259/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.09.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

259
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje ukončenie platnosti Zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Bulharskou ľudovou republikou o úprave dvojakého štátneho občianstva podpísanej 31. mája 1974 v Prahe (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 61/1975 Zb.).
Platnosť uvedenej zmluvy sa ukončila v súlade s článkom 54 písm. b) Viedenského dohovoru o zmluvnom práve z 23. mája 1969 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 15/1988 Zb.). S ukončením platnosti zmluvy vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky 30. júna 1994 uznesením č. 511.