256/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.1994 do 30.06.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

256
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 26. augusta 1994,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a z textu sa vypúšťajú písmená a) a b) a vkladá sa nové písmeno a), ktoré znie:
„a)
Úrad bezpečnosti práce Slovenskej republiky,“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b). Za odsek 1 sa pripája nový odsek 2, ktorý znie:
(2) Na vykonávanie činností súvisiacich s dozorom nad bezpečnosťou vyhradených technických zariadení sa zriaďuje Technická inšpekcia ako príspevková organizácia1).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1) znie:
„1)
§ 28 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.“.
2.
§ 2 znie:
㤠2
Úrad bezpečnosti práce Slovenskej republiky
a)
riadi činnosť inšpektorátov bezpečnosti práce a činnosť Technickej inšpekcie,
b)
určuje sídla a obvody pôsobnosti inšpektorátov bezpečnosti práce,
c)
určuje technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené,
d)
rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam inšpektorátov bezpečnosti práce,
e)
vykonáva štátny odborný dozor nad bezpečnosťou práce, bezpečnosťou technických zariadení a ustanovenými pracovnými podmienkami v jadrovej energetike,
f)
určuje spôsob evidencie a registrácie pracovných úrazov, prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení,
g)
vydáva a odoberá oprávnenia právnickým osobám a fyzickým osobám vykonávajúcim poradenstvo, výchovu a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce a technických zariadení a ustanovených pracovných podmienok,
h)
vydáva a odoberá oprávnenia právnickým osobám, ktoré vydávajú certifikáty týkajúce sa bezpečnosti technických zariadení,
i)
zabezpečuje výskum a vzdelávanie na úseku bezpečnosti práce a technických zariadení.“.
3.
V § 3 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „národnej obrany,“ a slová „,a na vybraté objekty Ministerstva vnútra“.
4.
§ 3 ods. 2 sa dopĺňa novým písmenom c), ktoré znie:
„c)
na vybraté objekty Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Policajného zboru a civilnej ochrany, objekty Armády Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby a Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky.“.
5.
V § 3 sa vypúšťa odsek 3.
6.
V § 4 sa vypúšťajú písmená b), d), e), f), g) a i). Doterajšie písmená c) a h) sa označujú ako písmená b) a c), za ktoré sa pripája nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
vydávajú oprávnenia a osvedčenia na činnosti na vyhradených technických zariadeniach a v prípade zistenia porušenia predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení tieto oprávnenia a osvedčenia odoberajú.“.
7.
Doterajší text § 4 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Inšpektoráty bezpečnosti práce sú podriadené Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky. Na ich čele sú riaditelia, ktorých vymenúva a odvoláva predseda Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky.“.
8.
§ 5 sa vypúšťa.
9.
Za § 6 sa vkladá nový § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠6a
Technická inšpekcia
(1)
Technická inšpekcia
a)
podáva odborné a záväzné stanoviská k tomu, či sú pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, prevádzke, obsluhe, opravách, údržbe a revízii vyhradených technických zariadení splnené požiadavky bezpečnosti technických zariadení,
b)
vykonáva prehliadky a riadi a vyhodnocuje skúšky vyhradených technických zariadení,
c)
preveruje odbornú spôsobilosť právnických osôb a fyzických osôb na výrobu, montáž, opravy, údržbu a revízie vyhradených technických zariadení,
d)
preveruje odbornú spôsobilosť fyzických osôb na skúšky, revízie, opravy alebo obsluhu vyhradených technických zariadení,
e)
osvedčuje, či technické zariadenia a materiály a dokumentácia stavieb, technických zariadení, technológií, prototypov strojov a zariadení spĺňajú požiadavky bezpečnosti technických zariadení.
(2)
Technická inšpekcia je podriadená Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky. Na jej čele stojí riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva predseda Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky.
(3)
Technická inšpekcia vykonáva činnosti podľa odseku 1 za odplatu podľa osobitných predpisov.2)
(4)
Na činnosť Technickej inšpekcie sa nevzťahujú predpisy o správnom konaní.3)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2) a 3) znejú:
„2)
Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách.
3)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).“.
10.
Nadpis nad § 7 sa vypúšťa a § 7 vrátane nadpisu znie:
㤠7
Záverečné ustanovenia
(1)
Orgány štátneho odborného dozoru spolupracujú s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, s miestnymi orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy, s družstevnými organizáciami a s reprezentatívnymi organizáciami zamestnávateľov a zamestnancov; informujú ich o plnení úloh vnútroštátnej politiky a opatreniach na skvalitnenie jej uplatňovania a o opatreniach prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce.
(2)
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, miestne orgány štátnej správy a územnej samosprávy a družstevné orgány sú povinné poskytovať orgánom štátneho odborného dozoru na požiadanie podklady a informácie potrebné na výkon tohto dozoru.
(3)
Úrad bezpečnosti práce Slovenskej republiky po prerokovaní s reprezentatívnymi organizáciami zamestnávateľov a zamestnancov ustanoví všeobecne záväznými právnymi predpismi
a)
rozsah a bližšie podmienky zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane pracovných podmienok,
b)
rozsah a bližšie podmienky zaistenia bezpečnosti technických zariadení vrátane určenia, ktoré technické zariadenia sa považujú za vyhradené,
c)
požiadavky na odbornú spôsobilosť pracovníkov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a technických zariadení,
d)
spôsob evidencie a registrácie pracovných úrazov, prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení,
e)
sídla a obvody pôsobnosti inšpektorátov bezpečnosti práce.“.
Čl. II
Tam, kde sa v zákone č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce používa slovné spojenie „bezpečnosť práce a technických zariadení“, rozumie sa tým „bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a bezpečnosť technických zariadení“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbrom 1994.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.