295/1994 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

295
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky
z 12. októbra 1994
o škole v prírode
Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach a § 6 ods. 4 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o
a)
zriaďovaní a zrušovaní školy v prírode,
b)
vysielaní detí a žiakov do školy v prírode,
c)
organizácii, činnosti a prevádzke školy v prírode,
d)
názve a vybavení školy v prírode,
e)
pracovníkoch školy v prírode,
f)
finančnom zabezpečení pobytu detí a žiakov v škole v prírode.
§ 2
(1)
Školu v prírode môže zriadiť orgán štátnej správy v školstve1), cirkev, náboženská spoločnosť, obec, iná právnická osoba a fyzická osoba2) (ďalej len „zriaďovateľ “).
(2)
Návrh zriaďovateľa na zaradenie školy v prírode do siete školských zariadení obsahuje
a)
názov a adresu školy v prírode, druh prevádzky (sezónna, celoročná),
b)
meno a priezvisko alebo názov zriaďovateľa školy v prírode, jeho sídlo,
c)
dátum, školský rok, v ktorom sa škola v prírode zriadi,
d)
kapacitu školy v prírode vyjadrenú počtom lôžok, počtom učební,
e)
meno a priezvisko osoby poverenej riadením školy v prírode (ďalej len „riaditeľ školy v prírode“).
(3)
K návrhu podľa odseku 2 zriaďovateľ priloží
a)
výpis z registra trestov nie starší ako šesť mesiacov, ak je zriaďovateľom fyzická osoba,
b)
overený doklad o odbornej a pedagogickej spôsobilosti riaditeľa školy v prírode3),
c)
doklad o zabezpečení priestorov školy v prírode (vyučovacie priestory, priestory na ubytovanie a stravovanie detí a žiakov i pedagogických pracovníkov, priestory na výchovnú činnosť mimo vyučovania, hygienické zariadenia a protiinfekčné izolačné miestnosti),
d)
doklad o materiálno-technickom vybavení pre výchovno-vzdelávaciu činnosť školy v prírode,
e)
potvrdenie príslušného orgánu štátnej správy na úseku zdravotníctva a orgánu štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce o tom, že priestory školy v prírode vyhovujú hygienickým a bezpečnostným normám,
f)
stanovisko obce, v ktorej územnom obvode sa škola v prírode zriadi,
g)
rozpočet školy v prírode podľa jednotlivých položiek na zabezpečenie jej činnosti, s vyznačením nákladovej a výnosovej časti.
(4)
Ak je zriaďovateľom školy v prírode orgán štátnej správy v školstve, návrh na zaradenie školy v prírode do siete školských zariadení obsahuje údaje uvedené v odseku 2, stanovisko obce, v ktorej územnom obvode sa škola v prírode zriadi, a stanovisko územnej školskej rady k zriadeniu školy v prírode4).
(5)
Zriaďovateľ môže zrušiť školu v prírode až po jej vyradení Ministerstvom školstva a vedy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) zo siete školských zariadení.
(6)
Návrh zriaďovateľa na vyradenie školy v prírode zo siete školských zariadení obsahuje
a)
názov a adresu školy v prírode, druh prevádzky (sezónna, celoročná),
b)
meno a priezvisko alebo názov zriaďovateľa školy v prírode, jeho sídlo,
c)
dátum, školský rok, ku ktorému sa škola v prírode zruší,
d)
kapacitu školy v prírode vyjadrenú počtom lôžok a počtom učební,
e)
odôvodnenie návrhu na vyradenie školy v prírode zo siete školských zariadení.
(7)
Ak je zriaďovateľom školy v prírode orgán štátnej správy v školstve, návrh na vyradenie školy v prírode zo siete školských zariadení obsahuje údaje uvedené v odseku 6, stanovisko obce, v ktorej územnom obvode sa škola v prírode zruší, a stanovisko územnej školskej rady k zrušeniu školy v prírode4).
(8)
Zriaďovateľ predkladá ministerstvu návrh na zaradenie školy v prírode do siete školských zariadení alebo na vyradenie školy v prírode zo siete školských zariadení do 15. mája kalendárneho roka.
(9)
Ministerstvo školu v prírode vyradí zo siete školských zariadení aj bez návrhu podľa odseku 8 z dôvodu zistenia opakovaných nedostatkov v činnosti, v starostlivosti o zdravie a bezpečnosť detí, v personálnom a materiálnom vybavení.
§ 3
(1)
Názov školy v prírode sa skladá z jej úradného názvu a názvu jej sídla v prvom páde a zriaďovateľa. Ak má škola v prírode čestný názov, uvádza sa tento názov pred názvom sídla.
(2)
Na vonkajšie označenie školy v prírode sa používa tabuľa s názvom školy v prírode a s uvedením náležitostí podľa odseku 1. Tabuľa je bielej farby s rozmermi 70 cm x 50 cm, písmo je tlačené modrou farbou. Umiestňuje sa na hlavnom priečelí vpravo vedľa hlavného vchodu.
(3)
Názov školy v prírode utvorený podľa odseku 1 sa používa na úradných listinách vydávaných školou v prírode. Na úradnej pečiatke sa uvádza názov školy v prírode bez uvedenia čestného názvu.
§ 4
(1)
Zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia alebo školy, ktorá má právnu subjektivitu (ďalej len „vysielajúca organizácia“), môže do školy v prírode vysielať deti z materských škôl a špeciálnych materských škôl vo veku 5 až 6 rokov a žiakov základných škôl, špeciálnych základných škôl, osobitných škôl a pomocných škôl.
(2)
Do školy v prírode sa prednostne vysielajú deti a žiaci z oblastí, v ktorých je mimoriadne ohrozený zdravý vývoj detského organizmu, a to spravidla raz za školský rok.
(3)
Deti a žiakov (ďalej len „žiaci“) možno do školy v prírode vysielať najdlhšie na 12 kalendárnych dní. Žiaka možno do školy v prírode vyslať len so súhlasom rodiča alebo iného zákonného zástupcu5) (ďalej len „zákonný zástupca“) a len ak zákonný zástupca predloží čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti okolia dieťaťa a o tom, že dieťa nie je choré na prenosnú chorobu6).
(4)
Do školy v prírode možno vyslať len žiaka, ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia praktického lekára pre deti a dorast nebude pobytom v škole v prírode ohrozený, a žiaka, ktorý nebude ohrozovať zdravie ostatných žiakov. O vyslaní žiaka, ktorý by mohol ohrozovať bezpečný priebeh školy v prírode, rozhodne riaditeľ vysielajúcej školy alebo školského zariadenia (ďalej len „vysielajúca škola“).
(5)
Pre žiakov, ktorých nevyšlú do školy v prírode, zabezpečí riaditeľ vysielajúcej školy výchovu a vzdelávanie v inej triede alebo inej škole.
§ 5
(1)
Škola v prírode sa organizuje spravidla v objektoch zriadených na tento účel. Vysielajúca organizácia môže so súhlasom príslušného orgánu štátnej správy na úseku zdravotníctva organizovať činnosť školy v prírode aj v objekte, ktorý je prechodne určený na tento účel,7) ak spĺňa na to vhodné podmienky a ak nie je voľná kapacita v škole v prírode zaradenej do siete školských zariadení.
(2)
Riaditeľ vysielajúcej školy poverí jedného z vysielaných pedagogických pracovníkov funkciou pedagogického vedúceho školy v prírode (ďalej len „pedagogický vedúci“). V prípade, že do školy v prírode sú vysielaní žiaci z viacerých škôl alebo školských zariadení, poverí funkciou pedagogického vedúceho vysielajúca organizácia.
(3)
Pred nástupom do školy v prírode predloží pedagogický vedúci riaditeľovi vysielajúcej školy, a ak ide o žiakov viacerých škôl, aj riaditeľom týchto škôl na schválenie plán výchovno-vzdelávacej činnosti alebo týždenný rozvrh hodín, rámcový program výchovy mimo vyučovania a rozpis služieb i pedagogického dozoru nad žiakmi. Návrh vopred prerokuje s ostatnými pedagogickými pracovníkmi vysielanými so žiakmi do školy v prírode.
(4)
Organizáciu práce školy v prírode upravuje vnútorný poriadok školy v prírode vypracovaný a po prerokovaní so zriaďovateľom schválený jej riaditeľom. V objekte prechodne určenom na školu v prírode schvaľuje vnútorný poriadok školy v prírode pedagogický vedúci po dohode s vedúcim objektu.
(5)
Výchovno-vzdelávací proces je v škole v prírode rozvrhnutý na šesť dní v týždni, pričom pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku na prvom stupni, trvá denne štyri vyučovacie hodiny a pre žiakov druhého stupňa päť vyučovacích hodín. Vyučovacia hodina trvá 40 minút. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti detí predškolského veku sa postupuje podľa Programu výchovnej práce pre materské školy schváleného ministerstvom.
(6)
Výchova mimo vyučovania sa uskutočňuje spravidla v prírode s prihliadnutím na poveternostné podmienky. Je zameraná najmä na ekologickú, estetickú výchovu, telovýchovnú i rekreačnú činnosť a prípravu na výchovno-vzdelávací proces.
(7)
Zdravotnú starostlivosť v škole v prírode zabezpečuje príslušné zdravotnícke zariadenie.
§ 6
(1)
Počas školských prázdnin sa môže škola v prírode využívať na detské i medzinárodné tábory, rekreáciu pedagogických a školských pracovníkov a na organizovanie jazykových kurzov.
(2)
Ak má škola v prírode voľnú kapacitu a vhodné podmienky, môže sa v mesiacoch december až marec využívať aj na organizovanie lyžiarskych výcvikových kurzov pre žiakov základných a stredných škôl s výnimkou školských prázdnin.
§ 7
(1)
Školu v prírode riadi a za jej činnosť zodpovedá riaditeľ. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje a organizuje určený pedagogický vedúci. Prevádzku školy v prírode zabezpečujú technicko-hospodárski a prevádzkoví pracovníci, ktorých nevyhnutný počet určuje zriaďovateľ po prerokovaní s riaditeľom školy v prírode vzhľadom na veľkosť objektu a podmienky školy v prírode.
(2)
S každou triedou materskej školy s počtom do 25 žiakov vysiela vysielajúca organizácia do školy v prírode dvoch učiteľov, na pomocné výchovné práce a na nočnú starostlivosť o žiakov dvoch pomocných vychovávateľov.
(3)
So žiakmi prvého stupňa základnej školy, špeciálnej základnej školy, osobitnej školy a pomocnej školy sa s každou triedou vysiela jeden učiteľ, jeden vychovávateľ a jeden pomocný vychovávateľ. So žiakmi druhého stupňa základnej školy sa s každou triedou vysiela jeden učiteľ na celý pracovný čas, jeden učiteľ na polovičný pracovný čas a jeden vychovávateľ.
(4)
Vysielajúca organizácia vysiela do školy v prírode aj jedného zdravotníka.
(5)
Vysielajúca organizácia môže zo závažných dôvodov umožniť pracovníkom vyslaným do školy v prírode pobyt ich vlastného dieťaťa vo veku od 3 do 15 rokov v škole v prírode aj v prípade, keď nenavštevuje triedu alebo školu, z ktorej sa vysielajú žiaci do školy v prírode. Na pobyt tohto dieťaťa sa vzťahujú rovnaké podmienky ako na ostatných žiakov.
§ 8
(1)
Výdavky na pobyt žiakov v škole v prírode sa uhrádzajú z rozpočtu vysielajúcej organizácie, z príspevku rodiča alebo inej osoby, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, alebo z iných zdrojov.
(2)
Vysielajúca organizácia uhrádza pracovníkom a zdravotníkovi výdavky spojené s vyslaním do školy v prírode podľa osobitného predpisu8).
(3)
Príspevkom rodiča alebo inej osoby, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, sa v plnej výške uhradia výdavky za dopravu, stravovanie, ubytovanie a ostatné náklady spojené s pobytom žiaka v škole v prírode.
(4)
Vo výnimočných prípadoch môže zákonný zástupca so súhlasom pedagogického vedúceho alebo riaditeľa vysielajúcej školy a s vedomím riaditeľa školy v prírode ukončiť pobyt žiaka v škole v prírode na vlastné náklady, pričom sa nevráti príspevok uvedený v odseku 3. V prípade, že zákonný zástupca prevezme žiaka zo školy v prírode na základe odporúčania lekára, cestovné výdavky žiakovi a zákonnému zástupcovi za použitie verejného dopravného prostriedku uhradí vysielajúca organizácia; na základe žiadosti zákonného zástupcu vráti vysielajúca organizácia pomernú časť príspevku uvedeného v odseku 3. Prevoz chorého žiaka zo školy v prírode na základe rozhodnutia lekára sa vykoná podľa osobitného predpisu9).
§ 9
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 383/1992 Zb. o škole v prírode v znení vyhlášky Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 197/1993 Z. z.
§ 10
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ľubomír Harach v. r.
1)
§ 5 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
2)
§ 2 ods. 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach.
3)
Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 222/1993 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov.
4)
§ 7 ods. 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb.
5)
§ 45 a § 46 zákona č. 94/1963 Zb. o rodine v znení zákona č. 132/1982 Zb.
6)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 103/1984 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám.
7)
§ 27 ods. 2 písm. o) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí.
8)
Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách.
9)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/1993 Z. z., ktorým sa vydáva Liečebný poriadok.