291/1994 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

291
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky
zo 14. októbra 1994
o centrách voľného času
Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach a § 6 ods. 4 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:
§ 1
(1)
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o zriaďovaní, zrušovaní, organizácii, činnosti, prevádzke a rozsahu poplatkov v centrách voľného času (ďalej len „centrum“).
(2)
Centrum je výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti a mládež s celoročnou prevádzkou.1)
§ 2
(1)
Centrum môže zriadiť príslušný orgán štátnej správy v školstve,2) cirkev, náboženská spoločnosť, obec, fyzická osoba a iná právnická osoba (ďalej len „zriaďovateľ“).3)
(2)
Návrh na udelenie súhlasu na zriadenie centra obsahuje
a)
označenie zriaďovateľa,
b)
dátum zriadenia centra,
c)
vymedzenie účelu a tomu zodpovedajúceho predmetu činnosti,
d)
označenie štatutárneho orgánu centra,
e)
výpis z registra trestov, ak je zriaďovateľom fyzická osoba,
f)
určenie doby, na ktorú sa centrum zriaďuje,
g)
stanovisko obce k zriadeniu centra, ak obec nie je jeho zriaďovateľom,
h)
doklad o finančnom a materiálnom zabezpečení,
i)
potvrdenie príslušného orgánu štátneho dozoru na úseku zdravotníctva (hygienika) a bezpečnostného technika o tom, že priestory centra vyhovujú hygienickým a bezpečnostným predpisom,
j)
stanovisko príslušného orgánu štátnej správy v školstve.
(3)
Ak centrum zriaďuje orgán štátnej správy v školstve, predkladá len údaje uvedené v odseku 2 písm. a) až i) a stanovisko územnej školskej rady k zriadeniu centra.
(4)
Návrh na zrušenie centra obsahuje
a)
dôvod zrušenia centra,
b)
stanovisko príslušného orgánu štátnej správy v školstve,
c)
stanovisko obce k zrušeniu centra.
(5)
Návrh na zriadenie alebo zrušenie centra predloží zriaďovateľ Ministerstvu školstva a vedy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) do 31. júla príslušného kalendárneho roku.
(6)
Ministerstvo môže centrum zriadené iným zriaďovateľom ako orgánom štátnej správy v školstve zrušiť pre opakované zistenia nedostatkov v činnosti, v starostlivosti o zdravie a bezpečnosť, v personálnom a materiálnom zabezpečení a pre morálne ohrozenie detí a mládeže, a to na podnet obce, občanov alebo príslušného orgánu štátnej správy v školstve.
§ 3
(1)
Centrum sa spravidla člení na úseky, oddelenia a záujmové útvary.
(2)
Pre zdravotne postihnuté deti a mládež sa môžu zriaďovať špeciálne záujmové útvary. Záujmové útvary sa môžu zriaďovať aj pre rodičov s deťmi i pre problémovú mládež.
(3)
Priamou výchovnou prácou sa rozumie
a)
pravidelná činnosť v záujmových útvaroch formou krúžkov, súborov, kurzov, klubov,
b)
príležitostná činnosť formou jednorazových alebo pravidelne sa opakujúcich podujatí, súťaží alebo exkurzií,
c)
individuálny prístup, najmä vo vzťahu k zdravotne postihnutým a talentovaným deťom a mládeži,
d)
spontánna činnosť formou priebežnej ponuky rekreačného, relaxačného i osobného záujmu detí a mládeže,
e)
prázdninová činnosť formou stálych, putovných, víkendových táborov, odborných sústredení, ako praktické uplatnenie osvojených zručností a činností v záujmových útvaroch, a krátkodobých podujatí, určených najmä pre deti a mládež s neustálenými záujmami,
f)
pedagogický dozor a organizačná práca pri podujatiach centra nariadené riaditeľom; tieto činnosti musia vyplývať z priamej výchovnej práce.
(4)
Centrum môže zriaďovať zóny a parky voľného času i ďalšie zariadenia pre deti a mládež, do ktorých bude vstup voľný alebo za znížené vstupné.
§ 4
(1)
Centrum riadi a za jeho činnosť a hospodárenie zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva zriaďovateľ.
(2)
Riaditeľ určuje štruktúru centra, počet a zameranie oddelení. V oddelení pracujú najmenej traja vychovávatelia.
(3)
Riaditeľ vymenúva a odvoláva svojich zástupcov a vedúcich oddelení.
(4)
Riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa vydáva štatút centra, pracovný a organizačný poriadok, rámcový plán činnosti a pracovné náplne vychovávateľov.
§ 5
(1)
Pracovníkmi centra sú:
a)
riaditeľ,
b)
zástupca riaditeľa,
c)
vychovávatelia,
d)
technicko-hospodárski pracovníci,
e)
externí pracovníci.
(2)
Kvalifikačné požiadavky na vychovávateľov centra určuje osobitný predpis.4)
(3)
Od externých vedúcich záujmových útvarov sa vyžaduje odborná spôsobilosť na záujmovú oblasť, ktorú riadia.
(4)
Pracovný čas v centre je vo voľnom čase detí a mládeže, spravidla v popoludňajších hodinách, v dňoch pracovného pokoja a cez školské prázdniny.
(5)
Mieru výchovnej práce vychovávateľov v centre ustanovuje osobitný predpis.5) Rozsah a obsah priamej výchovnej práce vychovávateľov určuje § 3 ods. 3.
§ 6
(1)
Spôsob a právnu formu hospodárenia centra určuje zriaďovateľ podľa osobitného predpisu.6)
(2)
Centrum hospodári s majetkom získaným vlastnou činnosťou a s poplatkami účastníkov, ktoré sú najmenej 25 % z celkových nákladov na vykonávanie činnosti.
(3)
Výška poplatku v záujmových útvaroch zohľadňuje náročnosť i charakter záujmovej činnosti.
(4)
Riaditeľ centra po predložení dokladov o sociálnej odkázanosti môže rozhodnúť o znížení, resp. o odpustení poplatku.7)
§ 7
Domy detí a mládeže a stanice mladých technikov, mladých prírodovedcov a mladých turistov sa do troch mesiacov pretransformujú podľa podmienok tejto vyhlášky.
§ 8
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 104/1979 Zb. o organizácii a výchovno-vzdelávacej činnosti domov pionierov a mládeže, staníc mladých technikov, mladých prírodovedcov a staníc mladých turistov.
§ 9
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembrom 1994.
Ľubomír Harach v.r.
1)
§ 6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach.
2)
§ 5 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
3)
§ 2 ods. 2 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z.
4)
Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 222/1993 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov.
5)
§ 2 ods. 2 písm. i) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 229/1994 Z. z. o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov.
6)
§ 2 ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z.
7)
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 243/1993 Z. z. o sociálnej odkázanosti.