26/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.02.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

26
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 4 a 5 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách
opatrenie zo 17. decembra 1993 č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej z 15. februára 1992, ktorým ustanovuje náležitosti žiadosti o udelenie povolenia pôsobiť ako banka, ako aj minimálnu výšku základného imania, ktorá je podmienkou pre udelenie povolenia, a náležitosti žiadosti o udelenie povolenia pôsobiť ako banka pobočke zahraničnej banky, ako aj minimálnu výšku poskytnutého kapitálu, ktorá je podmienkou pre udelenie povolenia (registrované v čiastke 29/1992 Zb.).
Týmto opatrením sa zvyšuje minimálna výška základného imania, ktorá je podmienkou na udelenie povolenia pôsobiť ako banka, na sumu 500 000 000 Sk. Na túto sumu sa zvyšuje aj minimálna výška poskytnutého kapitálu, ktorá je podmienkou na udelenie povolenia pôsobiť ako banka pobočke zahraničnej banky.
Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Opatrenie bolo uverejnené v čiastke 3/1994 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.