25/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.02.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

25
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 2 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky
výnos z 1. novembra 1993 č. 41/494/1993, ktorým sa vydáva jednotné triedenie príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu, štátnych účelových fondov a rozpočtov obcí a jednotný spôsob evidencie o ich plnení (rozpočtová skladba).
Výnos upravuje zatriedenie príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu, rozpočtov štátnych účelových fondov a rozpočtov obcí podľa organizačného a odvetvového členenia a ekonomických druhov príjmov a výdavkov.
Výnos je záväzný pre štátny rozpočet, pre rozpočty ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ďalších štátnych orgánov a právnických osôb, ktoré majú na účely tohto výnosu postavenie ústredných orgánov, pre rozpočty štátnych účelových fondov, rozpočty obcí a rozpočty rozpočtových organizácií štátu a obcí.
Týmto výnosom sa zrušuje výnos Federálneho ministerstva financií zo 4. júla 1985 č. FMF II/11770/1985, ktorým sa vydáva Rozpočtová skladba (klasifikácia príjmov a výdavkov štátnych rozpočtov a rozpočtov národných výborov) platná od roku 1986 (registrovaný v čiastke 26/1985 Zb.) v znení výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 1/329/1992, ktorým sa mení a doplňuje rozpočtová skladba, uverejneného vo Finančnom spravodajcovi č. 12/1992.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Výnos je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 11/1993 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.