285/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.10.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

285
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. júna 1994 bol v Prahe podpísaný dodatok k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zrušení vízovej povinnosti (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 225/1993 Z. z.).
Dodatok nadobudol platnosť 20. júna 1994 na základe článku III.
DODATOK
k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zrušení vízovej povinnosti
Vláda Slovenskej republiky a vláda Českej republiky sa dohodli na uzatvorení dodatku k tejto dohode.
Článok I
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o zrušení vízovej povinnosti sa dopĺňa takto:
Článok 3 znie:
„Občania štátu jednej zmluvnej strany môžu vstupovať na územie štátu druhej zmluvnej strany na ktoromkoľvek vhodnom mieste, ak to nie je zakázané vnútroštátnymi predpismi štátu príslušnej zmluvnej strany. Občania tretích štátov môžu prekračovať štátne hranice medzi Slovenskou republikou a Českou republikou len v miestach existujúcich colných priechodov.“.
Článok II
Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.
Článok III
Dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu.
Dané v Prahe 20. júna 1994 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu

Slovenskej republiky:

Eduard Kukan v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Josef Zieleniec v. r.