286/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.10.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

286
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní
výnos zo 6. októbra 1994 č. 1685/1994 – KM o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.
Vo výnose sa ustanovuje, že Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1994 uzavretá 22. marca 1994 medzi Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky a Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku vrátane jej dodatku č. 1 zo 14. júna 1994 je záväzná aj pre zamestnávateľov uvedených v prílohe tohto výnosu.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Úplné znenie výnosu a zoznam zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje, sa uverejní v časopise Práca a sociálna politika č. 10/1994. Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Poľnohospodárskom zamestnávateľskom zväze Slovenskej republiky v Nitre a v Odborovom zväze pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.