260/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.09.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

260
OZNÁMENIE
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo po dohode s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 3 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 510/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 99/1993 Z. z.
výnos z 18. júla 1994 č. 2164/1994-100, ktorým sa vydáva sadzobník spoločenskej hodnoty poľovnej zveri.
Výnosom sa ustanovuje spoločenská hodnota jednotlivých druhov poľovnej zveri na účely určovania výšky škody a uplatňovania náhrady škody, ako aj spôsob určovania výšky škody v prípadoch, keď jej určenie závisí od veku zveri alebo času jej ulovenia.
Výnos nadobúda účinnosť 1. októbrom 1994.
Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky čiastka 11/1994 a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky, odbor štátnej správy lesného hospodárstva a poľovníctva.