272/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2001 do 31.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

272
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 24. augusta l994
o ochrane zdravia ľudí
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Účel zákona
Zákon ustanovuje práva a povinnosti orgánov štátnej správy, obcí, iných právnických osôb a fyzických osôb, výkon štátnej správy a štátneho zdravotného dozoru na úseku ochrany zdravia ľudí (ďalej len „ochrana zdravia“).
§ 2
Základné pojmy
(1)
Zdravie je stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody, nielen neprítomnosť choroby; je výsledkom vzťahov medzi ľudským organizmom a sociálno-ekonomickými, fyzikálnymi, chemickými a biologickými faktormi životného prostredia, pracovného prostredia a spôsobom života.
(2)
Ochrana zdravia je súhrn opatrení spočívajúcich v predchádzaní vzniku a šíreniu ochorení a v obmedzovaní ich výskytu a iných porúch zdravia, v zlepšovaní zdravia prostredníctvom starostlivosti o zdravé životné podmienky, pracovné podmienky a zdravý spôsob života a vo výkone štátneho zdravotného dozoru.
(3)
Životné podmienky na účely tohto zákona sú fyzikálne, chemické a biologické faktory životného prostredia vo vzťahu k zdraviu ľudí, podmienky bývania, odpočinku, telesnej kultúry, rekreácie, kultúry a iných záujmových činností, dopravy, poskytovania zdravotnej starostlivosti a poskytovania ďalších služieb, výživy a spôsobu stravovania, stavu a spôsobu používania predmetov prichádzajúcich do styku s požívatinami a predmetov bežného používania, podmienky na zdravý vývoj, výchovu, psychický a fyzický rozvoj detí a mládeže, ako aj každého jedinca.
(4)
Pracovné podmienky na účely tohto zákona sú fyzikálne, chemické, biologické, fyziologické, psychologické a sociologické faktory pôsobiace na zdravie a pracovnú výkonnosť človeka v pracovnom procese, sú ovplyvňované režimom práce, odpočinkom a technickým stavom pracovného prostredia.
(5)
Zdravé životné podmienky a pracovné podmienky na účely tohto zákona sú také podmienky, ktoré nepôsobia nepriaznivo na zdravie ľudí, ale ho chránia a kladne ovplyvňujú.
(6)
Spôsob života je správanie človeka, ktorého základom je vzájomné pôsobenie životných podmienok, sociálno-ekonomických faktorov a osobnostných vlastností. Spôsob života významne ovplyvňuje výživa, spoločenská komunikácia, zvládnutie psycho-sociálnych záťaží, činnosť vo voľnom čase, pohybová aktivita, požívanie alkoholických nápojov, užívanie liekov, omamných a psychotropných látok a fajčiarske návyky.
(7)
Zdraviu škodlivé faktory životného prostredia a pracovného prostredia sú fyzikálne, chemické a biologické faktory, ktoré podľa súčasných poznatkov vedy spôsobujú alebo môžu spôsobiť poruchy zdravia, a ľudský organizmus zaťažujúce faktory vyplývajúce zo životných podmienok a pracovných podmienok, ktoré ovplyvňujú fyziologické a psychické funkcie ľudí.
(8)
Primárna prevencia na účely tohto zákona je systém opatrení zameraných na znižovanie, prípadne vylúčenie rizika výskytu porúch zdravia ľudí, na ktoré v rozhodujúcej miere vplývajú životné, pracovné a sociálno-ekonomické podmienky a spôsob života, a opatrení zameraných na kladné ovplyvňovanie zdravia.
(9)
Opatrenie na obmedzenie ožiarenia je činnosť, ktorou sa pri činnostiach vedúcich k ožiareniu obmedzuje ožiarenie osôb alebo pravdepodobnosť ožiarenia ovplyvnením jeho príčin, zmenou ciest ožiarenia alebo obmedzením počtu ožiarených osôb.
(10)
Zásah je činnosť na obmedzenie ožiarenia osôb pri radiačnej nehode, radiačnej havárii alebo ožiarenia z rádioaktívnych zvyškov.
(11)
Zdroj ionizujúceho žiarenia je rádioaktívny žiarič, zariadenie, ktoré obsahuje rádioaktívny žiarič, generátor ionizujúceho žiarenia alebo zariadenie, pri ktorého činnosti vznikajú rádionuklidy.
(12)
Prírodné ionizujúce žiarenie je ionizujúce žiarenie prírodného zemského alebo kozmického pôvodu.
(13)
Rádioaktívny žiarič na účely tohto zákona je rádioaktívna látka, ktorej miera obsahu rádionuklidov je väčšia, ako ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis vydaný podľa § 17y písm. a).
(14)
Rádioaktívna látka je akákoľvek látka, ktorá obsahuje jeden alebo viac rádionuklidov.
(15)
Uzavretý žiarič je rádioaktívny žiarič, ktorého technická úprava zabezpečuje, že za predvídateľných podmienok použitia neuniknú rádioaktívne látky do životného prostredia.
(16)
Otvorený žiarič je rádioaktívny žiarič, ktorý nespĺňa podmienky uzavretého žiariča.
(17)
Generátor ionizujúceho žiarenia je elektrický prístroj alebo elektrické zariadenie, pri ktorého prevádzke vzniká ionizujúce žiarenie s energiou väčšou ako 5 keV.
(18)
Ionizujúce žiarenie je žiarenie prenášajúce energiu vo forme častíc alebo elektromagnetických vĺn s vlnovou dĺžkou do 100 nm alebo frekvenciou nad 3.1015 Hz, ktoré má schopnosť priamo alebo nepriamo utvárať ióny.
(19)
Pracovisko so zdrojmi ionizujúceho žiarenia je pracovisko, na ktorom sa trvale alebo prechodne vykonávajú práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia; kontrolované pásmo sú priestory pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, v ktorých sa vyžadujú osobitné ochranné opatrenia vrátane kontrolovaného vstupu.
(20)
Pracovník so zdrojmi ionizujúceho žiarenia je osoba vystavená ožiareniu pri pracovnej činnosti, ktorá môže viesť k prekročeniu niektorého z limitov ožiarenia ustanovených pre obyvateľov všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 17y písm. c).
(21)
Pracovník kategórie A je pracovník so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, ktorého efektívna dávka ožiarenia pri pracovnej činnosti môže byť väčšia ako 6 mSv za obdobie jedného kalendárneho roka alebo ekvivalentná dávka ožiarenia pri pracovnej činnosti môže byť väčšia ako tri desatiny limitov ožiarenia ustanovených pre pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 17y písm. c).
(22)
Radiačná ochrana je systém technických a organizačných opatrení na obmedzenie ožiarenia.
(23)
Radiačná nehoda je mimoriadna udalosť spôsobená stratou kontroly nad zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 3 až 6 (§ 17b), ktorá môže spôsobiť ožiarenie osôb na pracovisku so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.
(24)
Radiačná havária je mimoriadna udalosť spôsobená stratou kontroly nad zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 3 až 6 (§ 17b), ktorá spôsobuje únik rádioaktívnych látok alebo ionizujúceho žiarenia do životného prostredia.
(25)
Monitorovanie na účely tohto zákona je opakované meranie veličín, ktorými alebo pomocou ktorých sa kontroluje, sleduje a hodnotí ožiarenie osôb, a meranie rádioaktívnej kontaminácie pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.
(26)
Smerná hodnota je ukazovateľ alebo kritérium na posudzovanie radiačnej ochrany, ktorého prekročenie alebo nesplnenie spravidla signalizuje podozrenie, že radiačná ochrana nie je optimalizovaná.
(27)
Zásahová úroveň je hodnota dávky, ktorej prekročenie odôvodňuje pri činnosti vedúcej k ožiareniu vykonanie opatrení na obmedzenie ožiarenia a v prípade radiačnej nehody, radiačnej havárie alebo ožiarenia z rádioaktívnych zvyškov vykonanie zásahu; odvodená zásahová úroveň je hodnota priamo merateľnej veličiny, ktorej prekročenie sa považuje za prekročenie zásahovej úrovne.
(28)
Za bezúhonného na účely tohto zákona sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti v súvislosti s výkonom činnosti, na ktorú žiada vydať povolenie.
DRUHÁ ČASŤ
PREDCHÁDZANIE OCHORENIAM
Opatrenia na predchádzanie ochoreniam
§ 3
Opatreniami na predchádzanie ochoreniam sa rozumejú opatrenia na predchádzanie vzniku, šíreniu a na obmedzenie výskytu prenosných ochorení, iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia a ochorení podmienených prácou, ako aj opatrenia pri epidémiách a pri nebezpečenstve ich vzniku a opatrenia pri haváriách a iných mimoriadnych situáciách.
§ 4
(1)
Opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení a na obmedzenie ich výskytu sú
a)
nariadenie očkovania a podávania protilátok,
b)
vykonávanie laboratórneho určovania pôvodcov prenosných ochorení a zisťovanie ich citlivosti na antimikróbové látky,
c)
epidemiologické vyšetrovanie v ohnisku nákazy vrátane hlásenia, izolácie, karanténnych opatrení, dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie,
d)
dispenzárna starostlivosť o osoby vylučujúce choroboplodné zárodky,
e)
určovanie podmienok na výkon epidemiologicky závažných činností, zákaz alebo obmedzenie prevádzky v miestnostiach, budovách a zariadeniach alebo zákaz prepravy dopravnými prostriedkami na čas potrebný na vykonanie dezinfekcie, dezinsekcie alebo deratizácie, zákaz alebo obmedzenie výroby, predaja a podávania požívatín a zákaz alebo obmedzenie výroby a predaja predmetov bežného používania,
f)
určovanie hygienicko-epidemiologického režimu prevádzky v zdravotníckych zariadeniach,
g)
opatrenia na zdravotnícku ochranu Slovenskej republiky pred zavlečením prenosných ochorení,
h)
opatrenia na zabránenie šíreniu ochorení prenosných zo zvierat na ľudí,
i)
určovanie podmienok na výkon povolania alebo zákaz výkonu povolania u osôb chorých na prenosné ochorenie alebo podozrivých z takého ochorenia,
j)
zriaďovanie pásiem hygienickej ochrany a dodržiavanie podmienok ich využívania z hľadiska ochrany zdravia.
(2)
Podrobnosti o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam a o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia ustanoví Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) všeobecne záväznými právnymi predpismi.
§ 5
Opatrenia na predchádzanie vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia a na ich obmedzenie sú
a)
zákaz používania chemických látok a prípravkov ohrozujúcich zdravie,
b)
úprava stravovania a zabezpečovanie epidemiologickej bezpečnosti výživy ľudí,
c)
zákaz alebo obmedzenie fajčenia v zariadeniach, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb,
d)
určenie režimu pohybovej aktivity,
e)
zriaďovanie pásiem hygienickej ochrany a dodržiavanie podmienok na ich využívanie z hľadiska ochrany zdravia.
§ 6
Opatrenia na predchádzanie vzniku ochorení podmienených prácou a na obmedzenie ich výskytu sú
a)
obmedzovanie pôsobenia zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia na pracovníkov,
b)
zákaz používania látok, výrobkov, nástrojov, strojov, zariadení a technologických postupov ohrozujúcich zdravie,
c)
určovanie prác spojených so zvýšeným ohrozením zdravia vyplývajúcim z pracovných podmienok,
d)
vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok,
e)
zákaz fajčenia na pracoviskách, na ktorých môže fajčenie zvyšovať riziko poškodenia zdravia spôsobené faktormi pracovného prostredia,
f)
poskytovanie ochranných nápojov pracovníkom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života a zdravia.
§ 7
Opatrenia pri epidémiách a pri nebezpečenstve ich vzniku sú
a)
zákaz výroby, úpravy, úschovy, dopravy, dovozu, predaja a iného nakladania s vecami a zvieratami, ktorými sa môžu šíriť prenosné ochorenia, prípadne príkaz na ich neškodné odstránenie,
b)
zákaz alebo obmedzenie styku niektorých skupín osôb s ostatným obyvateľstvom v prípade zistenia závažných dôvodov,
c)
zákaz alebo obmedzenie hromadných podujatí,
d)
zákaz alebo obmedzenie prevádzky zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb,
e)
zákaz používania vôd, pôdy, požívatín a predmetov podozrivých z kontaminácie pôvodcami nákazy,
f)
nariadenie mimoriadneho očkovania, preventívneho podávania protilátok a iných liečivých prípravkov,
g)
príkaz na vykonanie dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie,
h)
príkaz na varovné označenie objektov.
§ 8
Opatrenia pri haváriách a iných mimoriadnych situáciách sú
a)
zákaz alebo obmedzenie výroby alebo prevádzky,
b)
bezodkladné informovanie verejnosti a pracovníkov príslušnej organizácie o havárii alebo inej mimoriadnej situácii a o prostriedkoch a spôsobe ochrany pred ich možnými škodlivými vplyvmi na zdravie,
c)
príkaz na varovné označenie objektov,
d)
jódová profylaxia,
e)
návrh na nariadenie regulácie spotreby určitých druhov požívatín a vody,
f)
príkaz na osobitnú manipuláciu a pochovávanie mŕtvych.1)
TRETIA ČASŤ
POVINNOSTI NA ÚSEKU OCHRANY ZDRAVIA
§ 9
Všeobecné povinnosti
(1)
Zdravie sa musí chrániť starostlivosťou o
a)
zdravé životné podmienky, ktoré sú dané stavom ovzdušia, vody, pôdy a ostatných zložiek životného prostredia,2) sídlisk, rekreačných a kúpeľných oblastí, obytných a iných budov, verejne prístupných miest, ako aj zariadení osobnej dopravy, telesnej kultúry a zariadení poskytujúcich služby obyvateľstvu,
b)
zdravé podmienky vývinu detí a mládeže,
c)
zdravú výživu obyvateľstva,
d)
zdravé pracovné podmienky.
(2)
Podrobnosti na zabezpečenie zdravých životných podmienok a zdravých pracovných podmienok ustanoví ministerstvo zdravotníctva všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(3)
Osobitne sa musí zdravie chrániť pred nepriaznivými účinkami
a)
chemických látok a prípravkov,
b)
ionizujúceho žiarenia,
c)
elektromagnetického poľa,
d)
hluku a vibrácií.
§ 10
Povinnosti orgánov štátnej správy a obcí
Orgány štátnej správy a obce sú povinné
a)
utvárať predpoklady na zdravé životné podmienky, pracovné podmienky a zdravý spôsob života,
b)
plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam nariadené orgánmi na ochranu zdravia,
c)
predkladať opatrenia uvedené v § 27 ods. 2 na posúdenie príslušným orgánom na ochranu zdravia,
d)
spolupracovať s orgánmi na ochranu zdravia pri plnení ich úloh na úseku ochrany zdravia a poskytovať im potrebné údaje a informácie, ktoré majú k dispozícii alebo sú oprávnené ich zisťovať alebo vyžadovať podľa osobitných predpisov.3)
Povinnosti fyzických osôb a právnických osôb
§ 11
Fyzické osoby sú povinné
a)
plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam nariadené orgánmi na ochranu zdravia,
b)
bez meškania oznámiť ošetrujúcemu lekárovi alebo orgánu na ochranu zdravia všetky okolnosti dôležité na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení a poskytovať informácie dôležité pre epidemiologické vyšetrenie a posudzovanie ochorení vo vzťahu k vykonávanej práci,
c)
podrobiť sa v prípadoch ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi lekárskym preventívnym prehliadkam, vyšetreniam a diagnostickým skúškam, ktoré nie sú spojené s nebezpečenstvom pre zdravie, preventívnemu podávaniu protilátok a iných prípravkov, očkovaniu, liečeniu prenosných ochorení, izolácii a karanténnym opatreniam.
§ 12
Fyzické osoby oprávnené na podnikanie4) a právnické osoby sú povinné
a)
plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam nariadené orgánmi na ochranu zdravia,
b)
predkladať opatrenia uvedené v § 27 ods. 2 na posúdenie príslušným orgánom na ochranu zdravia,
c)
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovať zdraviu škodlivé faktory životného prostredia a pracovného prostredia, ktoré používajú pri svojej činnosti alebo ktoré pri ich činnosti vznikajú a ktorých výskyt a prípustné hodnoty sú upravené osobitnými predpismi,5)
d)
vyžiadať si posudok príslušného orgánu (§ 19, 20 a 21) na ochranu zdravia v prípade zistenia zdraviu škodlivých faktorov, ktorých výskyt nie je dosiaľ upravený všeobecne záväznými právnymi predpismi,
e)
úplne vylúčiť používanie zdrojov zdraviu škodlivých faktorov pracovného prostredia, a ak to nie je možné, obmedzovať ich používanie,
f)
sledovať, či ich výrobky spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia ustanovené osobitnými predpismi5) a preukazovať ich zdravotnú nezávadnosť,
g)
dodržiavať schválené pracovné a technologické postupy,
h)
spolupracovať s orgánmi na ochranu zdravia a so štátnymi zdravotnými ústavmi pri plnení ich úloh na úseku ochrany zdravia a osobám vykonávajúcim štátny zdravotný dozor umožniť výkon oprávnení podľa § 26 písm. a),
i)
bez meškania oznamovať orgánom na ochranu zdravia všetky významné okolnosti na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení a vzniku ochorení podmienených prácou a poskytovať im informácie dôležité pre epidemiologické vyšetrenie a posudzovanie ochorení vo vzťahu k vykonávanej práci,
j)
uvoľňovať svojich pracovníkov a žiakov učilíšť na lekárske preventívne prehliadky, vyšetrenia a očkovania ustanovené osobitnými predpismi,6) a to v nevyhnutne potrebnom rozsahu v pracovnom čase, ak ich nemožno vykonať mimo pracovného času,
k)
zamestnávať pracovníkov s predpísanou zdravotnou a odbornou spôsobilosťou na určitý druh práce.
§ 13
Zdravotnícke zariadenia a odborní zdravotnícki pracovníci sú povinní
a)
vykonávať a kontrolovať opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení a nemocničných nákaz,
b)
poskytovať orgánom na ochranu zdravia a štátnym zdravotným ústavom informácie a údaje potrebné na plnenie úloh na úseku ochrany zdravia,
c)
uložiť opatrenia potrebné na odstránenie závady bezprostredne ohrozujúcej ľudské zdravie.
§ 14
Ochrana zdravia pred nepriaznivými účinkami chemických látok a prípravkov
(1)
Pri výrobe, dovoze, skúšaní, klasifikácii, balení, označovaní a registrácii a pri zaobchádzaní a používaní chemických látok a prípravkov, ako aj pri ich uvádzaní do obehu sú fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby povinné vykonávať opatrenia na ochranu zdravia pred nepriaznivými účinkami chemických látok a prípravkov v rozsahu a za podmienok, ktoré ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.
(2)
Požiadavky na ochranu zdravia pred nepriaznivými účinkami chemických látok a prípravkov ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.
§ 16
Ochrana zdravia pred nepriaznivými účinkami elektromagnetického poľa
(1)
Pri vývoji, konštrukcii, výrobe, dovoze, montáži, oprave, skúšaní, prevádzke a používaní generátorov vysokých a veľmi vysokých frekvencií a zariadení, ktoré takéto generátory obsahujú, treba zabezpečiť všetky technické a organizačné opatrenia obmedzujúce ožiarenie osôb a ich počet poľom vysokých frekvencií a veľmi vysokých frekvencií na najnižšie možné hodnoty elektromagnetického poľa, najviac na hodnoty, ktoré ustanoví ministerstvo zdravotníctva všeobecne záväzným právnym predpisom.
(2)
Podrobnosti na ochranu zdravia pred nepriaznivými účinkami elektromagnetického poľa ustanoví ministerstvo zdravotníctva všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 17
Ochrana zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií
Pri vývoji, konštrukcii, výrobe a dovoze strojov, prístrojov, dopravných prostriedkov a iných zariadení, ktoré sú zdrojom hluku alebo vibrácií, treba navrhovať a určovať konštrukčné podmienky vrátane materiálu a technických úprav zariadení podľa súčasných poznatkov vedy a techniky tak, aby sa hluk a vibrácie znížili v súlade s požiadavkami na ochranu zdravia, ktoré ustanoví ministerstvo zdravotníctva všeobecne záväzným právnym predpisom.
ŠTVRTÁ ČASŤ
RADIAČNÁ OCHRANA
§ 17a
Základné princípy radiačnej ochrany
(1)
Činnosť vedúca k ožiareniu je akákoľvek ľudská činnosť, ktorá môže zvýšiť ožiarenie osôb z existujúcich zdrojov ionizujúceho žiarenia okrem procesu ožiarenia v prípade radiačnej nehody alebo radiačnej havárie; musí byť odôvodnená a riziko ožiarenia musí byť vyvážené predpokladaným prínosom pre osobu alebo pre spoločnosť.
(2)
Každý, kto vykonáva činnosť vedúcu k ožiareniu, je povinný zabezpečiť, aby počet ožiarených osôb, úroveň a pravdepodobnosť ich ožiarenia boli trvalo udržiavané tak nízko, ako je možné racionálne dosiahnuť pri zvážení ekonomických a spoločenských hľadísk. Technické a organizačné požiadavky, smerné hodnoty a postupy na preukazovanie racionálne dosiahnuteľnej úrovne radiačnej ochrany ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis vydaný podľa § 17y písm. b).
(3)
Každý, kto vykonáva činnosti vedúce k ožiareniu, je povinný obmedzovať ožiarenie tak, aby ožiarenie osôb zo všetkých vykonávaných činností neprekročilo limity ožiarenia ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 17y písm. c), ak ďalej nie je ustanovené inak.
(4)
Limity ožiarenia podľa odseku 3 sa nevzťahujú na ožiarenie
a)
osôb, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť,6a)
b)
osôb prírodným ionizujúcim žiarením okrem ožiarenia na pracoviskách so zvýšeným ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením (§ 17e ods. 2),
c)
pracovníkov kategórie A, ak vykonávajú vopred plánované mimoriadne, jednorazové alebo krátkodobé práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia (ďalej len „výnimočné ožiarenie“).
(5)
Výnimočné ožiarenie môže podstúpiť len pracovník kategórie A dobrovoľne a po predchádzajúcom preukázateľnom poučení o rizikách spojených s výnimočným ožiarením. Výnimočné ožiarenie nesmie prekročiť hodnoty ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 17y písm. c). Dávky ožiarenia pri výnimočnom ožiarení sa zaznamenávajú v zdravotnej dokumentácii pracovníka kategórie A. Také dávky nie sú dôvodom na vyradenie pracovníka kategórie A z práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia. Výnimočné ožiarenie nie je prípustné u tehotných a dojčiacich žien.
(6)
Zásah môže byť vykonaný len vtedy, ak poškodenie na zdraví spôsobené ionizujúcim žiarením odôvodňuje riziko a náklady spojené s jeho vykonaním. Spôsob, rozsah a trvanie zásahu musia byť optimalizované tak, aby jeho prínos pre ochranu zdravia pri zohľadnení všetkých škôd, ktoré v dôsledku zásahu môžu vzniknúť, a nákladov spojených s jeho vykonaním bol čo najväčší.
(7)
Ožiarenie osôb podieľajúcich sa na záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach6b) pri radiačnej havárii okrem prípadov záchrany ľudských životov a zabránenia rozvoja radiačnej havárie s možnými závažnými spoločenskými a hospodárskymi dôsledkami nesmie prekročiť limit ožiarenia, ktorý pre tieto osoby ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis vydaný podľa § 17y písm. c). Osoby podieľajúce sa na záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach6b) musia byť o rizikách spojených so zásahom preukázateľne oboznámené.
§ 17b
Kritériá na zaradenie zdrojov ionizujúceho žiarenia do tried
Zaradenie zdrojov ionizujúceho žiarenia do tried 1 až 6 podľa závažnosti možného ohrozenia zdravia ľudí ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva podľa § 17y písm. e). Kritériá na zaradenie zdrojov ionizujúceho žiarenia do tried 1 až 6:
a)
príkon dávkového ekvivalentu, energia a druh ionizujúceho žiarenia,
b)
technická úprava a spôsob konštrukcie zdroja ionizujúceho žiarenia,
c)
druh činnosti so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a s tým súvisiaca miera možného ohrozenia zdravia ľudí,
d)
možné riziko vyplývajúce z predvídateľných porúch a odchýlok od bežnej prevádzky,
e)
aktivita a hmotnostná aktivita, ak ide o rádioaktívny žiarič.
§ 17c
Ožiarenie osôb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
(1)
Ožiarenie osôb, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť,6a) sa môže vykonávať len na základe indikácie ošetrujúceho lekára.
(2)
Pri rádiodiagnostických vyšetreniach, vyšetreniach metódami nukleárnej medicíny a pri rádioterapeutických výkonoch sa musia vyšetrovacie a liečebné metódy zvoliť tak, aby pri
a)
rádiodiagnostických vyšetreniach dávky ožiarenia v tkanivách vo vyšetrovanej časti tela a dávky ožiarenia v tkanivách a orgánoch, ktoré nie sú vyšetrované, boli čo najnižšie, pričom zníženie týchto dávok nesmie obmedzovať úroveň rádiodiagnostických informácií,
b)
vyšetreniach metódami nukleárnej medicíny bolo aplikované len nevyhnutne potrebné množstvo rádioaktívnej látky požadovanej čistoty a aktivity, ktorá zaručuje dostatočnú diagnostickú informáciu pri čo najnižšej radiačnej záťaži pacienta,
c)
rádioterapeutických výkonoch a pri terapeutickej aplikácii rádionuklidov sa ožiarenie liečenej časti tela vykonávalo v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie požadovaného terapeutického účinku a ožiarenie tkanív ostatných častí tela bolo také nízke, ako možno racionálne dosiahnuť bez obmedzenia liečby.
(3)
Rádiodiagnostické vyšetrenia u tehotných žien, vyšetrenia metódami nukleárnej medicíny a terapeutické aplikácie rádionuklidov u tehotných žien a dojčiacich žien možno vykonávať len v neodkladných prípadoch; u tehotných žien aj z dôvodov pôrodníckej indikácie. Pri vyšetreniach a pri terapeutickej aplikácii rádionuklidov sa zvolí technika zameraná na ochranu plodu a dojčaťa.
(4)
Ožiarenie osôb, ktoré sa dobrovoľne, mimo rámca svojich pracovných povinností vyplývajúcich z výkonu povolania alebo z pracovného pomeru starajú o pacientov vystavených ožiareniu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,6a) ktoré týchto pacientov navštevujú alebo ktoré žijú v spoločnej domácnosti s pacientmi, ktorí boli po aplikácii rádionuklidov prepustení zo zdravotníckeho zariadenia, nesmie prekročiť limity ožiarenia ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 17y písm. c). Údaje o dávkach ožiarenia sa zaznamenávajú v zdravotnej dokumentácii pacienta.
§ 17d
Ožiarenie obyvateľstva prírodným ionizujúcim žiarením
(1)
Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré vyrábajú a dovážajú stavebné výrobky,6c) vyrábajú a dovážajú balenú pitnú vodu a využívajú vodné zdroje na zásobovanie vodou, sú povinné
a)
zabezpečiť systematické meranie a hodnotenie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch6c) a v dodávanej vode, viesť evidenciu výsledkov merania a uchovávať ju najmenej päť rokov od skončenia výroby alebo od uskutočnenia dovozu,
b)
údaje z evidencie podľa písmena a) oznamovať príslušnému štátnemu zdravotnému ústavu (§ 25),
c)
vykonať opatrenia na zníženie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch6c) a v dodávanej vode pri prekročení odvodených zásahových úrovní ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 17y písm. f).
(2)
Ak je odvodená zásahová úroveň prekročená, možno používať stavebné výrobky6c) na výstavbu nebytových budov určených na pobyt osôb dlhší ako 1000 h počas kalendárneho roka a na výstavbu bytových budov, distribuovať balenú pitnú vodu a využívať vodné zdroje na zásobovanie vodou len na základe súhlasu orgánu na ochranu zdravia.
(3)
Stavebný výrobok6c) sa nesmie použiť na výstavbu stavieb, ak je ekvivalentná aktivita rádia v stavebnom výrobku6c) väčšia, ako ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis vydaný podľa § 17y písm. h).
(4)
Objemové aktivity vybraných prírodných rádionuklidov v dodávanej vode nesmú prekročiť hodnoty, ktoré ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis vydaný podľa § 17y písm. h). Ak voda obsahuje viac rádionuklidov, nesmie byť súčet podielov objemových aktivít jednotlivých rádionuklidov a hodnôt, ktoré ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis vydaný podľa § 17y písm. h), väčší ako jeden.
(5)
Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktorých predmetom činnosti je výstavba stavieb uvedených v odseku 2, sú povinné
a)
pred výstavbou stavieb zabezpečiť meranie a hodnotenie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti základových pôd stavebného pozemku, viesť evidenciu výsledkov merania a uchovávať ju najmenej päť rokov od skončenia výstavby,
b)
údaje z evidencie podľa písmena a) oznamovať príslušnému štátnemu zdravotnému ústavu (§ 25),
c)
pred odovzdaním stavieb do užívania vykonať opatrenia proti prenikaniu radónu z podložia stavby pri prekročení odvodenej zásahovej úrovne ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 17y písm. f).
§ 17e
Ožiarenie zamestnancov prírodným ionizujúcim žiarením
(1)
Na pracoviskách s výskytom prírodného ionizujúceho žiarenia je zamestnávateľ povinný pri prekročení zásahovej úrovne alebo odvodenej zásahovej úrovne, ktoré ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis vydaný podľa § 17y písm. j), vykonať opatrenia na obmedzenie ožiarenia zamestnancov.
(2)
Pracoviská s výskytom prírodného ionizujúceho žiarenia, na ktorých je prekročená zásahová úroveň alebo odvodená zásahová úroveň aj po vykonaní opatrení podľa odseku 1, sa považujú za pracoviská so zvýšeným ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením.
(3)
Na pracoviskách uvedených v odseku 2 je zamestnávateľ povinný
a)
vypracovať monitorovací plán, zabezpečiť jeho plnenie a výsledky monitorovania oznamovať príslušnému štátnemu zdravotnému ústavu (§ 25),
b)
dodržiavať limity ožiarenia, zásady hodnotenia ožiarenia a požiadavky na hodnotenie ožiarenia zamestnancov ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 17y písm. c) a k),
c)
viesť záznamy o úrovni ožiarenia zamestnancov,
d)
určiť zodpovednú osobu za dodržiavanie radiačnej ochrany v rozsahu uvedenom v písmenách a) až c).
Podmienky na činnosti vedúce k ožiareniu a činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany
§ 17f
(1)
Na činnosti vedúce k ožiareniu uvedené v odsekoch 2 a 4 a činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany uvedené v odseku 3 sa vyžaduje povolenie orgánu na ochranu zdravia, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(2)
Povolenie ministerstva zdravotníctva je potrebné na
a)
uvedenie pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 6 do prevádzky,
b)
zrušenie pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 6,
c)
stavebné a technologické zmeny pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 6, ktoré sú významné z hľadiska radiačnej ochrany,
d)
používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 6,
e)
odber zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 6, ktoré sú rádioaktívnymi žiaričmi,
f)
prepravu zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 6, ktoré sú rádioaktívnymi žiaričmi,
g)
výrobu zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 1 až 6,
h)
dovoz, vývoz, distribúciu, predaj a prenájom zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 1 až 6 okrem zdrojov ionizujúceho žiarenia označených značkou zhody,6d)
i)
vykonávanie údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 1 až 6,
j)
vykonávanie skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 1 až 6,
k)
vykonávanie skúšok tesnosti zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 1 až 6, ktoré sú uzavretými žiaričmi,
l)
vydávanie sprievodných listov pre zdroje ionizujúceho žiarenia triedy 1 až 6, ktoré sú otvorenými žiaričmi, a osvedčení pre zdroje ionizujúceho žiarenia triedy 1 až 6, ktoré sú uzavretými žiaričmi,
m)
uvádzanie rádioaktívnych látok do životného prostredia2) z pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 6,
n)
nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi6e) vznikajúcimi na pracovisku so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 6,
o)
nakladanie s rádioaktívnymi zvyškami,
p)
nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi,6e) ktorých pôvodca nie je známy,
r)
používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia na overovanie nových medicínskych poznatkov na človeku,6a)
s)
používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia na sterilizáciu predmetov,
t)
používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín,
u)
terapeutickú aplikáciu rádionuklidov formou ambulantnej zdravotnej starostlivosti.6a)
(3)
Povolenie ministerstva zdravotníctva je ďalej potrebné na
a)
vykonávanie monitorovania pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 4 až 6,
b)
vykonávanie služieb osobnej dozimetrie,
c)
meranie a hodnotenie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti základových pôd stavebného pozemku a objemovej aktivity radónu v ovzduší stavieb,
d)
meranie a hodnotenie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch6c) a vo vode,
e)
odbornú prípravu na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu,
f)
odbornú prípravu na vykonávanie činností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany.
(4)
Povolenie štátneho krajského hygienika je potrebné na
a)
uvedenie pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 4 a 5 do prevádzky,
b)
zrušenie pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 4 a 5,
c)
stavebné a technologické zmeny pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 4 a 5, ktoré sú významné z hľadiska radiačnej ochrany,
d)
používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 4 a 5 okrem používania zdrojov ionizujúceho žiarenia na účely uvedené v odseku 2 písm. r) až t),
e)
odber zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 4 a 5, ktoré sú rádioaktívnymi žiaričmi,
f)
prepravu zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 4 a 5, ktoré sú rádioaktívnymi žiaričmi,
g)
uvádzanie rádioaktívnych látok do životného prostredia2) z pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 4 a 5,
h)
nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi6e) vznikajúcimi na pracovisku so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 4 a 5.
(5)
Povolenia orgánov na ochranu zdravia podľa odsekov 2 až 4 nenahrádzajú povolenia, oprávnenia a súhlasy vydané podľa osobitných predpisov.6f)
(6)
Kladný posudok ministerstva zdravotníctva je potrebný na
a)
výstavbu a na stavebné a technologické zmeny významné z hľadiska radiačnej ochrany počas výstavby jadrového zariadenia,
b)
uvádzanie do prevádzky, na prevádzku jadrového zariadenia, na vyraďovanie jadrového zariadenia z prevádzky a na stavebné a technologické zmeny významné z hľadiska radiačnej ochrany počas uvádzania do prevádzky, počas prevádzky jadrového zariadenia a počas vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky,
c)
výstavbu pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 6 okrem jadrového reaktora a rádionuklidov, ktoré vznikajú pri jeho činnosti.
(7)
Kladný posudok krajského štátneho hygienika je potrebný na výstavbu pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 4 a 5.
(8)
Žiadateľ o vydanie posudku podľa odsekov 6 a 7 predloží k žiadosti dokumentáciu, ktorá je uvedená v prílohe k tomuto zákonu. Súčasťou posudku je schválená dokumentácia.
(9)
Pridávať rádioaktívne látky pri výrobe hračiek a predmetov osobnej spotreby a dovoz a vývoz takého tovaru je zakázaný.
§ 17g
(1)
Činnosti vedúce k ožiareniu, na ktoré sa nevyžaduje povolenie alebo posudok orgánu na ochranu zdravia podľa § 17f, sú fyzické osoby a právnické osoby povinné oznámiť štátnemu krajskému hygienikovi, ak ďalej nie je ustanovené inak. Oznámenie musí byť doručené najneskôr posledný deň pred začatím plánovanej činnosti. Oznámenie musí obsahovať
a)
meno, priezvisko, rodné číslo, miesto trvalého pobytu a štátne občianstvo, ak ide o fyzickú osobu, a názov (obchodné meno), sídlo a právnu formu, meno, priezvisko, rodné číslo a miesto trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, ak ide o právnickú osobu,
b)
opis činnosti,
c)
dátum začatia činnosti,
d)
špecifikáciu zdrojov ionizujúceho žiarenia, ich počet a predpokladaný spôsob skončenia činnosti so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
e)
miesto používania zdrojov ionizujúceho žiarenia.
(2)
Oznámenie podľa odseku 1 sa nevyžaduje na činnosti vedúce k ožiareniu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 1.
(3)
Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosti vedúce k ožiareniu na základe oznámenia, sú povinné
a)
používať zdroje ionizujúceho žiarenia podľa návodu na používanie,
b)
viesť a uchovávať evidenciu zdrojov ionizujúceho žiarenia v predpísanom rozsahu päť rokov od skončenia činnosti,
c)
bezodkladne oznámiť štátnemu krajskému hygienikovi každú zmenu údajov uvedených v odseku 1 a skončenie činnosti so zdrojmi ionizujúceho žiarenia do troch dní po skončení činnosti,
d)
oznamovať každé nadobudnutie zdroja ionizujúceho žiarenia, jeho odovzdanie inej osobe a skončenie činnosti so zdrojmi ionizujúceho žiarenia do troch dní po skončení činnosti do centrálneho registra zdrojov ionizujúceho žiarenia (§ 22 ods. 3),
e)
zabezpečiť bezpečné skončenie činnosti so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.
§ 17h
Podmienky na vydanie povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu a činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany
(1)
Orgán na ochranu zdravia príslušný na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 až 4 vydá povolenie fyzickej osobe a právnickej osobe, ak spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom.
(2)
Orgán na ochranu zdravia príslušný na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 až 4 vydá povolenie fyzickej osobe, ak
a)
má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu,
b)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
c)
má požadovanú kvalifikáciu a odbornú prax,
d)
má osvedčenie o odbornej spôsobilosti na činnosť, na ktorú žiada vydať povolenie,
e)
je zdravotne spôsobilá,
f)
je bezúhonná.
(3)
Požadovanou kvalifikáciou a odbornou praxou na vykonávanie činností uvedených v § 17f ods. 2 sa rozumie
a)
skončené vysokoškolské vzdelanie v lekárskom, farmaceutickom, technickom alebo v prírodovednom odbore štúdia a najmenej trojročná odborná prax alebo
b)
skončené bakalárske štúdium v technickom alebo v prírodovednom odbore štúdia a najmenej päťročná odborná prax.
(4)
Požadovanou kvalifikáciou a odbornou praxou na vykonávanie činností uvedených v § 17f ods. 3 a 4 sa rozumie
a)
skončené stredné odborné vzdelanie technického smeru a najmenej sedemročná odborná prax alebo
b)
skončené úplné stredné odborné alebo vyššie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole a najmenej sedemročná odborná prax.
(5)
Orgán na ochranu zdravia príslušný na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 až 4 vydá povolenie právnickej osobe, ak má
a)
v doklade o zriadení alebo založení právnickej osoby uvedenú činnosť, na ktorú žiada vydať povolenie,
b)
určeného odborného zástupcu.
(6)
Odborný zástupca musí spĺňať podmienky ustanovené v odseku 2 a musí byť v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k držiteľovi povolenia. Odborný zástupca zodpovedá za zabezpečenie radiačnej ochrany.
§ 17i
Žiadosť o vydanie povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu a činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany
(1)
Žiadosť o vydanie povolenia predkladá žiadateľ ministerstvu zdravotníctva alebo štátnemu krajskému hygienikovi.
(2)
Ak je žiadateľ fyzická osoba, v žiadosti uvedie
a)
meno, priezvisko, rodné číslo, miesto trvalého pobytu a štátne občianstvo,
b)
činnosť, na ktorú žiada vydať povolenie,
c)
miesto výkonu činnosti.
(3)
K žiadosti podľa odseku 2 žiadateľ pripojí
a)
povolenie na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak ide o cudzinca,6g)
b)
doklad o dosiahnutom vzdelaní,
c)
doklad alebo čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe,
d)
osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
e)
doklad o zdravotnej spôsobilosti,
f)
výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako šesť mesiacov,
g)
dokumentáciu, ktorá je uvedená v prílohe k tomuto zákonu.
(4)
Ak je žiadateľ právnická osoba, v žiadosti uvedie
a)
názov (obchodné meno), sídlo a právnu formu, meno, priezvisko, rodné číslo a miesto trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom,
b)
meno, priezvisko, rodné číslo a miesto trvalého pobytu odborného zástupcu,
c)
činnosť, na ktorú žiada vydať povolenie,
d)
miesto výkonu činnosti.
(5)
K žiadosti podľa odseku 4 žiadateľ pripojí
a)
doklad o zriadení alebo založení právnickej osoby a v prípade právnickej osoby, ktorá je zapísaná do obchodného registra, aj výpis z obchodného registra,
b)
výpis z registra trestov osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom; výpis nesmie byť starší ako šesť mesiacov,
c)
doklad o dosiahnutom vzdelaní, doklad alebo čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe, osvedčenie o odbornej spôsobilosti, doklad o zdravotnej spôsobilosti a výpis z registra trestov odborného zástupcu; výpis nesmie byť starší ako šesť mesiacov,
d)
dokumentáciu, ktorá je uvedená v prílohe k tomuto zákonu.
Vydávanie povolení na činnosti vedúce k ožiareniu a činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany, ich zmeny, zrušenie a strata platnosti
§ 17j
(1)
Orgán na ochranu zdravia príslušný na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 až 4 vydá povolenie, ak žiadateľ preukázal splnenie podmienok podľa tohto zákona.
(2)
Povolenie obsahuje
a)
údaje uvedené v § 17i ods. 2, ak ide o povolenie vydané fyzickej osobe, a údaje uvedené v § 17i ods. 4, ak ide o povolenie vydané právnickej osobe,
b)
čas platnosti povolenia,
c)
podmienky na vykonávanie činnosti z hľadiska radiačnej ochrany,
d)
schválenú dokumentáciu.
(3)
Ak nie je v povolení určený kratší čas platnosti, povolenie platí päť rokov od jeho vydania.
(4)
Na žiadosť držiteľa povolenia môže orgán na ochranu zdravia príslušný na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 až 4 predĺžiť platnosť povolenia najviac o päť rokov, ak držiteľ povolenia v uplynulom období vykonával činnosť, na ktorú bolo povolenie vydané.
§ 17k
(1)
Orgán na ochranu zdravia príslušný na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 až 4 povolenie zmení, ak držiteľ povolenia požiada o zmenu
a)
osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom,
b)
odborného zástupcu.
(2)
Orgán na ochranu zdravia príslušný na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 až 4 môže povolenie zmeniť, ak sa zmenia podmienky na vykonávanie činnosti, na ktorú bolo povolenie vydané.
(3)
Orgán na ochranu zdravia príslušný na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 až 4 na základe oznámenia držiteľa povolenia vyznačí v povolení zmenu skutočností, na ktorých základe bolo povolenie vydané, ak nejde o prípady uvedené v odsekoch 1 a 2 a ak nejde o zmenu takých skutočností, ktoré vedú k zrušeniu povolenia podľa § 17l.
§ 17l
(1)
Orgán na ochranu zdravia príslušný na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 až 4 povolenie zruší, ak držiteľ povolenia
a)
požiada o zrušenie povolenia,
b)
prestal spĺňať podmienky ustanovené na vydanie povolenia (§ 17h),
c)
závažným spôsobom alebo opakovane porušuje všeobecne záväzné právne predpisy súvisiace s vykonávanou činnosťou a podmienky uvedené v povolení.
(2)
Orgán na ochranu zdravia príslušný na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 až 4 môže povolenie zrušiť, ak držiteľ povolenia neoznámi do 15 dní zmenu skutočností, na ktorých základe bolo povolenie vydané (§ 17k ods. 3).
§ 17m
(1)
Povolenie stráca platnosť
a)
smrťou osoby, ktorej bolo vydané povolenie, jej vyhlásením za mŕtvu alebo zánikom právnickej osoby,
b)
uplynutím času, na ktorý bolo povolenie vydané.
(2)
Ak držiteľ povolenia požiada o predĺženie platnosti povolenia do 30 dní pred uplynutím platnosti povolenia, povolenie stráca platnosť uplynutím času, na ktorý bola platnosť povolenia predĺžená.
§ 17n
Základné požiadavky na prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a na nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi
(1)
Pracovať so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a nakladať s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi6e) môžu len osoby, ktoré sú odborne spôsobilé a zdravotne spôsobilé a ktoré dosiahli 18 rokov veku; osoby vo veku od 16 rokov do 18 rokov môžu pracovať so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a nakladať s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi6e) len z dôvodu prípravy na povolanie, ak majú zabezpečené odborné vedenie a dozor.
(2)
Pracovať so zdrojmi ionizujúceho žiarenia možno len na pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, ktoré spĺňajú požiadavky na bezpečnú prevádzku pracovísk.
(3)
Na pracovisku so zdrojmi ionizujúceho žiarenia sa musí povrchová rádioaktívna kontaminácia trvalo udržiavať na čo najnižšej úrovni, pričom jej úroveň nesmie prekročiť najvyššie prípustné hodnoty, ktoré ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis vydaný podľa § 17y písm. m).
(4)
Na pracovisku so zdrojmi ionizujúceho žiarenia musí byť vymedzené kontrolované pásmo, ak je predpoklad, že počas bežnej prevádzky alebo za predvídateľných odchýlok od bežnej prevádzky ožiarenie prekročí tri desatiny limitov ožiarenia ustanovených pre pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 17y písm. c). Na prechodnom pracovisku sa kontrolované pásmo vymedzuje v priestoroch pracoviska, v ktorých možno očakávať príkon efektívnej dávky z vonkajšieho ožiarenia na pracovnom mieste väčší ako 2,5 µSv/h. Kontrolované pásmo musí byť zreteľne a viditeľne označené varovným symbolom a zabezpečené pred vstupom neoprávnených osôb.
(5)
V kontrolovanom pásme môžu pracovať len osoby uvedené v odseku 1, ak sú vybavené osobnými dozimetrami. Pracovníci so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, ktorí pracujú v kontrolovanom pásme, sa zaraďujú do kategórie A. Držiteľ povolenia je povinný zabezpečiť pravidelné vyhodnocovanie osobných dozimetrov; ak je podozrenie vzniku radiačnej nehody, radiačnej havárie, alebo pri ich vzniku je povinný zabezpečiť ich bezodkladné vyhodnotenie.
(6)
Do kontrolovaného pásma nesmú vstupovať okrem osôb uvedených v odseku 5 a osôb, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť,6a) osoby mladšie ako 18 rokov veku a tehotné ženy. Ak sa v kontrolovanom pásme vykonávajú práce s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi, do kontrolovaného pásma nesmú vstupovať ani matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiace ženy.
(7)
Osoby, na ktoré sa nevzťahuje zákaz vstupu do kontrolovaného pásma podľa odseku 6, môžu vstupovať do kontrolovaného pásma len so súhlasom držiteľa povolenia alebo odborného zástupcu; pred vstupom do kontrolovaného pásma musia byť preukázateľne poučené o zásadách bezpečného správania a vybavené osobnými dozimetrami. Osobné dávky ožiarenia musia byť vyhodnotené a s ich výsledkami musia byť také osoby pri odchode z kontrolovaného pásma preukázateľne oboznámené.
(8)
Poučenie podľa odseku 7 sa nevyžaduje u osôb vykonávajúcich štátny zdravotný dozor (§ 26) a u inšpektorov jadrovej bezpečnosti.6h)
(9)
Pracovisko so zdrojmi ionizujúceho žiarenia môže byť zrušené až po odstránení všetkých zdrojov ionizujúceho žiarenia a po dekontaminácii pracoviska.
(10)
Na prechodných pracoviskách možno pracovať so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, len ak sa s nimi vykonávajú krátkodobé práce, ktoré sú vopred časovo obmedzené. Termín začatia prác a predpokladaný čas výkonu prác na prechodnom pracovisku je držiteľ povolenia povinný písomne oznámiť príslušnému štátnemu zdravotnému ústavu (§ 25) najmenej jeden deň vopred, skončenie prác bezodkladne po ich skončení. Pracovná skupina na prechodnom pracovisku musí byť najmenej dvojčlenná.
§ 17o
Zdravotná spôsobilosť na prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
(1)
Zdravotná spôsobilosť na prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia sa preukazuje výsledkami lekárskych preventívnych prehliadok.
(2)
Pri podozrení, že pracovník so zdrojmi ionizujúceho žiarenia prijal jednorazovú efektívnu dávku ožiarenia väčšiu ako 100 mSv, a pri podozrení na ochorenie alebo poškodenie zdravia, ktoré môže viesť k zmene jeho zdravotnej spôsobilosti na prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, orgán na ochranu zdravia nariadi vykonanie mimoriadnej lekárskej preventívnej prehliadky [(§ 6 písm. d)].
§ 17p
Odborná spôsobilosť na prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
(1)
Pracovníci, ktorí riadia práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, musia
a)
spĺňať kvalifikačné predpoklady a požiadavky na odbornú prax v rozsahu ustanovenom v § 17h ods. 3 alebo ods. 4,
b)
absolvovať základnú odbornú prípravu podľa druhu vykonávanej činnosti,
c)
mať osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa druhu vykonávanej činnosti.
(2)
Odborný zástupca a pracovníci uvedení v odseku 1 sú povinní každých päť rokov absolvovať periodickú odbornú prípravu podľa druhu vykonávanej činnosti na udržanie odbornej spôsobilosti.
(3)
Odborné vedomosti ostatných pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia overuje odborný zástupca skúškou pred zaradením na pracovisko so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a ďalej najmenej raz za rok; o vykonaných skúškach vedie záznamy.
§ 17r
Nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi
(1)
Nakladaním s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi6e) sa rozumie zber, triedenie, spracovanie, príprava na skladovanie, skladovanie a preprava inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov okrem prepravy z miesta úpravy na ukladanie na miesto ukladania.
(2)
S inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi sa môže nakladať len na účely zvýšenia bezpečnosti ďalšieho nakladania s nimi a umožnenia ich bezpečného ukladania, oddelenia využiteľných materiálov a zlepšenia hospodárnosti ďalšieho nakladania s nimi zmenou ich hmotnosti, objemu alebo formy.
(3)
Pri nakladaní s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi sa musí prihliadať aj na iné nebezpečné vlastnosti týchto odpadov, najmä na ich toxicitu, horľavosť, výbušnosť, infekčnosť, samovoľnú štiepiteľnosť a zvyškové teplo, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečné nakladanie s nimi.
(4)
Na nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi sa nevzťahujú osobitné predpisy.6i)
(5)
Pri nakladaní s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi sa musia používať také zariadenia, ktoré
a)
zabezpečia ochranu osôb pred rádioaktívnou kontamináciou a vonkajším ožiarením,
b)
zabránia neodôvodnenému úniku rádioaktívnych látok alebo zabezpečia ich zbieranie,
c)
zabezpečia, aby množstvo a aktivita uvádzaných rádioaktívnych látok do životného prostredia bola na úrovni, ktorú možno racionálne dosiahnuť,
d)
umožnia ich bezpečnú údržbu a opravy a spoľahlivú dekontamináciu.
(6)
Zariadenia používané pri nakladaní s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi musia umožniť pravidelné meranie veličín preukazujúcich ich prevádzkovú schopnosť.
(7)
Zariadenia používané pri spracovaní a príprave na skladovanie inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov, ktoré obsahujú výbušné alebo horľavé látky, musia byť odolné proti možným účinkom výbuchu alebo požiaru.
(8)
Za bezpečné nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi od ich vzniku až po ich prevzatie na úpravu na ukladanie zodpovedá pôvodca inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov.
(9)
Náklady spojené s nakladaním s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi od ich vzniku až po ich ukladanie vrátane ukladania uhrádza pôvodca inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov.
(10)
Nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca nie je známy, môže vykonávať len právnická osoba a fyzická osoba na základe povolenia ministerstva zdravotníctva [(§ 17f ods. 2 písm. p)]. Ministerstvo zdravotníctva určí právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá má povolenie na nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca nie je známy; v rozhodnutí vymedzí rozsah nakladania s takýmito inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a spôsob jeho úhrady.
(11)
Držiteľ povolenia podľa odseku 10 prepravuje inštitucionálne rádioaktívne odpady, ktorých pôvodca nie je známy, právnickej osobe alebo fyzickej osobe určenej podľa osobitných predpisov.6j)
(12)
Náklady na nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi, ktorých pôvodca nie je známy, uhrádza Štátny fond likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.6k) Ak sa pôvodca inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov dodatočne zistí, je povinný uhradiť náklady vzniknuté pri nakladaní s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi tomuto fondu.
§ 17s
Uvádzanie rádioaktívnych látok do životného prostredia
Rádioaktívne látky a materiály, predmety a zariadenia, ktoré obsahujú rádionuklidy alebo sú povrchovo rádioaktívne kontaminované, možno vynášať z kontrolovaného pásma, používať mimo pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, vypúšťať do vôd alebo do ovzdušia, ukladať do pôdy alebo do podzemia alebo inak uvádzať do životného prostredia2) bez povolenia orgánu na ochranu zdravia [(§ 17f ods. 2 písm. m) a ods. 4 písm. g)], len ak ich obsah rádionuklidov alebo ich povrchová rádioaktívna kontaminácia neprekračuje mieru, ktorú ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis vydaný podľa § 17y písm. m) a r).
§ 17t
Nakladanie s rádioaktívnymi zvyškami
(1)
Rádioaktívnym zvyškom sa rozumie rádioaktívna kontaminácia pretrvávajúca v životnom prostredí2) ako pozostatok ľudskej činnosti.
(2)
Nakladanie s rádioaktívnymi zvyškami sa musí vykonávať v súlade so základnými princípmi radiačnej ochrany (§ 17a).
(3)
Na nakladanie s rádioaktívnymi zvyškami sa primerane vzťahujú ustanovenia § 17r.
§ 17u
Zabezpečovanie kvality radiačnej ochrany
(1)
Na zabezpečovanie kvality radiačnej ochrany je držiteľ povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu (§ 17f ods. 2 a 4) povinný utvoriť v rozsahu zodpovedajúcom závažnosti vykonávanej činnosti technické a organizačné podmienky.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje na všetky pracoviská so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 4 až 6 okrem prechodných pracovísk.
(3)
Zabezpečovanie kvality jadrových zariadení a činností pre všetky etapy životnosti jadrového zariadenia upravuje osobitný predpis.6l)
§ 17v
Povinnosti držiteľov povolení na činnosti vedúce k ožiareniu a činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany
(1)
Držitelia povolení na činnosti vedúce k ožiareniu (§ 17f ods. 2 a 4) sú povinní
a)
dodržiavať základné princípy radiačnej ochrany (§ 17a), sústavne hodnotiť súlad vykonávaných činností s nimi, uplatňovať výsledky hodnotenia v praxi a zabezpečiť sústavný dozor nad dodržiavaním požiadaviek na radiačnú ochranu,
b)
postupovať v súlade s dokumentáciou schválenou pri vydaní povolenia,
c)
označovať zdroje ionizujúceho žiarenia a viesť a uchovávať dokumentáciu v rozsahu uvedenom vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa § 17y písm. o),
d)
sledovať, merať, hodnotiť, overovať a evidovať veličiny, parametre a skutočnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany,
e)
oznámiť orgánu na ochranu zdravia príslušnému na vydanie povolenia v lehote uvedenej v § 17l ods. 2 každú zmenu skutočností, na ktorých základe bolo povolenie vydané,
f)
zasielať doklady a oznamovať evidované údaje orgánu na ochranu zdravia, ktorý povolenie vydal, do centrálneho registra zdrojov ionizujúceho žiarenia a centrálneho registra dávok v rozsahu uvedenom vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom podľa § 17y písm. o),
g)
vykonávať činnosti vedúce k ožiareniu podľa ustanovení tohto zákona a dodržiavať podmienky určené v povolení,
h)
zabezpečiť monitorovanie v súlade s monitorovacím plánom schváleným pri vydaní povolenia a na požiadanie pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia ich informovať o výsledkoch monitorovania,
i)
bezodkladne oznámiť orgánu na ochranu zdravia príslušnému na vydanie povolenia každé prekročenie limitov ožiarenia a každú mimoriadnu udalosť spôsobenú stratou kontroly nad zdrojom ionizujúceho žiarenia,
j)
dodržiavať požiadavky na bezpečnú prevádzku zdrojov ionizujúceho žiarenia a pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a osobitné požiadavky na jednotnosť a správnosť meraní a meradiel,
k)
činnosti vedúce k ožiareniu vykonávať len so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, ktoré sú označené predpísaným spôsobom a ktoré majú predpísanú dokumentáciu,
l)
umožniť vykonávanie činností so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi len osobám oprávneným podľa tohto zákona,
m)
obmedzovať produkciu inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov na nevyhnutnú mieru,
n)
viesť evidenciu inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov podľa druhov odpadov tak, aby bola zrejmá ich charakteristika pre bezpečné nakladanie s nimi,
o)
dodržiavať podmienky bezpečného nakladania s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi a pravidelne vyhodnocovať ich dodržiavanie, najmenej však raz za rok,
p)
odstrániť všetky zdroje ionizujúceho žiarenia a inštitucionálne rádioaktívne odpady z pracoviska a vykonať dekontamináciu pracovných plôch a priestorov, technologických a technických zariadení, v ktorých sa vykonávali činnosti s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi, pred zrušením pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
r)
poskytovať informácie o zabezpečení radiačnej ochrany, ktoré nie sú predmetom štátneho, služobného alebo obchodného tajomstva,
s)
uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú iným osobám v súvislosti s vykonávanou činnosťou, na ktorú bolo vydané povolenie; toto poistenie musí trvať po celý čas platnosti povolenia,
t)
zabezpečiť odborné vzdelávanie pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a základnú a periodickú odbornú prípravu odborného zástupcu a pracovníkov, ktorí riadia práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
u)
poskytovať zdravotníckym zariadeniam údaje o osobných dávkach ožiarenia pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a iné údaje potrebné na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu,
v)
zabezpečiť zdroje ionizujúceho žiarenia proti ich odcudzeniu.
(2)
Držitelia povolení na činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany (§ 17f ods. 3) sú povinní dodržiavať povinnosti uvedené v odseku 1 písm. a) až f), písm. s) a t) a podmienky určené v povolení.
§ 17x
Povinnosti držiteľov povolení na činnosti vedúce k ožiareniu v prípade radiačnej nehody a radiačnej havárie
Držitelia povolení na činnosti vedúce k ožiareniu (§ 17f ods. 2 a 4) sú povinní v prípade radiačnej nehody a radiačnej havárie
a)
zabezpečiť, aby do miesta radiačnej nehody a radiačnej havárie mali prístup len osoby vykonávajúce záchranné, lokalizačné a likvidačné práce,6b) osoby, ktoré vykonávajú štátny zdravotný dozor (§ 26) a inšpektori jadrovej bezpečnosti,6h)
b)
poučiť osoby uvedené v písmene a) okrem osôb vykonávajúcich štátny zdravotný dozor (§ 26) a inšpektorov jadrovej bezpečnosti6h) o spôsoboch radiačnej ochrany v mieste radiačnej nehody a radiačnej havárie a o možných rizikách ožiarenia,
c)
osobám uvedeným v písmene a) poskytnúť špeciálne prostriedky individuálnej ochrany a vybaviť ich osobnými dozimetrami,
d)
ihneď vykonať zásah,
e)
neodkladne oznámiť radiačnú nehodu a radiačnú haváriu príslušnému orgánu štátneho zdravotného dozoru (§ 24 a 25) a ďalším dotknutým orgánom uvedeným v havarijnom pláne pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
f)
zistiť a vyhodnotiť rozsah, príčiny a možné následky radiačnej nehody a radiačnej havárie,
g)
informovať orgány uvedené v písmene e) najmä o spôsobe vykonania zásahu, o výsledkoch monitorovania, o skutočnom a očakávanom vývoji radiačnej nehody a radiačnej havárie a o skutočnom a očakávanom ožiarení osôb,
h)
zabezpečiť likvidáciu následkov radiačnej nehody,
i)
vypracovať písomnú správu o radiačnej nehode a predložiť ju orgánu na ochranu zdravia, ktorý povolenie vydal, najneskôr do šiestich týždňov od jej vzniku.
§ 17y
Splnomocňovacie ustanovenia
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva, ustanoví
a)
mieru obsahu rádionuklidov, pri ktorej prekročení je rádioaktívna látka rádioaktívny žiarič,
b)
technické a organizačné požiadavky, smerné hodnoty a postupy na preukazovanie racionálne dosiahnuteľnej úrovne radiačnej ochrany,
c)
limity ožiarenia, prípustné hodnoty výnimočného ožiarenia a zásady hodnotenia ožiarenia,
d)
smerné hodnoty ožiarenia osôb, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť,6a)
e)
zaradenie zdrojov ionizujúceho žiarenia do tried,
f)
odvodené zásahové úrovne na obmedzenie ožiarenia obyvateľstva prírodným ionizujúcim žiarením,
g)
požiadavky na meranie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch6c) a v dodávanej vode a rozsah evidencie výsledkov merania,
h)
najvyššie prípustné hodnoty ekvivalentnej aktivity rádia v stavebných výrobkoch6c) a objemových aktivít vybraných prírodných rádionuklidov v dodávanej vode,
i)
postup určenia objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a v priepustnosti základových pôd stavebného pozemku pri výstavbe stavieb uvedených v § 17d ods. 2,
j)
zásahové úrovne a odvodené zásahové úrovne na obmedzenie ožiarenia zamestnancov prírodným ionizujúcim žiarením,
k)
požiadavky na hodnotenie ožiarenia zamestnancov na pracoviskách so zvýšeným ožiarením zamestnancov prírodným ionizujúcim žiarením,
l)
požiadavky na bezpečnú prevádzku pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
m)
najvyššie prípustné hodnoty povrchovej rádioaktívnej kontaminácie na pracovisku so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a na uvádzanie rádioaktívnych látok do životného prostredia,
n)
požiadavky na odbornú prípravu na činnosti vedúce k ožiareniu a činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany,
o)
požiadavky na označovanie zdrojov ionizujúceho žiarenia, na rozsah vedenia a uchovávania dokumentácie a rozsah zasielania dokladov a oznamovania evidovaných údajov orgánu na ochranu zdravia, ktorý povolenie vydal, do centrálneho registra zdrojov ionizujúceho žiarenia a centrálneho registra dávok,
p)
požiadavky na nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi6e) a rozsah evidencie inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov,
q)
požiadavky na prepravu zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 4 až 6, ktoré sú rádioaktívnymi žiaričmi,
r)
mieru obsahu rádionuklidov, ktorá umožňuje uvádzanie rádioaktívnych látok do životného prostredia2) bez povolenia a na základe povolenia orgánu na ochranu zdravia,
s)
požiadavky na sledovanie, meranie, hodnotenie, overovanie a evidenciu veličín, parametrov a skutočností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany,
t)
požiadavky na monitorovanie a monitorovací plán,
u)
požiadavky na vykonávanie skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia a služieb osobnej dozimetrie,
v)
požiadavky na radiačnú ochranu pri zásahoch pri radiačnej havárii,
x)
zásahové úrovne a odvodené zásahové úrovne na neodkladné a následné protiradiačné opatrenia,
y)
požiadavky na havarijný plán pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
z)
podrobnosti o požiadavkách na zabezpečovanie kvality radiačnej ochrany.
PIATA ČASŤ
VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY NA ÚSEKU OCHRANY ZDRAVIA
§ 18
Orgány na ochranu zdravia
(1)
Štátnu správu na úseku ochrany zdravia vykonávajú orgány na ochranu zdravia, ktorými sú
a)
ministerstvo zdravotníctva,
b)
štátni krajskí hygienici na krajských úradoch (ďalej len „krajský hygienik“),
c)
štátni okresní hygienici na okresných úradoch (ďalej len „okresný hygienik“).
(2)
Na plnenie úloh ministerstva zdravotníctva uvedených v § 19 sa na ministerstve zdravotníctva ustanovuje funkcia Hlavného hygienika Slovenskej republiky (ďalej len „hlavný hygienik“), ktorého vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva Slovenskej republiky.
(3)
Okresní hygienici a krajskí hygienici vykonávajú činnosti uvedené v § 20 a 21 v súčinnosti s referátom štátneho obvodného lekára na okresnom úrade a s referátom štátneho okresného lekára na krajskom úrade a v spolupráci s príslušnými štátnymi zdravotnými ústavmi.
(4)
Okresného hygienika vymenúva a odvoláva prednosta príslušného okresného úradu so súhlasom ministerstva zdravotníctva. Krajského hygienika vymenúva a odvoláva prednosta príslušného krajského úradu so súhlasom ministerstva zdravotníctva.
§ 19
Pôsobnosť ministerstva zdravotníctva
Ministerstvo zdravotníctva v rámci svojej pôsobnosti na úseku ochrany zdravia
a)
vypracúva návrhy zásadných smerov a priorít rozvoja štátnej zdravotnej politiky,
b)
riadi celoštátne programy ochrany a podpory zdravia, ktoré plnia zdravotnícke zariadenia, a odborne usmerňuje tie, ktoré riadia iné odvetvia a organizácie,
c)
spolupracuje s inými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy Slovenskej republiky, so Slovenským Červeným krížom, so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a s ďalšími poisťovňami zriadenými podľa osobitných predpisov,7) s odborovými orgánmi, s orgánmi zamestnávateľov, so stavovskými organizáciami a s profesiovými združeniami na úseku ochrany zdravia,
d)
koordinuje činnosť na ochranu zdravia v Slovenskej republike a s inými štátmi,
e)
v súlade so súčasnými poznatkami vedy o vplyve fyzikálnych, chemických a biologických faktorov na zdravie ustanovuje ich limity a hodnoty prípustnej záťaže týmito faktormi z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie,
f)
ustanovuje limity ožiarenia a podmienky na zneškodňovanie a ukladanie rádioaktívnych odpadov z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie,
g)
ustanovuje zásady monitorovania záťaže obyvateľstva faktormi životného prostredia a pracovného prostredia,
h)
ustanovuje zásady na predchádzanie vzniku, šíreniu a na obmedzenie výskytu prenosných ochorení, iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia a ochorení podmienených prácou,
i)
odborne usmerňuje ochranu zdravia,
j)
riadi a vykonáva štátny zdravotný dozor,
k)
odborne usmerňuje ochranu zdravia pred účinkami ionizujúceho žiarenia v jadrovo-energetických zariadeniach a na iných pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
l)
odborne usmerňuje výchovu k zdraviu,
m)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku ochrany zdravia,
n)
vydáva pokyny na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru a posudky na opatrenia uvedené v § 27 ods. 2, ktoré majú celoštátny význam alebo presahujú rámec územného obvodu krajského úradu,
o)
vydáva povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu, povolenia na činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany a povolenia na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia,
p)
zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti na činnosti vedúce k ožiareniu a na činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany a komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie ľudí a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na tieto činnosti,
r)
určuje preventívne opatrenia na ochranu zdravia v rámci primárnej prevencie,
s)
nariaďuje opatrenia pri epidémiách a pri nebezpečenstve ich vzniku a opatrenia pri haváriách a iných mimoriadnych situáciách, ak ich treba vykonať celoštátne,
t)
nariaďuje opatrenia na zdravotnícku ochranu Slovenskej republiky pred zavlečením prenosných ochorení,
u)
dáva súhlas na výrobu, dovoz a použitie očkovacích látok, sér, biologických diagnostických prípravkov, antimikróbových látok na laboratórne testovanie a dezinfekčných, dezinsekčných a deratizačných prípravkov,
v)
riadi a organizuje očkovanie, nariaďuje mimoriadne očkovanie a schvaľuje aplikačné postupy pri použití očkovacích látok,
x)
v súlade so súčasnými poznatkami vedy určuje zásady zdravej výživy obyvateľstva a odporúčané výživové dávky pre jednotlivé skupiny obyvateľstva.
§ 20
Pôsobnosť okresného hygienika
Okresný hygienik v územnom obvode okresného úradu
a)
odborne usmerňuje plnenie programov ochrany a podpory zdravia,
b)
vykonáva štátny zdravotný dozor,
c)
vydáva pokyny na odstránenie zistených nedostat-kov a posudky k opatreniam uvedeným v § 27 ods. 2,
d)
nariaďuje opatrenia na predchádzanie ochoreniam s výnimkou opatrení uvedených v § 4 písm. g),
e)
ukladá sankcie podľa § 28 a 29,
f)
zabezpečuje výchovu obyvateľstva k zdraviu,
g)
vykonáva zber základných údajov na úseku ochrany zdravia, zabezpečuje ich prenos, uchovávanie, analýzu, vyhodnotenie výsledkov, spätnú informáciu a zverejňovanie a na základe získaných výsledkov navrhuje opatrenia,
h)
zriaďuje komisiu na preskúšanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na tieto činnosti,
i)
rozhoduje o náhrade nákladov (§ 35 ods. 2),
j)
spolupracuje s príslušnými odborovými orgánmi, s orgánmi zamestnávateľov, so stavovskými organi-záciami a s profesiovými združeniami na úseku ochrany zdravia.
§ 21
Pôsobnosť krajského hygienika
Krajský hygienik v územnom obvode krajského úradu
a)
odborne usmerňuje činnosť okresných hygienikov,
b)
riadi a vykonáva štátny zdravotný dozor,
c)
vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach, ktoré presahujú rámec územného obvodu okresného úradu,
d)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje okresný hygienik,
e)
vydáva povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu,
f)
zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti na prácu s jedmi, na prácu s látkami používanými pri dezinfekcii, dezinsekcii a deratizácii, na činnosti vedúce k ožiareniu a na nákup, predaj a spracovanie húb a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na tieto činnosti,
g)
spolupracuje s príslušnými odborovými orgánmi, s orgánmi zamestnávateľov, so stavovskými organizáciami a s profesiovými združeniami na úseku ochrany zdravia.
ŠIESTA ČASŤ
ŠTÁTNE ZDRAVOTNÉ ÚSTAVY A KOMISIE NA PRESKÚŠANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI
§ 22
Štátne zdravotné ústavy
(1)
Ministerstvo zdravotníctva zriaďuje na plnenie úloh na úseku ochrany zdravia štátne zdravotné ústavy, ktoré sú súčasťou siete zdravotníckych zariadení.
(2)
Štátne zdravotné ústavy vykonávajú štátny zdravotný dozor, pripravujú podklady na opatrenia a rozhodnutia orgánov na ochranu zdravia a zabezpečujú špecializované výkony spojené s ochranou zdravia.
(3)
Štátny zdravotný ústav Slovenskej republiky vedie centrálny register zdrojov ionizujúceho žiarenia a centrálny register dávok.
§ 23
Komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti
(1)
Komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti zriaďuje ministerstvo zdravotníctva [§ 19 písm. p)], štátni krajskí hygienici [§ 21 písm. f)] a štátni okresní hygienici [§ 20 písm. h)].
(2)
Komisiu na preskúšanie odbornej spôsobilosti tvorí predseda a členovia, ktorých vymenúvajú a odvolávajú orgány na ochranu zdravia uvedené v odseku 1; majú nepárny počet členov.
(3)
Komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti sú schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie. Uznášajú sa väčšinou hlasov prítomných členov.
(4)
O úspešne vykonanej skúške vydajú orgány na ochranu zdravia uvedené v odseku 1 účastníkovi skúšky najneskôr do 15 dní odo dňa vykonania skúšky osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti platí päť rokov od jeho vydania.
(5)
Podrobnosti o činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a o vykonaní skúšok upravia skúšobné poriadky, ktoré vydajú orgány na ochranu zdravia uvedené v odseku 1.
(6)
Účasť na činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme.7a)
SIEDMA ČASŤ
ŠTÁTNY ZDRAVOTNÝ DOZOR
§ 24
(1)
Orgány na ochranu zdravia dozerajú na plnenie ustanovení tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, ako aj na plnenie nimi vydaných opatrení a rozhodnutí a v rozsahu svojej pôsobnosti vydávajú pokyny na odstránenie zistených nedostatkov a ukladajú sankcie.
(2)
Orgány na ochranu zdravia pri výkone štátneho zdravotného dozoru nad zdravými pracovnými podmienkami koordinujú svoju činnosť s orgánmi štátnej správy v oblasti inšpekcie práce.
§ 25
Štátne zdravotné ústavy dozerajú na plnenie ustanovení tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, ako aj na plnenie opatrení a rozhodnutí vydaných orgánmi na ochranu zdravia a týmto orgánom predkladajú návrhy na vydanie pokynov na odstránenie zistených nedostatkov a návrhy na uloženie sankcií. Pri výkone štátneho zdravotného dozoru postupujú v úzkej súčinnosti s orgánmi na ochranu zdravia.
§ 26
Osoby vykonávajúce štátny zdravotný dozor podľa § 24 a 25 sú pri plnení svojich úloh
a)
oprávnené vstupovať na pozemky, do podnikov, zariadení a objektov, požadovať potrebné sprevádzanie, odoberať vzorky v množstve a v rozsahu potrebnom na vyšetrenie, vykonávať zistenia, požadovať informácie, údaje, vysvetlenia, podklady a nazerať do príslušných dokladov,
b)
povinné preukázať sa preukazom orgánu na ochranu zdravia alebo štátneho zdravotného ústavu, z ktorého poverenia vykonávajú štátny zdravotný dozor.
ÔSMA ČASŤ
POSUDKOVÁ ČINNOSŤ ORGÁNOV NA OCHRANU ZDRAVIA
§ 27
(1)
Orgány oprávnené podľa osobitných predpisov8) schvaľovať opatrenia, ktoré musia posúdiť orgány na ochranu zdravia z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie, nesmú dať na tieto opatrenia svoj súhlas bez takého kladného posudku.
(2)
Orgány na ochranu zdravia posudzujú z hľadiska vplyvu na zdravie návrhy
a)
na územnoplánovaciu dokumentáciu,
b)
technických noriem,9)
c)
na určenie osobitného režimu území vrátane návrhov na určenie pásiem hygienickej ochrany,
d)
na používanie cudzorodých látok v požívatinách,
e)
limitov fyzikálnych, chemických a biologických škodlivín v ovzduší, v pitných a rekreačných vodách a v pôdach,
f)
na zriadenie a prevádzku zdravotníckych zariadení a zariadení starostlivosti o ľudské telo,
g)
na výrobu, dovoz a používanie jedov, žieravín, chemických karcinogénov, prípravkov na ničenie pôvodcov nákaz, epidemiologicky závažných živočíchov a na ochranu rastlín,
h)
na začatie územného konania, na uvedenie objektu do užívania alebo pracovných priestorov do prevádzky,
i)
na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou,
j)
na výrobu, dovoz a distribúciu požívatín a predmetov bežného používania vrátane hračiek, ktoré sú určené pre deti do 14 rokov veku,
k)
typov osobných ochranných pracovných prostriedkov,
l)
typov strojov a iných zariadení a na ich dovoz,
m)
na zavedenie nových technologických a pracovných postupov,
n)
na výrobu, dovoz a používanie rádioaktívnych liekov, očkovacích látok, sér, biologických diagnostických prípravkov a antimikróbových látok na laboratórne testovanie,
o)
právnych predpisov upravujúcich podmienky a spôsob výučby, výchovy, spoločného stravovania, práce, rekreácie, telesnej kultúry a športu detí a mládeže,
p)
výživových noriem a požiadaviek na výrobu potravín a podmienok spoločného stravovania vybraných skupín obyvateľstva,
r)
na nakladanie s nebezpečnými odpadmi a na prevádzkovanie zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov,
s)
na výrobu a dovoz chemických látok a prípravkov,
t)
na výrobu, dovoz, distribúciu a používanie stavebných prvkov, materiálov a technológií,
u)
na zriaďovanie a prevádzku pohrebísk, na zaobchádzanie, pochovávanie a prevoz mŕtvych podľa osobitného predpisu.1)
(3)
Orgán na ochranu zdravia vydáva posudok vtedy, ak vec nie je upravená všeobecne záväzným právnym predpisom.
(4)
Orgán na ochranu zdravia pred vydaním posudku na povoľovacie alebo schvaľovacie konanie určí rozsah zisťovania zdraviu škodlivých faktorov podľa charakteru zdraviu škodlivých faktorov, strojov, zariadení, technologických a pracovných postupov a výrobkov a rozsah dokladov potrebných na vydanie posudku.
(5)
Posudky vydané orgánmi na ochranu zdravia sú rozhodnutiami podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.10)
DEVIATA ČASŤ
KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZISŤOVANIE FAKTOROV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A PRACOVNÉHO PROSTREDIA
§ 27a
Podmienky na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia
Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie ľudí môžu vykonávať fyzické osoby a právnické osoby na základe povolenia ministerstva zdravotníctva.
§ 27b
Podmienky na vydanie povolenia
(1)
Ministerstvo zdravotníctva vydá na činnosť uvedenú v § 27a povolenie fyzickej osobe a právnickej osobe, ak spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom.
(2)
Ministerstvo zdravotníctva vydá na činnosť uvedenú v § 27a povolenie fyzickej osobe, ak
a)
má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu,
b)
je zdravotne spôsobilá,
c)
má požadovanú kvalifikáciu a odbornú prax,
d)
má osvedčenie o odbornej spôsobilosti na činnosť, na ktorú žiada vydať povolenie,
e)
je bezúhonná,
f)
má osvedčenie o akreditácii na činnosť, na ktorú žiada vydať povolenie, alebo autorizáciu na úradné meranie podľa osobitných predpisov.10a)
(3)
Požadovanou kvalifikáciou a odbornou praxou na činnosť uvedenú v § 27a sa rozumie
a)
skončené vysokoškolské vzdelanie v lekárskom, technickom alebo v prírodovednom odbore štúdia a najmenej päťročná odborná prax,
b)
skončené bakalárske štúdium v technickom alebo v prírodovednom odbore štúdia a najmenej šesťročná odborná prax alebo
c)
skončené úplné stredné odborné vzdelanie technického smeru a najmenej sedemročná odborná prax.
(4)
Ministerstvo zdravotníctva vydá na činnosť uvedenú v § 27a povolenie právnickej osobe, ak má
a)
v doklade o zriadení alebo založení právnickej osoby uvedenú činnosť, na ktorú žiada vydať povolenie,
b)
má osvedčenie o akreditácii na činnosť, na ktorú žiada vydať povolenie, alebo autorizáciu na úradné meranie podľa osobitných predpisov,10a)
c)
určeného odborného zástupcu.
(5)
Odborný zástupca musí spĺňať podmienky ustanovené v odseku 2 písm. a) až e) a musí byť v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k držiteľovi povolenia. Odborný zástupca zodpovedá za odborné vykonávanie činnosti, na ktorú bolo povolenie vydané.
§ 27e
Žiadosť o vydanie povolenia
(1)
Žiadosť o vydanie povolenia predkladá žiadateľ ministerstvu zdravotníctva.
(2)
Ak je žiadateľ fyzická osoba, v žiadosti uvedie
a)
meno, priezvisko, rodné číslo a miesto trvalého pobytu,
b)
činnosť, na ktorú žiada vydať povolenie.
(3)
K žiadosti podľa odseku 2 žiadateľ pripojí
a)
doklad o dosiahnutom vzdelaní,
b)
doklad alebo čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe,
c)
osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
d)
doklad o zdravotnej spôsobilosti na prácu,
e)
výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako šesť mesiacov,
f)
charakteristiku činnosti a technického vybavenia,
g)
osvedčenie o akreditácii na činnosť, na ktorú žiada vydať povolenie alebo rozhodnutie o autorizácii na úradné meranie podľa osobitných predpisov.10a)
(4)
Ak je žiadateľ právnická osoba, v žiadosti uvedie
a)
názov (obchodné meno), sídlo a právnu formu, meno, priezvisko, rodné číslo a miesto trvalého pobytu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom,
b)
meno, priezvisko, rodné číslo a miesto trvalého pobytu odborného zástupcu,
c)
činnosť, na ktorú žiada vydať povolenie.
(5)
K žiadosti podľa odseku 4 žiadateľ pripojí
a)
doklad o zriadení alebo založení právnickej osoby a v prípade právnickej osoby, ktorá je zapísaná do obchodného registra, aj výpis z obchodného registra,
b)
výpis z registra trestov osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, ktorý nesmie byť starší ako šesť mesiacov,
c)
doklady odborného zástupcu uvedené v odseku 3 písm. a) až e),
d)
charakteristiku činnosti a technického vybavenia,
e)
osvedčenie o akreditácii na činnosť, na ktorú žiada vydať povolenie alebo rozhodnutie o autorizácii na úradné meranie podľa osobitných predpisov.10a)
Vydávanie povolení, ich zmeny, zrušenie a zánik
§ 27g
(1)
Ministerstvo zdravotníctva vydá povolenie rozhodnutím, ak žiadateľ preukázal splnenie podmienok podľa § 27b tohto zákona.
(2)
Povolenie platí päť rokov od jeho vydania, ak nie je v povolení určený kratší čas platnosti.
(3)
Na žiadosť držiteľa povolenia môže ministerstvo zdravotníctva predĺžiť platnosť povolenia najviac o päť rokov, ak držiteľ povolenia v uplynulom období vykonával činnosť, na ktorú bolo vydané povolenie.
§ 27h
Držiteľ povolenia je povinný oznámiť ministerstvu zdravotníctva zmenu skutočností, na základe ktorých bolo vydané povolenie, a to do 15 dní od ich vzniku.
§ 27i
Držiteľ osvedčenia je povinný podrobiť sa novému overeniu odbornej spôsobilosti, ak sa zásadne zmenia všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce ochranu zdravia ľudí.
§ 27j
(1)
Ministerstvo zdravotníctva povolenie zmení, ak držiteľ povolenia požiada o zmenu
a)
osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom,
b)
odborného zástupcu.
(2)
Ministerstvo zdravotníctva môže povolenie zmeniť, ak sa zmenia podmienky na vykonávanie činnosti, na ktorú bolo vydané povolenie.
(3)
Ministerstvo zdravotníctva vyznačí v povolení zmeny skutočností (§ 27h), ak nejde o prípady uvedené v odseku 1 a 2 a ak nejde o zmenu takých skutočností, ktoré vedú k zrušeniu povolenia podľa § 27k.
§ 27k
(1)
Ministerstvo zdravotníctva povolenie zruší, ak držiteľ povolenia
a)
požiada o zrušenie povolenia,
b)
prestal spĺňať podmienky ustanovené na vydanie povolenia (§ 27b),
c)
závažným spôsobom alebo opakovane porušuje predpisy o ochrane zdravia ľudí a podmienky uvedené v povolení.
(2)
Ministerstvo zdravotníctva môže povolenie zrušiť, ak držiteľ povolenia nedodrží oznamovaciu povinnosť (§ 27h).
§ 27l
(1)
Povolenie stráca platnosť
a)
smrťou osoby, ktorej bolo vydané povolenie, jej vyhlásením za mŕtvu alebo zánikom právnickej osoby,
b)
uplynutím času, na ktorý bolo povolenie vydané.
(2)
Ak držiteľ povolenia požiada o predĺženie platnosti povolenia do 30 dní pred uplynutím platnosti povolenia, povolenie stráca platnosť uplynutím času, na ktorý bola platnosť povolenia predĺžená.
DESIATA ČASŤ
SANKCIE
§ 28
Pokuty
(1)
Za nesplnenie povinností ustanovených v § 12 až 17, v § 17d, 17e, 17g a § 17u až 17x uloží príslušný orgán na ochranu zdravia fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie a právnickej osobe pokutu, a to až do výšky 500 000 Sk; pritom prihliada na mieru ohrozenia zdravia, zdravých životných podmienok a pracovných podmienok a na rozsah škodlivých následkov.
(2)
V rozhodnutí o uložení pokuty orgán na ochranu zdravia určí aj lehotu na odstránenie zistených nedostatkov. Ak sa v tejto lehote nedostatky neodstránia, možno uložiť ďalšiu pokutu, a to až do výšky 1 milióna Sk.
(3)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa príslušný orgán na ochranu zdravia o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď sa mala povinnosť splniť.
(4)
Orgán na ochranu zdravia, ktorý pokutu uložil, môže povoliť odklad platenia pokuty alebo jej platenie v splátkach, ak vznikli okolnosti, ktoré znemožňujú bezodkladné zaplatenie pokuty.
(5)
Proti rozhodnutiu o žiadosti o odklad platenia pokuty alebo o jej platenie v splátkach sa nemožno odvolať.
(6)
Výnosy z pokút uložené orgánmi na ochranu zdravia sú príjmom Štátneho fondu zdravia.11)
§ 29
Iné sankcie
(1)
Ak porušením ustanovení tohto zákona vznikli vážne škody na zdraví alebo hrozí nebezpečenstvo ich vzniku, môže orgán na ochranu zdravia fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie a právnickej osobe uložiť až do vykonania nápravy aj iné sankcie.
(2)
Inými sankciami na účely tohto zákona sú zákaz činnosti alebo prevádzky a zákaz výroby, spracovania a uvádzania do obehu zdravotne závadných požívatín alebo iných výrobkov.
§ 30
Porušenie povinností na úseku ochrany zdravia fyzickou osobou sa považuje za priestupok na úseku zdravotníctva podľa osobitných predpisov.12)
JEDENÁSTA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 31
(1)
Orgány na ochranu zdravia a štátne zdravotné ústavy na zabezpečenie úloh na úseku ochrany zdravia
a)
utvárajú a prevádzkujú vlastný informačný systém, v ktorom zhromažďujú, uchovávajú a využívajú informácie o skutočnostiach, ktoré majú vplyv na zdravie obyvateľstva,
b)
využívajú informácie zdravotníckeho informačného systému v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie úloh na úseku ochrany zdravia.
(2)
Na ochranu osobných údajov pri prevádzke informačného systému sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.13)
§ 32
(1)
Zamestnanci ministerstva zdravotníctva, štátni krajskí hygienici, štátni okresní hygienici a zamestnanci štátnych zdravotných ústavov sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom svojej funkcie alebo svojho zamestnania. Povinnosti zachovávať mlčanlivosť môže týchto pracovníkov zbaviť iba osoba, ktorej sa skutočnosti týkajú, alebo súd.
(2)
Ustanovením odseku 1 nie je dotknutá povinnosť orgánov na ochranu zdravia poskytovať verejnosti informácie na predchádzanie vzniku, šíreniu a na obmedzenie výskytu prenosných ochorení, pri epidémiách a pri nebezpečenstve ich vzniku, pri haváriách a iných mimoriadnych situáciách.
§ 33
Orgány na ochranu zdravia v konaní o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb postupujú podľa všeobecných predpisov o správnom konaní,10) ak nie je v tomto zákone ustanovené inak.
§ 34
(1)
Náklady spojené s odborným usmerňovaním ochrany zdravia a s výkonom štátneho zdravotného dozoru znáša štát.
(2)
Ak sa v súvislosti s odborným usmerňovaním ochrany zdravia alebo s výkonom štátneho zdravotného dozoru zistí porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie, môže orgán na ochranu zdravia uložiť tomu, kto tieto povinnosti poruší, čiastočnú alebo úplnú úhradu nákladov.
(3)
Náhrada sa neposkytuje za vzorky odobraté na účely vyšetrenia pri výkone štátneho zdravotného dozoru.
§ 35
(1)
Náhradu nákladov, ktoré vzniknú pri plnení povinností ustanovených týmto zákonom, znáša ten, kto je povinný tieto povinnosti plniť.
(2)
Príslušný orgán na ochranu zdravia môže rozhodnúť, že náklady uvedené v odseku 1 bude znášať štát alebo obec. Rozsah a podmienky náhrady nákladov ustanoví ministerstvo zdravotníctva všeobecne záväzným právnym predpisom.
DVANÁSTA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 36
V konaní o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach právnických osôb a fyzických osôb v oblasti ochrany zdravia, ktoré nebolo ku dňu účinnosti tohto zákona právoplatne skončené, postupujú štátni okresní lekári na okresných úradoch a štátni krajskí lekári na krajských úradoch podľa doterajších predpisov.
36a
Povolenia na nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, koncesné listiny na výrobu a opravy zdrojov ionizujúceho žiarenia a povolenia na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie ľudí vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do času v ňom uvedenom, najdlhšie však počas jedného roku od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 36b
(1)
Povolenia na nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a osvedčenia o odbornej spôsobilosti na nakladanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia vydané pred 1. januárom 2001 zostávajú v platnosti do času v nich uvedenom, najdlhšie však počas dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)
Na konanie začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy.
(3)
Kvalifikovaným expertom podľa doterajších predpisov sa rozumie odborný zástupca.
(4)
Na činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany podľa § 17f ods. 3 písm. a), c) a d) sa nevzťahujú ustanovenia § 27a až 27l.
§ 37
Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „orgány hygienickej služby“, rozumejú sa tým orgány na ochranu zdravia.
§ 38
(1)
Štátnu správu na úseku ochrany zdravia upravujú a vykonávajú v pôsobnosti
a)
ministerstva obrany Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
b)
ministerstva vnútra Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
c)
ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií na úseku železničnej dopravy Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,
d)
Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,
e)
Slovenskej informačnej služby Slovenská informačná služba.
(2)
Podrobnosti o organizácii a úlohách na úseku ochrany zdravia ustanovia obdobne podľa tohto zákona všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré vydajú ústredné orgány štátnej správy uvedené v odseku 1 písm. a) až d) po dohode s ministerstvom zdravotníctva.
§ 39
Na zabezpečenie jednotného postupu na úseku ochrany zdravia
a)
ústredné orgány štátnej správy uvedené v § 38 a Slovenská informačná služba postupujú v úzkej súčinnosti s ministerstvom zdravotníctva,
b)
ministerstvo zdravotníctva informuje ústredné orgány štátnej správy uvedené v § 38 a Slovenskú informačnú službu o nariadených opatreniach a vydaných odborných usmerneniach na ochranu zdravia.
§ 40
Pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce14) nie je týmto zákonom dotknutá.
§ 41
Zrušujú sa:
1.
zákon Slovenskej národnej rady č. 53/1975 Zb. o pokutách za porušovanie právnych predpisov o vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 419/1991 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré predpisy v oblasti zdravotníctva,
2.
§ 16 nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu.
§ 42
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1995.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.
Príloha k zákonu č. 470/2000 Z. z.
DOKUMENTÁCIA NA VYDANIE POVOLENIA A POSUDKU
I. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. a) a ods. 4 písm. a)
1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:
a) monitorovací plán pracoviska,
b) havarijný plán pracoviska,
c) návrh na vymedzenie kontrolovaného pásma,
d) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
e) návrh programu na monitorovanie výpustí rádioaktívnych látok do životného prostredia,
f) program zabezpečenia radiačnej ochrany.
2. Ostatná dokumentácia:
a) odôvodnenie činností vedúcich k ožiareniu,
b) špecifikácia používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia a príslušenstva,
c) opis pracoviska a jeho okolia (schematický plán pracoviska) doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach a vybavení pracovných miest,
d) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
e) predpokladaný počet pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia v kontrolovanom pásme a spôsob jeho zabezpečenia proti vstupu neoprávnených osôb,
f) prevádzkové pokyny na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
g) predpokladaný druh a množstvo rádionuklidov uvádzaných do životného prostredia, predpokladaný druh a množstvo vznikajúcich inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov a spôsob ich skladovania a odstraňovania,
h) doklad o zdravotnej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A,
i) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
j) návrh limitov na vypúšťanie rádioaktívnych látok do životného prostredia (pri pracoviskách s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi).
II. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. b) a ods. 4 písm. b)
a) doklad o odstránení alebo odovzdaní zdrojov ionizujúceho žiarenia,
b) doklad o odstránení inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov,
c) protokol o výsledkoch monitorovania rádioaktivity na pracovisku po odstránení zdrojov ionizujúceho žiarenia a inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov,
d) vyhodnotenie výsledkov monitorovania podľa písmena c).
III. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. c) a ods. 4 písm. c)
1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:
a) program zabezpečenia radiačnej ochrany,
b) program zabezpečenia kvality v radiačnej ochrane pri stavebných a technologických zmenách.
2. Ostatná dokumentácia:
a) opis a odôvodnenie stavebnej a technologickej zmeny,
b) harmonogram prác,
c) zhodnotenie očakávanej dávkovej záťaže ožiarenia pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a obyvateľstva počas rekonštrukcie alebo stavebnej a technologickej zmeny a optimalizácie radiačnej ochrany počas rekonštrukcie.
IV. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. d) a ods. 4 písm. d)
1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:
a) monitorovací plán pracoviska,
b) havarijný plán pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 4 až 6 s výnimkou jadrového reaktora a rádionuklidov, ktoré vznikajú pri jeho činnosti,
c) návrh na vymedzenie kontrolovaného pásma,
d) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
e) návrh programu na monitorovanie výpustí rádioaktívnych látok do životného prostredia,
f) program zabezpečenia radiačnej ochrany.
2. Ostatná dokumentácia:
a) odôvodnenie činností vedúcich k ožiareniu,
b) špecifikácia používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia a príslušenstva,
c) vyjadrenie Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o možnosti ukladania uvedených zdrojov ionizujúceho žiarenia a vznikajúcich inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov na území Slovenskej republiky,
d) opis pracoviska a jeho okolia (schematický plán pracoviska) doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach a vybavení pracovných miest,
e) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
f) prevádzkové pokyny na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
g) predpokladaný druh a množstvo rádionuklidov uvádzaných do životného prostredia, predpokladaný druh a množstvo vznikajúcich inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov a spôsob ich skladovania a likvidácie,
h) doklad o zdravotnej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A,
i) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
j) návrh limitov na vypúšťanie rádioaktívnych látok do životného prostredia (pri pracoviskách s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi).
V. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. e) a ods. 4 písm. e)
1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:
a) program zabezpečenia radiačnej ochrany,
b) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany.
2. Ostatná dokumentácia:
a) odôvodnenie odberu rádioaktívnych žiaričov,
b) špecifikácia odoberaných zdrojov ionizujúceho žiarenia,
c) vyjadrenie Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o možnosti ukladania uvedených zdrojov ionizujúceho žiarenia a vznikajúcich inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov na území Slovenskej republiky,
d) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
e) prevádzkové pokyny na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
f) spôsob skladovania rádioaktívnych žiaričov,
g) doklad o zdravotnej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A,
h) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.
VI. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. f) a ods. 4 písm. f)
1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:
a) monitorovací plán na prepravu,
b) havarijný plán na prepravu,
c) program zabezpečenia radiačnej ochrany.
2. Ostatná dokumentácia:
a) prepravné inštrukcie zahŕňajúce špecifikáciu druhu prepravy,
b) opis technického vybavenia na zabezpečenie prepravy,
c) doklad o technickej spôsobilosti dopravného prostriedku,
d) doklad o spôsobilosti obsluhy dopravného prostriedku,
e) hodnotenie rizík vyplývajúcich z charakteru prepravovaných rádioaktívnych látok, spôsobu prepravy a zvolenej trasy prepravy,
f) trasa prepravy.
VII. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. g)
1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:
a) monitorovací plán pracoviska,
b) havarijný plán pracoviska,
c) návrh na vymedzenie kontrolovaného pásma,
d) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
e) návrh programu na monitorovanie výpustí rádioaktívnych látok do životného prostredia (pri pracoviskách s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi),
f) program zabezpečenia radiačnej ochrany.
2. Ostatná dokumentácia:
a) odôvodnenie činností vedúcich k ožiareniu,
b) špecifikácia vyrábaných zdrojov ionizujúceho žiarenia,
c) pri uzavretých rádioaktívnych žiaričoch vyjadrenie Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o možnosti ukladania uvedených zdrojov ionizujúceho žiarenia na území Slovenskej republiky,
d) opis pracoviska a jeho okolia (schematický plán pracoviska) doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach a vybavení pracovných miest,
e) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
f) prevádzkové pokyny na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
g) predpokladaný druh a množstvo rádionuklidov uvádzaných do životného prostredia, predpokladaný druh a množstvo vznikajúcich inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov a spôsob ich skladovania a likvidácie,
h) doklad o zdravotnej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A,
i) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
j) návrh limitov na vypúšťanie rádioaktívnych látok do životného prostredia (pri pracoviskách s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi).
VIII. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. h)
a) špecifikácia dovážaných, vyvážaných, distribuovaných, predávaných alebo prenajímaných zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 1 až 6,
b) pri uzavretých rádioaktívnych žiaričoch vyjadrenie Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o možnosti ukladania uvedených zdrojov ionizujúceho žiarenia na území Slovenskej republiky,
c) prevádzkové pokyny na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
d) spôsob evidencie zdrojov ionizujúceho žiarenia,
e) spôsob skladovania zdrojov ionizujúceho žiarenia,
f) doklad o zdravotnej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A,
g) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia.
IX. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. i)
a) prevádzkové pokyny na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
b) doklad o zdravotnej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A,
c) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
d) program zabezpečenia radiačnej ochrany.
X. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. j), k) a l)
a) špecifikácia vykonávaných skúšok,
b) opis používaných metodík,
c) prevádzkové pokyny na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
d) doklad o zdravotnej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A,
e) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
f) rozhodnutie o autorizácii na úradné meranie podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
g) program zabezpečenia radiačnej ochrany.
XI. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. m) a ods. 4 písm. g)
1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:
a) spôsob a podmienky na uvádzanie rádioaktívnych látok do životného prostredia,
b) systém a program monitorovania výpustí aktivity rádioaktívnych látok uvádzaných do životného prostredia,
c) systém evidencie dát,
d) návrh limitov pre vypúšťané rádioaktívne látky a ich odôvodnenie,
e) návrh referenčných úrovní,
f) program zabezpečenia radiačnej ochrany.
2. Ostatná dokumentácia:
a) odôvodnenie uvádzania rádioaktívnych látok do životného prostredia,
b) zhodnotenie možností vzniku mimoriadnych situácií a zhodnotenie ich následkov,
c) doklady o metrologickom overení monitorovacích systémov,
d) programy modelového hodnotenia vplyvu výpustí na záťaž obyvateľov v okolí,
e) zhodnotenie ožiarenia kritickej skupiny obyvateľstva pri predpokladaných výpustiach,
f) zhodnotenie ožiarenia kritickej skupiny obyvateľstva pri výpustiach na úrovni navrhovaných limitov,
g) zhodnotenie množstva, druhu, formy základných vlastností, nuklidového zloženia a aktivity rádioaktívnych látok uvádzaných do životného prostredia.
XII. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. n) a ods. 4 písm. h)
1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:
a) monitorovací plán pracoviska,
b) havarijný plán pracoviska,
c) prevádzkový predpis na bezpečné nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi,
d) program zabezpečenia radiačnej ochrany.
2. Ostatná dokumentácia:
a) spôsob zberu, triedenia, spracovania, prípravy na skladovanie a dočasného skladovania inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov,
b) údaje o pôvode, druhu, množstve, rádionuklidovom zložení a aktivite inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov,
c) vyjadrenie Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o možnosti ukladania uvedených inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov na území Slovenskej republiky,
d) predpokladané množstvo rádioaktívnych látok uvádzaných do životného prostredia,
e) bezpečnostné rozbory,
f) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce, ak je žiadateľ právnická osoba,
g) opis použitých zariadení a technológií.
XIII. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. o)
1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:
prevádzkový predpis na bezpečné nakladanie s rádioaktívnym zvyškom.
2. Ostatná dokumentácia:
a) spôsob zberu, triedenia, spracovania, prípravy na skladovanie a dočasného skladovania rádioaktívneho zvyšku,
b) údaje o pôvode, druhu, množstve, rádionuklidovom zložení a aktivite rádioaktívneho zvyšku,
c) vyjadrenie Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o možnosti ukladania uvedených rádioaktívnych látok na území Slovenskej republiky,
d) predpokladané množstvo rádioaktívnych látok uvádzaných pri nakladaní s rádioaktívnym zvyškom do životného prostredia,
e) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce, ak je žiadateľ právnická osoba,
f) opis použitých zariadení a technológií.
XIV. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. p)
1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:
a) monitorovací plán pracoviska,
b) havarijný plán pracoviska,
c) prevádzkový predpis na bezpečné nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi.
2. Ostatná dokumentácia:
a) spôsob zberu, triedenia, spracovania, prípravy na skladovanie a dočasného skladovania inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov,
b) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce, ak je žiadateľ právnická osoba,
c) opis použitých zariadení a technológií.
XV. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. r)
1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:
a) opis používania zdrojov ionizujúceho žiarenia pri uvedenej činnosti vrátane spôsobu ochrany (ochranné pracovné pomôcky),
b) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany.
2. Ostatná dokumentácia:
a) odôvodnenie činnosti so zhodnotením rizika a prínosov,
b) odhad výšky radiačnej záťaže sledovanej skupiny osôb,
c) doklad o súhlase osôb s účasťou na overovaní nových medicínskych poznatkov podľa § 41 a 42 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti,
d) súhlas štatutárneho zástupcu zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sa overovanie nových medicínskych poznatkov bude vykonávať.
XVI. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. s)
1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:
a) monitorovací plán pracoviska,
b) havarijný plán pracoviska,
c) návrh na vymedzenie kontrolovaného pásma,
d) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
e) program zabezpečenia radiačnej ochrany.
2. Ostatná dokumentácia:
a) odôvodnenie činností vedúcich k ožiareniu,
b) špecifikácia používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia a príslušenstva,
c) opis pracoviska a jeho okolia (schematický plán pracoviska) doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach a vybavení pracovných miest,
d) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
e) spôsob kontroly aplikovaných dávok,
f) spôsob kontroly účinnosti sterilizácie predmetov,
g) doklad o zdravotnej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A.
XVII. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. t)
1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:
a) monitorovací plán pracoviska,
b) havarijný plán pracoviska,
c) návrh na vymedzenie kontrolovaného pásma,
d) prevádzkový predpis,
e) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
f) program zabezpečenia radiačnej ochrany.
2. Ostatná dokumentácia:
a) odôvodnenie činností vedúcich k ožiareniu,
b) zoznam potravín, ktoré budú ožarované,
c) údaje o očakávaných zmenách v ožarovaných potravinách a ich biologické zhodnotenie,
d) špecifikácia používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia a príslušenstva,
e) opis pracoviska a jeho okolia (schematický plán pracoviska) doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach a vybavení pracovných miest,
f) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
g) spôsob kontroly aplikovaných dávok,
h) spôsob kontroly účinnosti sterilizácie predmetov,
i) doklad o zdravotnej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia kategórie A.
XVIII. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. u)
a) odôvodnenie terapeutickej aplikácie rádionuklidov formou ambulantnej starostlivosti,
b) opis používania zdrojov ionizujúceho žiarenia pri uvedenej činnosti vrátane spôsobu ochrany (ochranné pracovné pomôcky),
c) dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 písm. d) alebo kópia povolenia na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia vydaného podľa § 17f ods. 2 písm. d) alebo ods. 4 písm. d).
XIX. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 3 písm. a)
a) programy monitorovania, spôsob hodnotenia a interpretácie nameraných hodnôt,
b) opis používaných metodických postupov,
c) zoznam meradiel a doklady o metrologickom overení,
d) doklady o odbornej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia vykonávajúcich meranie, ak je žiadateľ právnická osoba,
e) rozhodnutie o autorizácii na úradné meranie podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
XX. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 3 písm. b)
a) postupy a metodiky hodnotenia individuálneho ožiarenia,
b) doklady o metrologickom overení monitorovacích systémov,
c) program skúšok osobných dozimetrov a výsledky skúšok,
d) pracovné postupy a organizácia práce,
e) spôsob zabezpečenia monitorovania pri radiačných nehodách a radiačných haváriách,
f) organizačná štruktúra a plán pracoviska,
g) doklady o odbornej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, ak je žiadateľ právnická osoba, a systém ich školenia,
h) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
i) systém evidencie, spracovania a archivácie dát, spôsob a rozsah oznamovania a poskytovania dát, zabezpečenie dát proti znehodnoteniu a zneužitiu,
j) rozhodnutie o autorizácii na úradné meranie podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
XXI. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 3 písm. c)
a) prístrojové a personálne vybavenie pracoviska,
b) doklady o metrologickom overení meradiel,
c) zoznam používaných etalónov a žiaričov a spôsob ich skladovania,
d) návrh postupov a metodík na spracovanie, meranie a vyhodnotenie vzoriek,
e) návrh záznamu z miesta merania,
f) návrh protokolu o interpretácii výsledkov,
g) monitorovací plán pracoviska,
h) prevádzkový poriadok,
i) rozhodnutie o autorizácii na úradné meranie podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
XXII. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 3 písm. d)
a) prístrojové a personálne vybavenie pracoviska,
b) doklady o metrologickom overení meradiel,
c) zoznam používaných etalónov a žiaričov a spôsob ich skladovania,
d) vypracovanie postupov a metodík na odber, spracovanie, meranie a vyhodnotenie vzoriek,
e) spôsob evidencie vzoriek a dokumentácie o vykonanej činnosti,
f) návrh protokolu interpretácie výsledkov,
g) monitorovací plán,
h) prevádzkový poriadok,
i) rozhodnutie o autorizácii na úradné meranie podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
XXIII. Dokumentácia na vydanie povolenia podľa § 17f ods. 3 písm. e) a f)
a) doklady o odbornej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, ak je žiadateľ právnická osoba,
b) opis vzdelávacieho procesu,
c) učebné osnovy.
XXIV. Dokumentácia na vydanie posudku podľa § 17f ods. 6 písm. a)
A. Výstavba jadrového zariadenia
a) plán predprevádzkového monitorovania,
b) bezpečnostná správa,
c) predbežný plán nakladania s jadrovým palivom, rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom,
d) koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky,
e) predbežný program zabezpečovania radiačnej ochrany počas prevádzky jadrového zariadenia,
f) predbežný program radiačnej kontroly životného prostredia v okolí jadrového zariadenia,
g) systém zabezpečenia odbornej prípravy personálu na prevádzku jadrového zariadenia z hľadiska požiadaviek radiačnej ochrany,
h) vyhodnotenie systému zabezpečenia kvality na radiačnú ochranu pri príprave projektu, program zabezpečenia kvality počas výstavby a koncepcia zabezpečenia kvality na radiačnú ochranu počas prevádzky,
i) predbežný vnútorný havarijný plán podľa zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z. a vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 245/1999 Z. z. o havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie,
j) návrh limitov a podmienok dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany.
B. Stavebné a technologické zmeny pri výstavbe jadrového zariadenia
1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:
plán zabezpečenia radiačnej ochrany počas rekonštrukcie a prevádzkové predpisy na zabezpečenie radiačnej ochrany počas rekonštrukcie.
2. Ostatná dokumentácia:
a) opis a odôvodnenie rekonštrukcie, stavebnej a technologickej zmeny alebo inej prevádzkovej zmeny vrátane hodnotenia vplyvu rekonštrukcie alebo stavebnej a technologickej zmeny, alebo inej prevádzkovej zmeny na dávkovú záťaž ožiarenia pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a obyvateľstva po jej uskutočnení,
b) harmonogram prác,
c) zhodnotenie očakávanej dávkovej záťaže ožiarenia pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a obyvateľstva počas realizácie rekonštrukcie alebo stavebnej a technologickej zmeny a optimalizácie radiačnej ochrany počas rekonštrukcie,
d) vybrané programy skúšok a testov zariadení po vykonanej rekonštrukcii alebo stavebnej a technologickej zmeny, alebo inej prevádzkovej zmeny dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany vrátane kritérií úspešnosti.
XXV. Dokumentácia na vydanie posudku podľa § 17f ods. 6 písm. b)
A. Uvedenie jadrového zariadenia do prevádzky
1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:
a) návrh na vymedzenie kontrolovaného pásma,
b) program zabezpečenia radiačnej ochrany počas prevádzky jadrového zariadenia a prevádzkové predpisy na zabezpečenie radiačnej ochrany,
c) systém zdravotnej starostlivosti,
d) traumatologický plán,
e) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
f) vnútorný plán monitorovania,
g) program monitorovania okolia,
h) návrh limitov na vypúšťanie rádioaktívnych látok do životného prostredia,
i) návrh programu na monitorovanie výpustí rádioaktívnych látok do životného prostredia.
2. Ostatná dokumentácia:
a) program uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky členený na etapy,
b) predprevádzková bezpečnostná správa,
c) systém nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom,
d) koncepčný plán vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky,
e) programy predkomplexných a komplexných skúšok vybraných technologických alebo stavebných zariadení dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany vrátane kritérií úspešnosti,
f) doklady o výsledkoch predkomplexných a komplexných skúšok vybraných technologických alebo stavebných zariadení dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany a o splnení kritérií úspešnosti,
g) dokumenty o skončení stavebných a montážnych prác a dodržaní požiadaviek a parametrov projektu jednotlivých komponentov a jadrového zariadenia ako celku,
h) dokumenty o splnení požiadaviek štátneho zdravotného dozoru uplatňovaných pri výstavbe jadrového zariadenia,
i) dokumenty o zmenách a doplnkoch pôvodného projektu alebo inej dokumentácie predkladanej pri žiadosti o povolenie na výstavbu jadrového zariadenia a preukázanie, že nedošlo k zníženiu úrovne radiačnej bezpečnosti,
j) limity a podmienky na bezpečnú prevádzku stanovené z hľadiska zabezpečenia radiačnej ochrany,
k) program zabezpečovania kvality radiačnej ochrany,
l) doklady o odbornej a zdravotnej spôsobilosti zamestnancov,
m) vybrané prevádzkové predpisy a programy prevádzkových kontrol dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany,
n) predbežné programy činnosti počas plánovaných odstávok reaktora, výmeny paliva, rozsah a program plánovaných revíznych a údržbárskych prác,
o) predpisy na monitorovanie individuálnych dávok z externého a vnútorného ožiarenia a doklad o zabezpečení monitorovania,
p) vyhodnotenie predprevádzkového monitorovania okolia,
r) vnútorný havarijný plán podľa zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z. a vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 245/1999 Z. z. o havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie.
B. Stavebné a technologické zmeny pri uvádzaní jadrového zariadenia do prevádzky
1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:
plán zabezpečenia radiačnej ochrany počas rekonštrukcie a prevádzkové predpisy na zabezpečenie radiačnej ochrany počas rekonštrukcie.
2. Ostatná dokumentácia:
a) opis a odôvodnenie rekonštrukcie, stavebnej a technologickej zmeny alebo inej prevádzkovej zmeny vrátane hodnotenia vplyvu rekonštrukcie alebo stavebnej a technologickej zmeny, alebo inej prevádzkovej zmeny na dávkovú záťaž ožiarenia pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a obyvateľstva po jej realizácii,
b) harmonogram prác,
c) zhodnotenie očakávanej dávkovej záťaže ožiarenia pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a obyvateľstva počas realizácie rekonštrukcie alebo stavebnej a technologickej zmeny a optimalizácie radiačnej ochrany počas rekonštrukcie,
d) vybrané programy skúšok a testov zariadení po vykonanej rekonštrukcii alebo stavebnej a technologickej zmeny, alebo inej prevádzkovej zmeny dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany vrátane kritérií úspešnosti.
C. Vyraďovanie jadrového zariadenia z prevádzky
1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:
a) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
b) vnútorný plán monitorovania,
c) predpisy na monitorovanie individuálnych dávok z vonkajšieho a vnútorného ožiarenia,
d) program monitorovania okolia.
2. Ostatná dokumentácia:
a) plán vyraďovania alebo etapy vyraďovania,
b) program zabezpečenia radiačnej ochrany počas vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky a prevádzkové predpisy na zabezpečenie radiačnej ochrany,
c) limity a podmienky stanovené z hľadiska zabezpečenia radiačnej ochrany pri vyraďovaní jadrového zariadenia z prevádzky.
D. Stavebné a technologické zmeny pri vyraďovaní jadrového zariadenia z prevádzky
1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:
plán zabezpečenia radiačnej ochrany počas rekonštrukcie a prevádzkové predpisy na zabezpečenie radiačnej ochrany počas rekonštrukcie.
2. Ostatná dokumentácia:
a) opis a odôvodnenie rekonštrukcie, stavebnej a technologickej zmeny alebo inej prevádzkovej zmeny vrátane hodnotenia vplyvu rekonštrukcie alebo stavebnej a technologickej zmeny, alebo inej prevádzkovej zmeny na dávkovú záťaž ožiarenia pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a obyvateľstva po jej uskutočnení,
b) harmonogram prác,
c) zhodnotenie očakávanej dávkovej záťaže ožiarenia pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a obyvateľstva počas realizácie rekonštrukcie alebo stavebnej a technologickej zmeny a optimalizácie radiačnej ochrany počas rekonštrukcie,
d) vybrané programy skúšok a testov zariadení po vykonanej rekonštrukcii alebo stavebnej a technologickej zmeny, alebo inej prevádzkovej zmeny dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany vrátane kritérií úspešnosti.
XXVI. Dokumentácia na vydanie posudku podľa § 17f ods. 6 písm. c) a ods. 7
1. Dokumentácia, ktorú schvaľuje orgán na ochranu zdravia:
plán predprevádzkového monitorovania pri pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 6.
2. Ostatná dokumentácia:
a) projektová dokumentácia v rozsahu potrebnom na vydanie posudku (opis pracoviska a priľahlého okolia doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach a technickom vybavení pracovných miest),
b) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany pri príprave projektu,
c) špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia, ktoré budú používané na pracovisku,
d) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany,
e) predpokladaný druh a množstvo rádionuklidov uvádzaných do životného prostredia, predpokladaný druh a množstvo vznikajúcich inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov a spôsob ich skladovania.
1)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 46/1985 Zb. o postupe pri úmrtí a o pohrebníctve.
2)
Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
3)
Napr. zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia, zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 84/1994 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a o ochrane znaku a názvu Červeného kríža.
5)
Napr. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 242/1993 Z. z., ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného stupňa znečistenia vôd.
6)
Napr. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/1993 Z. z., ktorým sa vydáva Liečebný poriadok.
6a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
6b)
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 173/1995 Z. z. o zabezpečovaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 383/1998 Z. z.
6c)
Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 264/1999 Z. z.
6d)
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6e)
§ 2 písm. e) a § 17 ods. 1 zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.
6f)
Napríklad zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 130/1998 Z. z.
6g)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z. z. a zákona č. 69/2000 Z. z.
6i)
Zákon č. 238/1991 Zb. o odpadoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1993 Z. z.
6k)
§ 4 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1994 Z. z. o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v znení zákona č. 78/2000 Z. z.
7)
Napr. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 276/1993 Z. z. o Poisťovni Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a o financovaní zdravotného poistenia, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 92/1994 Z. z. o Vojenskej zdravotnej poisťovni.
8)
Napr. zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb. a zákona č. 262/1992 Zb.
9)
Zákon č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách v znení zákona č. 632/1992 Zb.
10)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
10a)
§ 22 až 29 zákona č. 264/1999 Z. z.
§ 23 až 25 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11)
§ 3 zákona Slovenskej národnej rady č.193/1992 Zb. o Štátnom fonde zdravia.
12)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 256/1992 Zb. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
14)
Zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov.