267/1994 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

267
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 20. septembra 1994,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení neskorších predpisov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 písm. a) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 13/1956 Zb. a § 1 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/1994 Z. z. o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 24/1990 Zb., vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 619/1992 Zb. a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 113/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 16 ods. 6 znie:
„(6)
Najvyššie dovolené rýchlosti ustanovené v odseku 2 neplatia pre vodičov vozidiel ozbrojených síl a ozbrojených zborov.“.
2.
V § 34 ods. 1 a 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu12a) znejú:
„(1)
Na diaľnici, na ceste pre motorové vozidlá, na ceste I. triedy a na ceste pre medzinárodnú premávku je zakázaná jazda motorovým vozidlám s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7 500 kg a nákladným automobilom s prípojným vozidlom
a)
v dňoch pracovného pokoja12a) v čase od 0.00 do 22.00 hodiny,
b)
v sobotu v období od 1. júla do 31. augusta v čase od 7.00 do 20.00 hodiny.
(2)
Na ceste I. triedy a na ceste pre medzinárodnú premávku mimo obce je v období od 1. júla do 31. augusta v čase od 15.00 do 21.00 hodiny zakázaná jazda zvláštnym motorovým vozidlám, záprahovým vozidlám a ručným vozíkom s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm
a)
v posledný pracovný deň pred sobotou alebo dňom pracovného pokoja,
b)
v deň pracovného pokoja, za ktorým nasleduje pracovný deň.
12a)
§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch.“.
3.
I. diel I. časť bod 4 prílohy sa dopĺňa vyobrazením a názvom dopravných značiek č. D 51a a D 51b podľa prílohy tejto vyhlášky.
4.
II. diel I. časť článok 4 prílohy sa dopĺňa odsekom 28, ktorý vrátane poznámky pod čiarou k odkazu22) znie:
„(28)
K značkám č. D 51a a č. D 51b:
Značky „Označenie začiatku obce v jazyku národnostnej menšiny“ (č. D 51a) a „Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny“ (č. D 51b) informatívne označujú začiatok a koniec obce v jazyku národnostnej menšiny.22)
22)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/1994 Z. z. o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembrom 1994.
Ladislav Pittner v. r.
Príloha vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 267/1994 Z. z.
D 51a
Označenie začiatku obce v jazyku národnostnej menšiny
D 51b
Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny