254/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1995 do 31.03.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

254
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 25. augusta 1994
o Štátnom fonde likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Základné ustanovenia
(1)
Zriaďuje sa Štátny fond likvidácie jadrovoenergetických zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (ďalej len „fond“)1) ako účelový fond, v ktorom sa sústreďujú finančné prostriedky určené na likvidáciu jadrovoenergetických zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.
(2)
Nakladaním s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi sa na účely tohto zákona rozumie doprava, skladovanie, spracovanie a ukladanie vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívnych odpadov súvisiacich s likvidáciou jadrovoenergetického zariadenia.
(3)
Fond je právnická osoba so sídlom v Mochovciach.
§ 2
Správa a orgány fondu
(1)
Správu fondu vykonáva z prostriedkov svojho rozpočtu2) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(2)
Na čele fondu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).
(3)
Minister zriaďuje Radu fondu (ďalej len „rada“) ako svoj poradný orgán pre tvorbu a použitie prostriedkov fondu.
(4)
Členov rady vymenúva a odvoláva minister najmä z odborníkov z oblasti jadrovej energetiky, zdravotníctva, ochrany životného prostredia, ekonomiky a štátnej správy.
(5)
Rada má sedem členov.
(6)
Podrobnosti o organizácii a činnosti fondu a jeho orgánov upraví štatút fondu, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej republiky.
§ 3
Tvorba fondu
(1)
Fond sa tvorí z týchto zdrojov:
a)
príspevky vlastníkov jadrovoenergetických zariadení,
b)
pokuty uložené Úradom jadrového dozoru Slovenskej republiky fyzickým osobám a právnickým osobám podľa osobitného predpisu,3)
c)
bankový úver,
d)
úroky z prostriedkov fondu uložených v banke,
e)
dotácie zo štátneho rozpočtu,4)
f)
ďalšie zdroje, ak tak ustanoví osobitný predpis.
(2)
Vlastníci jadrovoenergetických zariadení sú povinní zaplatiť príspevky do fondu vo výške 10 % z predajnej ceny elektrickej energie vyrobenej v jadrovej elektrárni.
§ 4
Použitie prostriedkov fondu
Prostriedky fondu možno použiť na
a)
likvidáciu jadrovoenergetických zariadení,
b)
nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom,
c)
nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi.
§ 5
Hospodárenie s fondom
(1)
Na poskytnutie prostriedkov fondu nie je právny nárok.
(2)
Prostriedky fondu možno poskytnúť ako účelovú dotáciu vlastníkovi jadrovoenergetického zariadenia alebo vlastníkovi úložiska vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívnych odpadov (ďalej len „žiadateľ“) na základe písomnej žiadosti doloženej projektom s technickým a ekonomickým odôvodnením.
(3)
O poskytnutí prostriedkov fondu rozhoduje minister na základe návrhu rady.
(4)
Na rozhodovanie podľa odseku 3 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.5)
(5)
Prostriedky fondu možno použiť len na účel, na ktorý boli poskytnuté. Nepoužité prostriedky fondu je žiadateľ povinný vrátiť fondu.
(6)
Ak žiadateľ neoprávnene použil alebo zadržal prostriedky fondu v rozpore s určenými alebo dohodnutými podmienkami, je povinný ich fondu vrátiť a zaplatiť penále podľa osobitného predpisu.6)
(7)
Prostriedky fondu sa vedú na osobitnom účte v Národnej banke Slovenska.
(8)
Zostatok prostriedkov na účte fondu po finančnom zúčtovaní vzťahov k štátnemu rozpočtu sa prevádza do nasledujúceho rozpočtového roku.
(9)
Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá minister podľa osobitného predpisu.1)
(10)
Ministerstvo predkladá Ministerstvu financií Slovenskej republiky na každý rozpočtový rok návrh rozpočtu, prehľad pohľadávok a záväzkov a návrh záverečného účtu fondu.2)
(11)
Kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu vykonáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 6
Splnomocňovacie ustanovenie
Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o tvorbe, poskytovaní a použití prostriedkov fondu.
§ 7
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa § 18 ods. 2 zákona č. 28/1984 Zb. o štátnom dozore nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení.
§ 8
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1995.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.
1)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z.
2)
§ 19 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb.
3)
§ 17 zákona č. 28/1984 Zb. o štátnom dozore nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení.
4)
§ 5 ods. 2 písm. c) a § 19 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb.
5)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
6)
§ 12 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z.