnické zariadenie (alebo ventilátory) s dodatočne zriadenými komínčekmi z miestnych zdrojov,
2.2 ventilátory na elektroručný pohon.
ČASŤ IV
ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY
A. Určenie hodnoty ochranného súčiniteľa stavby Ko
1 Súhrnná hodnota všetkých činiteľov ovplyvňujúcich ochranné vlastnosti stavby sa nazýva ochranný súčiniteľ stavby. Vyjadruje sa výsledným číslom, ktoré udáva, koľkokrát je úroveň radiácie pôsobiaca na osoby v úkryte menšia než úroveň radiácie vo voľnom teréne.
2 Hlavným činiteľom ovplyvňujúcim hodnotu ochranného súčiniteľa stavby je hrúbka obvodových múrov a stropu. Stropná konštrukcia nad úkrytom môže vplyvom nadstavby o 20 % až 40 % tenšia ako hrúbka obvodového muriva pre daný ochranný súčiniteľ stavby.
3 Na výber priestoru úkrytu platia nasledujúce orientačné hodnoty materiálov a hrúbky základných stavebných konštrukcií vyčnievajúcich nad terén pre ochranné súčiniteľe stavby 50 a 100:
Konštrukcia, materiál Ochranné súčinitele stavby
50 100
Murivo z tehál
- obyčajných plných 45 50
- obyčajných ľahčených 60 -
- tvárnic ľahkých 50 60
Murivo kamenné
- kvádrové 27 33
- lomové 35 40
Betón
 - prostý 33 40
- armovaný (železobetón) 28 34
Hlina 35 45
Piesok suchý 50 60
Drevo 90 110
Hodnoty sú uvedené v cm.
B. Základné požiadavky na umiestnenie ochranných stavieb podľa hodnoty ochranného súčiniteľa stavby
1 Pri ochrannej stavbe typu odolný úkryt a plynotesný úkryt musí ochranný súčiniteľ stavby dosiahnuť hodnotu Ko = minimálne 100.
2 Pri ochrannej stavbe typu jednoduchý úkryt musí ochranný súčiniteľ stavby dosiahnuť hodnotu Ko = minimálne 50.
C. Časové intervaly na vykonávanie odborných revízií technologických zariadení v odolných úkrytoch a v plynotesných úkrytoch
1 Na filtračnom a ventilačnom zariadení každé tri roky.
2 Na dieselagregáte každé dva roky.
3 Na tlakovej nádobe každých päť rokov.
4 Na elektroinštalácii každé dva roky.
D. Časové normy na uvedenie ochranných stavieb do stavu technickej pripravenosti od vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo brannej pohotovosti štátu
1 Odolné úkryty a plynotesné úkryty
1.1 dvojúčelovo nevyužívané do 2 hodín
1.2 dvojúčelovo využívané do 12 hodín
2 Jednoduché úkryty budované svojpomocne
2.1 príjem ukrývaných do 12 hodín
2.2 zvýšenie ochranných vlastností do 24 hodín
Príloha č. 2 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 297/1994 Z. z.
TEXTOVÁ ČASŤ A GRAFICKÁ ČASŤ PLÁNU UKRYTIA
A. TEXTOVÁ ČASŤ
1. Textová časť plánu ukrytia obyvateľstva kraja a okresu obsahuje najmä
a) zhodnotenie stavu zabezpečenia ukrytia obyvateľstva,
b) súhrnné prehľady o ukrytí obyvateľstva,
c) prehľad o ukrytí na území vymedzenom 30-kilometrovým okruhom okolo jadrovoenergetického zariadenia v Jaslovských Bohuniciach,
d) prehľad o ukrytí na území vymedzenom 20-kilometrovým okruhom okolo jadrovoenergetického zariadenia v Mochovciach,
e) prehľad o ukrytí zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti právnickými osobami a podnikateľmi,
f) prehľad o dvojúčelovom využívaní ochranných stavieb,
g) základné údaje o spôsobe zabezpečenia ukrytia zamestnancov v objekte krajského úradu a okresného úradu,
h) evidenčné listy a register odolných úkrytov a plynotesných úkrytov,
2. Textová časť plánu ukrytia obyvateľstva obce obsahuje najmä
a) základné údaje o spôsobe zabezpečenia ukrytia obyvateľstva,
b) súhrnné prehľady o ukrytí obyvateľstva,
c) rozpočet a materiálne zabezpečenie ukrytia obyvateľstva,
d) základné údaje o spôsobe zabezpečenia pôvodného účelového určenia ochranných stavieb,
e) evidenčné listy a zoznam odolných úkrytov a plynotesných úkrytov pre obyvateľstvo,
f) určovacie listy a zoznam jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne pre obyvateľstvo,
g) počet úkrytových (technických) družstiev v obci s počtom osôb v nich zaradených.
3. Textová časť plánu ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti právnickými osobami a podnikateľmi obsahuje najmä
a) základné údaje o spôsobe zabezpečenia ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti právnickými osobami a podnikateľmi,
b) prehľad o ukrytí,
c) rozpočet a materiálne zabezpečenie ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti právnickými osobami a podnikateľmi,
d) základné údaje o spôsobe zabezpečenia pôvodného účelového určenia ochranných stavieb,
e) evidenčné listy a zoznam odolných úkrytov a plynotesných úkrytov,
f) určovacie listy a zoznam jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne,
g) počet a zloženie úkrytových (technických) družstiev.
B. GRAFICKÁ ČASŤ
1. Grafická časť plánu ukrytia obyvateľstva kraja, okresu a obce sa vypracúva samostatne na mapách alebo na plánoch obcí.1)
2. Grafická časť plánu ukrytia obyvateľstva kraja a okresu obsahuje údaje o rozmiestnení a kapacitách odolných úkrytov a plynotesných úkrytov.
3. Grafická časť plánu ukrytia obyvateľstva obce obsahuje údaje o rozmiestnení a kapacitách ochranných stavieb.
4. Grafická časť plánu ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti právnickými osobami a podnikateľmi sa vypracúva na situačnom pláne organizácie a obsahuje údaje o rozmiestnení a kapacitách ochranných stavieb.
Príloha č. 3 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 297/1994 Z. z.
Príloha č. 4 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 297/1994 Z. z.
EVIDENČNÝ LIST OCHRANNEJ STAVBY
1)
§ 43d až 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
2)
§ 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. (úplné znenie č. 261/1998 Z. z.).
3a)
§ 43 až 43e zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
12)
1)
Plocha závisí od druhu a typu zariadenia.
2)
Zriaďuje sa len v tom prípade, keď je v úkryte DA.
3)
Plocha závisí od kapacity úkrytu.
4)
Plocha závisí od spôsobu uskladnenia a kapacity úkrytu.
5)
Zriaďuje sa pri kapacite nad 600 ukrývaných.
6)
Plocha závisí od potreby mierového využitia.
7)
Uzatvára sa dvoma tlakovo-plynotesnými dverami šírky 80 cm smerom von z úkrytu.
8)
Uzatvára sa dvoma protiplynovými dverami šírky 80 cm smerom von z úkrytu.
9)
Minimálna šírka 120 cm a výška 200 cm, buduje sa z úkrytov do kapacity 600 ukrývaných.
10)
Len v osobitných prípadoch, ak je úkryt situovaný v miestach, kde môže vzniknúť nadmerné zamorenie okolia úkrytu nebezpečnými škodlivinami.
11)
Plocha je daná veľkosťou zariadenia s minimálnymi priestormi na jeho obsluhu, údržbu a montáž.
12)
Umiestňuje sa blízko vchodu do úkrytu a pripúšťa sa projektovať sociálne zariadenie len pre 50 % ukrývaných.
13)
Rieši sa ako samostatná miestnosť najbližšie ku vchodom do úkrytu.
14)
Vyčleňuje sa najbližšie pri vchodoch do úkrytu.
15)
10 m3 pri teplote vonkajšieho vzduchu do 23° C.
14 m3 pri teplote vonkajšieho vzduchu nad 23° C.
16)
1 záchodová misa max. pre 75 žien
1 záchodová misa a 1 pisoár max. pre 150 mužov
1 záchodová misa pre mužov a ženy v úkryte s kapacitou do 50 ukrývaných.
17)
Zriaďuje sa len pri nútenom vetraní.
18)
Využíva sa prirodzený ťah vzduchu vznikajúci rozdielom teplôt vonku a vnútri úkrytu.
19)
Plocha prierezu prívodného a odvosného komínčeka musí byť 10 cm2 na jedného ukrývaného.
1)
Príloha č. 1 písmeno B bod 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 300/1996 Z. z. o zabezpečovaní ochrany obyvateľstva pri výrobe, preprave, skladovaní a manipulácii s nebezpečnými škodlivinami.