291/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2005 do 31.08.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

291
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky
zo 14. októbra 1994
o centrách voľného času
Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach a § 6 ods. 4 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ustanovuje:
§ 1
(1)
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o zriaďovaní, zrušovaní, organizácii, činnosti, prevádzke a rozsahu poplatkov v centrách voľného času (ďalej len „centrum“).
(2)
Centrum je výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti a mládež s celoročnou prevádzkou.1)
§ 2
Centrum môže zriadiť alebo zrušiť obec, samosprávny kraj, štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, iná právnická osoba alebo fyzická osoba2) (ďalej len „zriaďovateľ").
§ 3
(1)
Centrum sa spravidla člení na úseky, oddelenia a záujmové útvary.
(2)
Pre zdravotne postihnuté deti a mládež sa môžu zriaďovať špeciálne záujmové útvary. Záujmové útvary sa môžu zriaďovať aj pre rodičov s deťmi i pre problémovú mládež.
(3)
Priamou výchovnou prácou sa rozumie
a)
pravidelná činnosť v záujmových útvaroch formou krúžkov, súborov, kurzov, klubov,
b)
príležitostná činnosť formou jednorazových alebo pravidelne sa opakujúcich podujatí, súťaží alebo exkurzií,
c)
individuálny prístup, najmä vo vzťahu k zdravotne postihnutým a talentovaným deťom a mládeži,
d)
spontánna činnosť formou priebežnej ponuky rekreačného, relaxačného i osobného záujmu detí a mládeže,
e)
prázdninová činnosť formou stálych, putovných, víkendových táborov, odborných sústredení, ako praktické uplatnenie osvojených zručností a činností v záujmových útvaroch, a krátkodobých podujatí, určených najmä pre deti a mládež s neustálenými záujmami,
f)
pedagogický dozor a organizačná práca pri podujatiach centra nariadené riaditeľom; tieto činnosti musia vyplývať z priamej výchovnej práce.
(4)
Centrum môže zriaďovať zóny a parky voľného času i ďalšie zariadenia pre deti a mládež, do ktorých bude vstup voľný alebo za znížené vstupné.
§ 4
(1)
Centrum riadi a za jeho činnosť a hospodárenie zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva zriaďovateľ.
(2)
Riaditeľ určuje štruktúru centra, počet a zameranie oddelení. V oddelení pracujú najmenej traja vychovávatelia.
(3)
Riaditeľ vymenúva a odvoláva svojich zástupcov a vedúcich oddelení.
(4)
Riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa vydáva štatút centra, pracovný a organizačný poriadok, rámcový plán činnosti a pracovné náplne vychovávateľov.
§ 5
(1)
Zamestnancami centra sú:
a)
riaditeľ,
b)
zástupca riaditeľa,
c)
vychovávatelia,
d)
technicko-hospodárski zamestnanci,
e)
externí zamestnanci.
(2)
Kvalifikačné požiadavky na vychovávateľov centra určuje osobitný predpis.4)
(3)
Od externých vedúcich záujmových útvarov sa vyžaduje odborná spôsobilosť na záujmovú oblasť, ktorú riadia.
(4)
Pracovný čas v centre je vo voľnom čase detí a mládeže, spravidla v popoludňajších hodinách, v dňoch pracovného pokoja a cez školské prázdniny.
(5)
Rozsah výchovnej starostlivosti vychovávateľov v centre ustanovuje osobitný predpis.5) Rozsah a obsah priamej výchovnej práce vychovávateľov určuje § 3 ods. 3.
§ 6
(1)
Spôsob a právnu formu hospodárenia centra určuje zriaďovateľ podľa osobitného predpisu.6)
(2)
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v centre, ktorého zriaďovateľom je samosprávny kraj alebo obec, určená podľa osobitného predpisu,6a) môže byť na jedno dieťa najmenej 50 Sk a najviac 7,5 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu;6b) tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.
(3)
Výška poplatku v záujmových útvaroch zohľadňuje náročnosť i charakter záujmovej činnosti.
(4)
Výška mesačného príspevku uvedeného v odseku 2 môže byť 0 Sk až 50 Sk na jedno dieťa, ak rodič alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť, predloží riaditeľovi centra rozhodnutie o pomoci v hmotnej núdzi7) podľa osobitného predpisu.
§ 7
Domy detí a mládeže a stanice mladých technikov, mladých prírodovedcov a mladých turistov sa do troch mesiacov pretransformujú podľa podmienok tejto vyhlášky.
§ 8
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 104/1979 Zb. o organizácii a výchovno-vzdelávacej činnosti domov pionierov a mládeže, staníc mladých technikov, mladých prírodovedcov a staníc mladých turistov.
§ 9
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembrom 1994.
Ľubomír Harach v.r.
1)
§ 6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach.
2)
§ 19 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 2 ods. 3 písm. l) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 238/2004 Z. z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov.
6)
§ 2 ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z.
6b)
§ 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
§ 25 ods. 4 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.