27/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.02.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

27
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 15 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách a § 19 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska
opatrenie z 31. januára 1994 č. 2 o kapitálovej primeranosti bánk.
Týmto opatrením sa ustanovuje minimálny pomer kapitálu k rizikovo váženým aktívam banky, ktorý zabezpečuje schopnosť banky kryť straty vyplývajúce z rizík jej podnikania a pritom splniť v plnej výške svoje záväzky voči veriteľom.
Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej zo 16. marca 1992 č. 8 o kapitálovej primeranosti bánk (registrované v čiastke 46/1992 Zb.) v znení opatrenia Štátnej banky česko-slovenskej zo 4. augusta 1992 č. 27 (registrovaného v čiastke 90/1992 Zb.).
Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Opatrenie bolo uverejnené v čiastke 3/1994 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.