293/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.10.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

293
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 30. augusta 1994 do 12. októbra 1994 uložené tieto dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1.
Dodatok č. 1 zo dňa 23. augusta 1994 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1994 pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky uzavretej 8. decembra 1993 medzi Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva v Slovenskej republike
a
Odborovým zväzom pracovníkov drevárskeho, nábytkárskeho, papierenského priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku.
2.
Dodatok č. 2 zo dňa 26. septembra 1994 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1994 uzavretej 22. marca 1994 medzi Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.
3.
Dodatok č. 4 zo dňa 14. septembra 1994 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1994 uzavretej 25. februára 1994 medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov
a
Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.
4.
Dodatok č. 1 zo dňa 9. septembra 1994 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1994-1995 uzavretej 1. júla 1994 medzi Zväzom polygrafie na Slovensku
a
Slovenským odborovým zväzom pracovníkov polygrafie.
5.
Dodatok č. 1 zo dňa 30. septembra 1994 k Vyššej kolektívnej zmluve na roky 1993-1994 uzavretej 4. decembra 1992 medzi Odborovým zväzom STAVBA, Slovenský výbor
a
Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.