276/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.10.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

276
OZNÁMENIE
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 2 ods. 2, § 19 ods. 4, § 21 ods. 5, § 26 ods. 4, § 38 ods. 2 v spojení s § 54 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 230/1994 Z. z. po dohode s Ministerstvom školstva a vedy Slovenskej republiky
výnos z 20. septembra 1994 číslo 62/1994 o stredných odborných školách Policajného zboru.
Tento výnos sa vzťahuje na príslušníkov Policajného zboru a upravuje zriaďovanie, zrušovanie a názov stredných odborných škôl Policajného zboru a podmienky, priebeh a ukončenie štúdia na týchto školách.
Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1995.
Výnos bol uverejnený v čiastke 62/1994 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a na mestských a okresných veliteľstvách Policajného zboru.