271/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.09.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

271
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 11. júla 1994 sa uskutočnila s platnosťou od 1. januára 1993 notifikácia sukcesie Slovenskej republiky do Dohovoru o zjednotení niektorých pravidiel o medzinárodnej leteckej preprave vykonávanej inou osobou ako zmluvným dopravcom, dopĺňajúceho Varšavský dohovor (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 27/1968 Zb.), uzavretého 18. septembra 1961 v Guadalajare. Depozitárom dohovoru je vláda Spojených štátov mexických.
Do dohovoru možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.