29/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.02.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

29
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách a § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska
opatrenie z 31. januára 1994 č. 4 o pravidlách likvidity bánk.
Opatrenie obsahuje ustanovenia, ktoré majú zabezpečiť likviditu bánk, t. j. schopnosť bánk plniť v plnom rozsahu a bezodkladne v stanovenej lehote svoje platobné záväzky.
Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej zo 16. marca 1992 č. 9 o pravidlách likvidity bánk (registrované v čiastke 46/1992 Zb.) v znení opatrenia Štátnej banky česko-slovenskej zo 4. augusta 1992 č. 27 (registrované v čiastke 90/1992 Zb.).
Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Opatrenie bolo uverejnené v čiastke 3/1994 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.