248/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.1994 do 31.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

248
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 18. augusta 1994,
ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon a zákon o priestupkoch
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Trestný zákon č. 140/1961 Zb. v znení zákona č. 120/1962 Zb., zákona č. 53/1963 Zb., zákona č. 56/1965 Zb., zákona č. 81/1966 Zb., zákona č. 148/1969 Zb., zákona č. 45/1973 Zb., zákona č. 43/1980 Zb., zákona č. 159/1989 Zb., zákona č. 47/1990 Zb., zákona č. 175/1990 Zb., zákona č. 457/1990 Zb., zákona č. 545/1990 Zb., zákona č. 490/1991 Zb., zákona č. 557/1991 Zb., zákona č. 60/1992 Zb., nálezu Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky zo 4. septembra 1992 uverejneného v čiastke 93/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 177/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 znie:
㤠1
Účelom Trestného zákona je chrániť práva a oprávnené záujmy fyzických osôb a právnických osôb, záujmy spoločnosti a ústavné zriadenie Slovenskej republiky.“.
2.
V § 7 ods. 3 písm. b) sa slová „bezpečnostnému orgánu“ nahrádzajú slovami „policajnému orgánu“.
3.
V § 8 ods. 3 písm. b) sa slová „bezpečnostnému orgánu“ nahrádzajú slovami „policajnému orgánu“.
4.
V § 13 druhá veta znie:
„Nejde o nutnú obranu, ak obrana bola celkom zjavne neprimeraná útoku.“.
5.
Za § 15 sa vkladajú nové § 15a a § 15b, ktoré znejú:
㤠15a
Výkon práv a povinností
Čin ináč trestný nie je trestným činom, ak ide o výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zákona, z rozhodnutia súdu alebo iného štátneho orgánu alebo z plnenia pracovných či iných úloh, ak spôsob výkonu práv a povinností neodporuje zákonu.
§ 15b
Súhlas poškodeného
Čin ináč trestný nie je trestným činom, ak bol vykonaný so súhlasom poškodeného a nesmeruje proti jeho životu alebo zdraviu. Nejde o súhlas poškodeného, ak súhlas nebol daný vopred, nebol vážny a dobrovoľný alebo ak v súvislosti s ním bol spáchaný iný trestný čin.“.
6.
§ 18 znie:
㤠18
Podľa slovenského zákona sa posudzuje aj trestnosť činu, ktorý v cudzine spáchal občan Slovenskej republiky alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, alebo cudzí štátny príslušník, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.“.
7.
V § 19 sa za slová „podľa § 155,“ vkladajú slová „§ 187, 187a a 188,“ a slová „nie je obyvateľom republiky“ sa nahrádzajú slovami „nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt“.
8.
V § 20 ods. 1 sa slová „nie je obyvateľom republiky“ nahrádzajú slovami „nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt“.
9.
V § 29 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Ak súd uloží takýto trest, môže zároveň rozhodnúť, že doba výkonu disciplinárneho trestu celodenného umiestnenia do uzavretého oddelenia a umiestnenia do samoväzby sa na účely podmienečného prepustenia do doby výkonu trestu nezapočítava.“.
10.
V § 39 ods. 3 prvá veta vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 1) znie:
„Trest odňatia slobody sa vykonáva podľa osobitného zákona a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov v nápravnovýchovných ústavoch1).
1) Napríklad zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení zákona č. 173/1968 Zb., zákona č. 100/1970 Zb., zákona č. 47/1973 Zb., zákona č. 179/1990 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 296/1993 Z. z.“.
11.
§ 46 vrátane nadpisu znie:
㤠46
Strata čestných titulov a vyznamenaní
(1)
Súd môže uložiť trest straty čestných titulov a vyznamenaní, ak odsudzuje páchateľa za úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody najmenej na dva roky.
(2)
Súd môže uložiť tento trest aj pri kratšom nepodmienečnom treste odňatia slobody alebo pri inom treste, ak to vzhľadom na povahu spáchaného trestného činu vyžaduje ochrana povolania, ktoré páchateľ vykonával v čase spáchania trestnej činnosti, za ktorú bol odsúdený.
(3)
Strata čestných titulov a vyznamenaní spočíva v tom, že odsúdený stráca vyznamenania, čestné uznania, vedecké a umelecké hodnosti a iné čestné tituly udelené podľa vnútroštátnych predpisov, ako aj právo nosiť cudzozemské vyznamenania a používať cudzozemské tituly.“.
12.
§ 47 vrátane nadpisu znie:
㤠47
Strata vojenskej a inej hodnosti
(1)
Súd môže uložiť trest straty vojenskej a inej hodnosti, ak odsudzuje páchateľa, ktorý je nositeľom takej hodnosti, za úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody najmenej na dva roky.
(2)
Súd môže uložiť tento trest aj popri kratšom nepodmienečnom treste odňatia slobody alebo popri inom treste, ak odsudzuje páchateľa, ktorý je príslušníkom ozbrojených síl alebo príslušníkom ozbrojeného zboru, a ak to vzhľadom na povahu spáchaného trestného činu vyžaduje disciplína a poriadok v ozbrojených silách alebo ozbrojenom zbore.
(3)
Strata vojenskej a inej hodnosti spočíva v tom, že sa odsúdenému znižuje hodnosť vo vojsku na hodnosť vojaka, a ak ide o príslušníka iného ozbrojeného zboru, odníma sa mu hodnosť v tomto zbore.“.
13.
§ 48 sa vypúšťa.
14.
V § 50 ods. 1 sa na konci pripájajú slová „alebo ktorej podmienky výkonu upravuje osobitný predpis“.
15.
V § 53 ods. 1 a 2 znejú:
„(1)
Peňažný trest vo výmere od 5 000 Sk do 5 000 000 Sk môže súd uložiť, ak páchateľ úmyselnou trestnou činnosťou získal alebo sa snažil získať majetkový prospech.
(2)
Bez splnenia podmienok uvedených v odseku 1 môže súd uložiť peňažný trest v prípade, ak tento zákon v osobitnej časti
a)
uloženie tohto trestu dovoľuje, alebo
b)
ho ukladá za trestný čin, pri ktorom horná hranica trestnej sadzby odňatia slobody neprevyšuje päť rokov a vzhľadom na povahu spáchaného trestného činu a možnosť nápravy páchateľa trest odňatia slobody neukladá.“.
16.
V § 54 ods. 3 a 4 znejú:
„(3)
Ak súd ukladá peňažný trest, ustanoví pre prípad, že by výkon tohto trestu mohol byť úmyselne zmarený, náhradný trest odňatia slobody až na päť rokov. Náhradný trest nesmie však ani spolu s uloženým trestom odňatia slobody presahovať zákonom dovolenú hornú hranicu trestnej sadzby.
(4)
Ak by náhradný trest presiahol hranicu uvedenú v odseku 3 alebo ak je peňažný trest ukladaný popri výnimočnom treste, súd náhradný trest neuloží.“.
17.
§ 54 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Na páchateľa, ktorému bol uložený peňažný trest ako trest samostatný, sa hľadí, akoby nebol odsúdený, ak trest riadne vykoná alebo ak sa od jeho výkonu alebo jeho zvyšku upustilo.“.
18.
V § 55 ods. 4 znie:
„(4)
Na páchateľa, ktorému bol uložený trest prepadnutia veci ako trest samostatný, sa hľadí, akoby nebol odsúdený, ak trest riadne vykoná.“.
19.
§ 57 vrátane nadpisu znie:
㤠57
Vyhostenie
Ak to vyžaduje bezpečnosť osôb alebo majetku alebo iný všeobecný záujem, súd môže páchateľovi, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky ani osobou, ktorej bolo priznané postavenie utečenca, uložiť trest vyhostenia z územia republiky, a to ako trest samostatný alebo aj popri inom treste.“.
20.
Nadpis „Zákaz pobytu“ sa presúva nad § 57a.
21.
V § 57a ods. 2 a 3 znejú:
„(2)
Súd môže uložiť páchateľovi na dobu výkonu tohto trestu primerané obmedzenia smerujúce k tomu, aby viedol riadny život, ak mu tento trest neukladá popri nepodmienečnom treste odňatia slobody.
(3)
Do doby výkonu trestu zákazu pobytu sa doba výkonu trestu odňatia slobody nezapočítava.“.
22.
V § 57a sa vypúšťa odsek 4. Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
23.
Za § 57a sa vkladá nový § 57b, ktorý znie:
㤠57b
(1)
Trest zákazu pobytu sa môže uložiť ako samostatný trest za úmyselný trestný čin, za ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje tri roky, ak vzhľadom na povahu spáchaného trestného činu a možnosť nápravy páchateľa uloženie iného trestu na dosiahnutie účelu trestu nie je potrebné.
(2)
Na páchateľa, ktorému bol uložený trest zákazu pobytu ako trest samostatný, sa hľadí, akoby nebol odsúdený, ak trest riadne vykoná a dodrží obmedzenia, ktoré mu súd uložil.“.
24.
V § 59 ods. 2 znie:
„(2)
Podmienečne odsúdenému môže súd uložiť primerané obmedzenia alebo povinnosti smerujúce k tomu, aby viedol riadny život; spravidla mu má tiež uložiť, aby podľa svojich síl nahradil škodu, ktorú trestným činom spôsobil.“.
25.
V § 61 ods. 1 znie:
„(1)
Po výkone polovice uloženého alebo podľa rozhodnutia prezidenta republiky zmierneného trestu odňatia slobody môže súd odsúdeného podmienečne prepustiť na slobodu, ak odsúdený vo výkone trestu plnením svojich povinností a správaním preukázal polepšenie a môže sa od neho očakávať, že v budúcnosti povedie riadny život.“.
26.
V § 62 ods. 1 sa za slová „podľa § 250 ods. 4“ vkladajú slová „§ 252 ods. 2, 3 a 4,“.
27.
V § 62 ods. 2 znie:
„(2)
Osoba odsúdená na výnimočný trest odňatia slobody na doživotie môže byť podmienečne prepustená najskôr po dvadsiatich piatich rokoch výkonu tohto trestu.“.
28.
V § 66 sa za slová „skrátenia dane (§ 148),“ vkladajú slová „skrátenie poplatkov a im podobných dávok (§ 148b),“ a za slová „brania rukojemníkov (§ 234a),“ sa vkladajú slová „legalizácie príjmov z trest-nej činnosti (§ 252),“.
29.
V § 67 ods. 2 znie:
„(2)
Do premlčacej doby sa nezapočítava
a)
doba, po ktorú nebolo možné páchateľa postaviť pred súd pre zákonnú prekážku,
b)
doba, po ktorú sa páchateľ zdržiaval v cudzine,
c)
skúšobná doba podmienečného zastavenia trestného stíhania.“.
30.
V § 67 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „oznámením alebo“ a slová „vyhľadávacieho orgánu“ sa nahrádzajú slovami „policajného orgánu“.
31.
V § 68 ods. 2 prvá veta znie:
„Premlčacia doba sa začína právoplatnosťou rozsudku a pri podmienečnom odsúdení alebo podmienečnom prepustení právoplatnosťou rozhodnutia o tom, že sa trest vykoná.“.
32.
V § 73 ods. 1 písm. c) znie:
„c)
ak to vyžaduje bezpečnosť ľudí alebo majetku, prípadne iný obdobný všeobecný záujem, najmä ak okolnosti prípadu odôvodňujú predpoklad, že vec bola získaná trestným činom uvedeným v osobitnom zákone.“.
33.
V § 89 ods. 9 sa slová „vodnej alebo poľovníckej stráže“ nahrádzajú slovami „vodnej, rybárskej alebo poľovníckej stráže“.
34.
V § 89 ods. 14 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 2) znie:
„(14)
Škodou nie nepatrnou sa rozumie škoda dosahujúca najmenej dvojnásobok najnižšej mesačnej mzdy2), škodou nie malou sa rozumie suma dosahujúca najmenej šesťnásobok takej mzdy, väčšou škodou sa rozumie suma dosahujúca najmenej dvadsaťnásobok takej mzdy, značnou škodou suma dosahujúca najmenej stonásobok takej mzdy a škodou veľkého rozsahu suma dosahujúca najmenej päťstonásobok takej mzdy. Tieto hľadiská sa použijú obdobne na určenie výšky prospechu, hodnoty veci a rozsahu činu.
2)
Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 645/1992 Zb. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 248/1993 Z. z.“.
35.
§ 89 sa dopĺňa odsekmi 20 až 24, ktoré znejú:
„(20)
Pokračovaním v trestnom čine sa rozumie také konanie, ktorého jednotlivé čiastkové útoky vedené jednotným zámerom napĺňajú skutkovú podstatu rovnakého trestného činu, sú spojené rovnakým alebo podobným spôsobom vykonania a blízkou súvislosťou v čase a predmete útoku.
(21)
Ak obvinený pokračuje v konaní, pre ktoré je stíhaný, aj po vznesení obvinenia, posudzuje sa takéto konanie od tohto úkonu ako nový skutok.
(22)
Za odsúdeného sa považuje ten páchateľ, ktorý bol právoplatným rozsudkom uznaný za vinného.
(23)
Za potrestaného sa považuje ten odsúdený, ktorý celkom alebo sčasti vykonal súdom uložený trest.
(24)
Primeraným obmedzením alebo povinnosťou je príkaz na pozitívne správanie sa k vedeniu riadneho života, ktoré je súčasťou trestu alebo podmienečného prepustenia a je v určitom vzťahu k spáchanému činu. Obmedzenie spočíva najmä
a)
v zákaze návštev pohostinských zariadení, nadmerného požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok, zákaze návštev športových podujatí, zhromaždení občanov a stretávania sa s určitými osobami,
b)
v povinnosti odpracovať v prospech obce najviac 20 hodín, vysťahovať sa z neoprávnene obsadeného bytu, nahradiť spôsobenú škodu alebo zabezpečiť opravu poškodených vecí, verejne či osobne sa ospravedlniť poškodenému.“.
36.
V § 118 ods. 3 znie:
„(3)
Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak získa činom uvedeným v odseku 1 prospech veľkého rozsahu.“.
37.
V § 122 sa vypúšťa odsek 2, v odseku 4 sa číslica „3“ nahrádza číslicou „2“ a doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
38.
§ 124 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí takým činom škodu veľkého rozsahu.“.
39.
V § 125 ods. 1 sa slová „až na dva roky“ nahrádzajú slovami „na šesť mesiacov až tri roky“.
40.
§ 127 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 obzvlášť závažný následok v hospodárskej činnosti alebo obzvlášť závažnú poruchu v zásobovaní alebo skrátenie príjmov štátu vo veľkom rozsahu.“.
41.
§ 140 vrátane nadpisu znie:
㤠140
Falšovanie a pozmeňovanie peňazí a cenných papierov
(1)
Kto sebe alebo inému zadováži falšované peniaze alebo falšované cenné papiere, alebo
kto také peniaze alebo cenné papiere prechováva,
potresce sa odňatím slobody na dva roky až osem rokov alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.
(2)
Kto falšuje alebo pozmení peniaze, alebo kto falšuje alebo pozmení cenné papiere v úmysle dať ich ako pravé alebo ako peniaze alebo cenné papiere vyššej hodnoty, alebo
kto falšované alebo pozmenené peniaze alebo falšované alebo pozmenené cenné papiere dá ako pravé,
potresce sa odňatím slobody na päť až desať rokov.
(3)
Rovnako sa potresce páchateľ,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny, alebo
b)
ak spácha čin v značnom rozsahu.
(4)
Odňatím slobody na desať až pätnásť rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 2 v spojení s organizovanou skupinou pôsobiacou vo viacerých štátoch, alebo
b)
ak spácha taký čin vo veľkom rozsahu.“.
42.
V § 142 ods. 1 sa slová „na dva roky“ nahrádzajú slovami „na tri roky alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci“.
43.
Za § 145 sa vkladá nový § 145a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠145a
Falšovanie a pozmeňovanie kontrolných technických opatrení na označenie tovaru
(1)
Kto falšuje alebo pozmení kontrolné známky, kontrolné pásky alebo iné kontrolné technické opatrenia na označenie tovaru na daňové účely alebo na iné účely ustanovené zákonom v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, alebo
kto takéto kontrolné známky uvádza do obehu alebo ich použije ako pravé alebo ich prechováva,
potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.
(2)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v značnom rozsahu alebo ak získa takým činom značný prospech.
(3)
Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu alebo ak získa takým činom prospech veľkého rozsahu, alebo
b)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny.“.
44.
V § 146 ods. 2 sa v písmene a) vypúšťa slovo „alebo“, v písmene b) sa bodka nahrádza čiarkou a na konci sa pripája slovo „alebo“ a odsek 2 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
ak spôsobí takým činom značnú škodu.“.
45.
§ 148a sa vypúšťa a v § 148b sa vypúšťajú slová „,čo aj z nedbanlivosti,“.
46.
Za § 148b sa vkladá nový § 148c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠148c
Porušenie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru
(1)
Kto s kontrolnými známkami, kontrolnými páskami alebo inými kontrolnými technickými opatreniami na označenie tovaru na daňové účely alebo na iné účely ustanovené zákonom nakladá v rozpore s právnym predpisom v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, alebo
kto v rozpore s právnym predpisom uvádza do obehu tovar bez kontrolných známok, kontrolných pások alebo bez iných kontrolných technických opatrení na jeho označenie na daňové účely alebo na iné účely ustanovené zákonom,
potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.
(2)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny, alebo
b)
ak získa takým činom značný prospech.
(3)
Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak získa činom uvedeným v odseku 1 prospech veľkého rozsahu, alebo
b)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 v spojení s organizovanou skupinou pôsobiacou vo viacerých štátoch.“.
47.
V § 150 ods. 1 znie:
„(1)
Kto uviedol do obehu výrobky alebo poskytol služby označené označením totožným s ochrannou známkou, ku ktorej výhradné právo patrí inému, alebo označením s ňou ľahko zameniteľným, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.“.
48.
V § 151 sa slová „jeden rok“ nahrádzajú slovami „tri roky“.
49.
§ 152 vrátane nadpisu znie:
㤠152
Porušovanie autorského práva
(1)
Kto s dielom, ktoré je predmetom ochrany podľa autorského práva, alebo s výkonom výkonného umelca, so zvukovým či s obrazovým záznamom alebo rozhlasovým či televíznym programom, ktoré sú predmetom práva príbuzného autorskému právu, neoprávnene nakladá spôsobom, ktorý patrí autorovi, výkonnému umelcovi, výrobcovi zvukového či obrazového záznamu, rozhlasovej či televíznej organizácii alebo inému nositeľovi týchto práv, alebo kto inak tieto práva porušuje, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.
(2)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci sa páchateľ potresce,
a)
ak získa činom uvedeným v odseku 1 značný prospech, alebo
b)
ak sa dopustí takého činu v značnom rozsahu.“.
50.
V § 154 ods. 1 znie:
„(1)
Kto sa inému vyhráža usmrtením, ublížením na zdraví alebo spôsobením škody veľkého rozsahu
a)
v úmysle pôsobiť na výkon právomoci štátneho orgánu, alebo
b)
pre výkon právomoci štátneho orgánu,
potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.“.
51.
V § 155 ods. 1 znie:
„(1)
Kto použije násilie
a)
v úmysle pôsobiť na výkon právomoci verejného činiteľa, alebo
b)
pre výkon právomoci verejného činiteľa,
potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo peňažným trestom.“.
52.
V § 156 ods. 1 znie:
„(1)
Kto sa inému vyhráža usmrtením, ublížením na zdraví alebo spôsobením škody veľkého rozsahu
a)
v úmysle pôsobiť na výkon právomoci verejného činiteľa, alebo
b)
pre výkon právomoci verejného činiteľa,
potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo peňažným trestom.“.
53.
V § 158 ods. 1 znie:
„(1)
Verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech
a)
vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu,
b)
prekročí svoju právomoc, alebo
c)
nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci,
potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky alebo peňažným trestom alebo zákazom činnosti.“.
54.
V § 159 ods. 1 znie:
„(1)
Verejný činiteľ, ktorý pri výkone svojej právomoci z nedbanlivosti zmarí alebo podstatne sťaží splnenie dôležitej úlohy, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom alebo zákazom činnosti.“.
55.
V § 160 ods. 1 znie:
„(1)
Kto v súvislosti s obstarávaním vecí všeobecného záujmu prijme alebo si dá sľúbiť úplatok, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom alebo zákazom činnosti.“.
56.
V § 163 sa slová „bezpečnostnému orgánu“ nahrádzajú slovami „policajnému orgánu“.
57.
§ 164 vrátane nadpisu znie:
㤠164
Podnecovanie
Kto verejne podnecuje na trestný čin alebo na porušovanie verejného poriadku alebo na hromadné neplnenie dôležitej povinnosti uloženej podľa zákona, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.“.
58.
V § 165 ods. 1 znie:
„(1)
Kto verejne schvaľuje trestný čin alebo kto verejne vychvaľuje pre trestný čin jeho páchateľa, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom.“.
59.
V § 166 ods. 1 znie:
„(1)
Kto páchateľovi trestného činu pomáha v úmysle umožniť mu, aby unikol trestnému stíhaniu, trestu alebo ochrannému opatreniu alebo ich výkonu, potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo peňažným trestom; ak však takto pomáha páchateľovi trestného činu, na ktorý tento zákon ustanovuje miernejší trest, potresce sa týmto miernejším trestom.“.
60.
V § 167 ods. 1 sa za slová „§ 180c ods. 2, nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov (§ 187a ods. 2 a 3), šírenie poplašnej správy (§ 199 ods. 3),“ vkladajú slová „týrania zverenej osoby (§ 215),“.
61.
V § 167 ods. 3 sa slová „bezpečnostnému orgánu“ nahrádzajú slovami „policajnému orgánu“.
62.
V § 168 ods. 1 sa za slová „§ 180c ods. 2, nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov (§ 187a ods. 2 a 3), šírenie poplašnej správy (§ 199 ods. 3),“ vkladajú slová „týrania zverenej osoby (§ 215),“ a slová „bezpečnostnému orgánu“ sa nahrádzajú slovami „policajnému orgánu“.
63.
V § 171 ods. 1 sa v písmene b) na konci pripájajú slová „alebo mu bol pobyt na území republiky zakázaný“ a v písmene d) sa slová „odmieta podrobiť sa ochrannému liečeniu alebo ochrannej výchove, ktoré“ nahrádzajú slovami „dopustí sa závažného konania, aby zmaril účel ochranného liečenia alebo ochrannej výchovy, ktoré“.
64.
V § 171 ods. 3 znie:
„(3)
Kto po tom, čo sa proti nemu bezvýsledne použili opatrenia v občianskom súdnom konaní smerujúce k výkonu rozhodnutia súdu alebo súdom schválenej dohody o výchove maloletých detí, marí výkon takého rozhodnutia alebo dohody, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom.“.
65.
§ 171a vrátane nadpisu znie:
„Nedovolené prekročenie štátnej hranice
§ 171a
(1)
Kto pre iného organizuje nedovolené prekročenie štátnej hranice alebo inému umožní alebo pomáha nedovolene prekročiť štátnu hranicu, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom.
(2)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 v úmysle zakryť alebo uľahčiť spáchanie iného trestného činu,
b)
ak spácha taký čin za odplatu, alebo
c)
ak spácha taký čin ako člen organizovanej skupiny.“.
66.
V § 173 sa vypúšťa odsek 2 a doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
67.
V § 175 ods. 1 znie:
„(1)
Kto ako svedok, znalec alebo tlmočník pred súdom, prokurátorom alebo vyšetrovateľom alebo policajným orgánom v trestnom konaní alebo pred vyšetrovacou komisiou zákonodarného orgánu
a)
uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie alebo pre zistenie vyšetrovacej komisie zákonodarného orgánu, alebo
b)
takúto okolnosť zamlčí,
potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo peňažným trestom.“.
68.
V § 177 sa na konci pripájajú slová „alebo peňažným trestom alebo zákazom činnosti.“.
69.
Za § 177 sa vkladá nový § 178, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠178
Neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi
(1)
Kto neoprávnene oznámi alebo sprístupní údaje o inom zhromaždené v súvislosti s výkonom verejnej správy, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom.
(2)
Rovnako sa potresce, kto údaje o inom získané v súvislosti s výkonom svojho povolania, zamestnania alebo funkcie neoprávnene oznámi alebo sprístupní, a tým poruší právnym predpisom ustanovenú povinnosť mlčanlivosti.
(3)
Odňatím slobody až na dva roky alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom sa páchateľ potresce,
a)
ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 vážnu ujmu na právach alebo oprávnených záujmoch osoby, ktorej sa údaj týka,
b)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 tlačou, filmom, rozhlasom, televíziou alebo iným obdobne účinným spôsobom, alebo
c)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 porušením povinností vyplývajúcich z jeho povolania, zamestnania alebo funkcie.“.
70.
V § 179 ods. 1 znie:
„(1)
Kto úmyselne vydá ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví alebo cudzí majetok do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu tým, že spôsobí požiar alebo povodeň alebo poruchu či haváriu prostriedku hromadnej prepravy alebo škodlivý účinok výbušnín, plynu, elektriny alebo iných podobne nebezpečných látok alebo síl alebo sa dopustí iného podobného nebezpečného konania (všeobecné nebezpečenstvo), alebo
kto všeobecné nebezpečenstvo zvýši alebo sťaží jeho odvrátenie alebo zmiernenie,
potresce sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov.“.
71.
V § 180 ods. 1 znie:
„(1)
Kto z nedbanlivosti spôsobí alebo zvýši všeobecné nebezpečenstvo alebo sťaží jeho odvrátenie alebo zmiernenie, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom alebo zákazom činnosti.“.
72.
V § 181a ods. 1 sa spojka „a“ nahrádza slovami „alebo o“.
73.
Za § 181d sa vkladá nový § 181e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠181e
Nedovolený dovoz, vývoz a preprava odpadov
Kto v rozpore s predpismi o odpadoch dováža, vyváža alebo prepravuje odpad, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo zákazom činnosti.“.
74.
V § 182 ods. 1 znie:
„(1)
Kto úmyselne ohrozí prevádzku
a)
verejného telekomunikačného zariadenia, pošty alebo zariadenia pre hromadnú verejnú dopravu,
b)
ochranného zariadenia proti úniku znečisťujúcich látok,
c)
energetického alebo vodárenského zariadenia,
d)
verejného ochranného zariadenia proti požiaru, povodni alebo inej živelnej pohrome,
e)
podmorského kábla alebo podmorského potrubia,
f)
obranného alebo ochranného zariadenia proti leteckým a iným podobným útokom alebo ich následkom, alebo
g)
podobného všeobecne prospešného zariadenia,
potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo peňažným trestom.“.
75.
V § 185 ods. 1 sa slová „až na tri mesiace“ nahrádzajú slovami „až na dva roky“.
76.
V § 185 ods. 2 písm. b) sa za slovo „zadovažuje“ vkladá slovo „strelné“ a slová „až na tri roky“ sa nahrádzajú slovami „na šesť mesiacov až tri roky“.
77.
§ 185 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 2 vo veľkom rozsahu, alebo
b)
ak spácha čin v spojení s organizovanou skupinou pôsobiacou vo viacerých štátoch.“.
78.
V § 187 sa v nadpise slová „látok a jedov“ nahrádzajú slovami „látok, jedov a prekurzorov“ a odsek 1 znie:
„(1)
Kto bez povolenia vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, inému zadováži alebo pre seba alebo pre iného prechováva omamnú alebo psychotropnú látku alebo jed alebo prekurzor, potresce sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov alebo peňažným trestom.“.
79.
V § 188a ods. 1 sa slová „až na jeden rok“ nahrádzajú slovami „až na dva roky“.
80.
V § 188a ods. 2 sa slová „až na tri roky“ nahrádzajú slovami „na šesť mesiacov až päť rokov“.
81.
V § 190 sa slová „až na jeden rok“ nahrádzajú slovami „až na dva roky“.
82.
V § 191 ods. 1 znie:
„(1)
Kto, čo aj z nedbanlivosti, spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nákazlivej choroby domácich alebo iných hospodársky dôležitých zvierat, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.“.
83.
V § 192 ods. 1 znie:
„(1)
Kto, čo aj z nedbanlivosti, spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nákazlivej choroby alebo škodcu úžitkových rastlín, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.“.
84.
§ 194 znie:
㤠194
Kto má na predaj alebo na tento účel vyrobí alebo sebe alebo inému z nedbanlivosti zadováži potraviny alebo iné predmety, ktorých požitie alebo použitie na obvyklý účel je nebezpečné ľudskému zdraviu, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.“.
85.
V § 198 sa doterajší text označuje ako odsek 1, v ktorom sa na konci pripájajú slová „alebo peňažným trestom“.
86.
§ 198 sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Odňatím slobody až na tri roky sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku l najmenej s dvoma osobami.“.
87.
V § 198a ods. 1 sa na konci pripájajú slová „alebo peňažným trestom“.
88.
V § 199 ods. 2 sa slovo „bezpečnostnému“ nahrádza slovom „policajnému“.
89.
§ 204 vrátane nadpisu znie:
㤠204
Kupliarstvo
(1)
Kto iného zjedná, pohne alebo zvedie na vykonávanie prostitúcie, alebo
kto koristí z prostitúcie vykonávanej iným,
potresce sa odňatím slobody až na tri roky.
(2)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 použitím násilia, hrozbou násilia alebo hrozbou inej vážnej ujmy alebo zneužitím tiesne alebo závislosti iného.
(3)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak získa činom uvedeným v odseku l alebo 2 značný prospech,
b)
ak spácha taký čin ako člen organizovanej skupiny,
c)
ak spácha taký čin na osobe mladšej ako osemnásť rokov, alebo
d)
ak spácha taký čin v cudzine.
(4)
Odňatím slobody na päť až dvanásť rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a 2
a)
na osobe mladšej ako pätnásť rokov, alebo
b)
v spojení s organizovanou skupinou pôsobiacou vo viacerých štátoch.“.
90.
V § 206 ods. 1 sa slová „až na jeden rok“ nahrádzajú slovami „až na dva roky alebo peňažným trestom“.
91.
V § 206 ods. 2 sa slová „až na dva roky alebo zákazom činnosti“ nahrádzajú slovami „na jeden rok až päť rokov alebo peňažným trestom alebo zákazom činnosti“.
92.
V § 207 ods. 1 sa slová „šesť mesiacov“ nahrádzajú slovami „až na dva roky alebo peňažným trestom“.
93.
V § 207 ods. 2 sa slová „až na jeden rok alebo zákazom činnosti“ nahrádzajú slovami „na šesť mesiacov až tri roky alebo peňažným trestom alebo zákazom činnosti“.
94.
§ 209 vrátane nadpisu znie:
㤠209
Poškodzovanie cudzích práv
(1)
Kto inému spôsobí vážnu ujmu na právach tým, že
a)
uvedie niekoho do omylu, alebo
b)
využije niečí omyl,
potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.
(2)
Kto spôsobí ujmu na právach tomu, kto dobromyseľne oznámil skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin, policajnému orgánu alebo orgánu činnému v trestnom konaní, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom alebo zákazom činnosti.
(3)
Odňatím slobody až na tri roky sa páchateľ potresce,
a)
ak sa pri čine uvedenom v odseku 1 vydával za verejného činiteľa, alebo
b)
ak na spáchanie činu uvedeného v odseku 2 zneužije svoje zamestnanie, povolanie, postavenie alebo funkciu.“.
95.
Za § 209 sa vkladajú nové § 209a a § 209b, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Neoprávnené odoberanie orgánov a tkanív
§ 209a
(1)
Kto neoprávnene odoberie zo živej osoby orgán alebo tkanivo, potresce sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
(2)
Rovnako sa potresce ten, kto pre seba alebo pre iného takýto orgán alebo tkanivo zadováži.
(3)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 ťažkú ujmu na zdraví.
(4)
Odňatím slobody na päť až dvanásť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 smrť.
§ 209b
Kto neoprávnene sebe alebo inému zadováži z mŕtvej osoby orgán alebo tkanivo, potresce sa odňatím slobody na 6 mesiacov až tri roky.“.
96.
§ 214 vrátane nadpisu znie:
㤠214
Osobitné ustanovenie o účinnej ľútosti
Trestnosť zanedbania povinnej výživy (§ 213) zaniká, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a páchateľ svoju povinnosť dodatočne splnil skôr, než sa súd odobral na záverečnú poradu.“.
97.
V § 215 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku l obzvlášť surovým spôsobom alebo na viacerých osobách, alebo
b)
ak pokračuje v páchaní takého činu po dlhší čas.“.
98.
V § 217 sa na konci pripájajú slová „alebo peňažným trestom“.
99.
V § 218 sa na konci pripájajú slová „alebo peňažným trestom“.
100.
Za § 218 sa vkladá nový § 218a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠218a
Podávanie anabolických látok mládeži
Kto opakovane alebo vo väčšej miere podáva osobe mladšej ako osemnásť rokov anaboliká alebo iné prostriedky s anabolickým účinkom na iný ako liečebný účel, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok.“.
101.
V § 221 ods. 1 sa slová „až na jeden rok“ nahrádzajú slovami „až na dva roky alebo peňažným trestom“.
102.
V § 221 ods. 2 sa za slová „až tri roky“ vkladajú slová „alebo peňažným trestom“.
103.
V § 225 ods. 1 sa na konci pripájajú slová „alebo peňažným trestom“.
104.
§ 226 vrátane nadpisu znie:
㤠226
Ohrozovanie pohlavnou chorobou alebo vírusom ľudskej imunodeficiencie
(1)
Kto iného vydá, čo aj z nedbanlivosti, do nebezpečenstva pohlavnej nákazy alebo nákazy vírusom ľudskej imunodeficiencie, potresce sa odňatím slobody až na tri roky alebo peňažným trestom.
(2)
Odňatím slobody na jeden rok až osem rokov sa páchateľ potresce, ak činom uvedeným v odseku 1 vydá iného do nebezpečenstva smrti.“.
105.
V § 228 ods. 1 sa na konci pripájajú slová „alebo peňažným trestom alebo zákazom činnosti“.
106.
V § 228 ods. 2 sa za slová „až osem rokov“ vkladajú slová „alebo peňažným trestom alebo zákazom činnosti“.
107.
V § 228 ods. 4 sa za slová „až dvanásť rokov“ vkladajú slová „alebo peňažným trestom alebo zákazom činnosti“.
108.
V § 234 ods. 2 písm. a) sa vypúšťa slovo „alebo“.
109.
V § 234 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
ak spácha taký čin so zbraňou, alebo“.
110.
V § 234 ods. 2 sa doterajšie písmeno b) označuje ako písmeno c).
111.
V § 235 ods. 2 znie:
„(2)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov alebo peňažným trestom sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny,
b)
ak spácha taký čin so zbraňou,
c)
ak spôsobí takým činom ťažkú ujmu na zdraví alebo značnú škodu, alebo
d)
ak spácha taký čin na svedkovi, znalcovi alebo tlmočníkovi v súvislosti s výkonom ich povinností.“.
112.
§ 235 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Odňatím slobody na päť až dvanásť rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 v spojení s organizovanou skupinou pôsobiacou vo viacerých štátoch, alebo
b)
ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 smrť alebo škodu veľkého rozsahu.“.
113.
V § 236 sa slová „na jeden rok“ nahrádzajú slovami „na dva roky alebo peňažným trestom“.
114.
V § 237 sa slová „na šesť mesiacov“ nahrádzajú slovami „na dva roky alebo peňažným trestom“.
115.
V § 239 ods. 1 sa slová „na šesť mesiacov“ nahrádzajú slovami „na dva roky alebo peňažným trestom“.
116.
V § 239 ods. 2 znie:
„(2)
Pracovník poštovej alebo telekomunikačnej služby, ktorý
a)
spácha čin uvedený v odseku 1,
b)
inému úmyselne umožní spáchať taký čin, alebo
c)
pozmení alebo potlačí písomnosť prepravovanú poštou alebo iným dopravným zariadením alebo správu podanú telefonicky, telegraficky alebo iným podobným spôsobom,
potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky alebo peňažným trestom.“.
117.
V § 240 ods. 1 sa na konci pripájajú slová „alebo peňažným trestom“.
118.
V § 240 ods. 2 sa slová „poštovej, telegrafnej alebo telefónnej služby“ nahrádzajú slovami „poštovej alebo telekomunikačnej služby“.
119.
V § 247 ods. 4 znie:
„(4)
Odňatím slobody na päť až dvanásť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu veľkého rozsahu alebo ak ho spácha v spojení s organizovanou skupinou pôsobiacou vo viacerých štátoch.“.
120.
§ 249 vrátane nadpisu znie:
㤠249
Neoprávnené užívanie cudzej veci
(1)
Kto sa zmocní cudzej veci nie malej hodnoty v úmysle ju prechodne užívať, alebo
kto na cudzom majetku spôsobí škodu nie malú tým, že neoprávnene také veci, ktoré mu boli zverené, prechodne užíva,
potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom alebo zákazom činnosti.
(2)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky alebo peňažným trestom alebo zákazom činnosti sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 väčšiu škodu.
(3)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov alebo peňažným trestom alebo zákazom činnosti sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.
(4)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu veľkého rozsahu.“.
121.
Za § 249 sa vkladajú nové § 249a, 249b a 249c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠249a
Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla
(1)
Kto sa zmocní cudzieho motorového vozidla hodnoty nie nepatrnej v úmysle ho prechodne používať, alebo
kto neoprávnene také motorové vozidlo, ktoré mu bolo zverené, prechodne používa,
potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom.
(2)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom sa páchateľ potresce, ak sa konaním uvedeným v odseku 1 zmocní cudzieho motorového vozidla väčšej hodnoty alebo také vozidlo, ktoré mu bolo zverené, prechodne používa.
(3)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov alebo peňažným trestom alebo zákazom činnosti sa páchateľ potresce, ak sa konaním uvedeným v odseku 1 zmocní cudzieho motorového vozidla značnej hodnoty alebo takéto jemu zverené motorové vozidlo prechodne neoprávnene používa.
(4)
Dolná a horná hranica trestnej sadzby odňatia slobody za konanie uvedené v odseku 1 sa zvyšuje o jeden rok, za konanie uvedené v odseku 2 sa zvyšuje o dva roky, za konanie uvedené v odseku 3 sa zvyšuje o tri roky, ak páchateľ spácha takýto čin
a)
ako člen organizovanej skupiny,
b)
pre zárobok,
c)
opätovne alebo ak už bol pre taký čin odsúdený, alebo
d)
ak spôsobí na takom motorovom vozidle úmyselne škodu nie malú.
§ 249b
Neoprávnený zásah do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru
Kto protiprávne obsadí alebo užíva dom, byt alebo nebytový priestor iného, alebo
kto oprávnenej osobe v užívaní domu, bytu alebo nebytového priestoru neoprávnene bráni,
hoci bol v posledných dvoch rokoch za obdobný čin odsúdený alebo postihnutý, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom.
§ 249c
Neoprávnené obstaranie platobnej karty
Kto si neoprávnene obstará platobnú kartu iného alebo predmet spôsobilý plniť jej funkciu, potresce sa odňatím slobody až na dva roky alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.“.
122.
§ 251 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny.“.
123.
§ 251a sa vypúšťa a § 252 sa označuje ako § 251a.
124.
Za § 251a sa vkladá nový § 252, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠252
Legalizácia príjmu z trestnej činnosti
(1)
Kto vec značnej hodnoty, ktorá je príjmom z trestného činu,
a)
prevedie na seba alebo na iného, prenajme, požičia, vypožičia, dovezie, vyvezie, prevezie, premiestni, predisponuje na účte v banke alebo inak sebe alebo inému zadováži, alebo
b)
drží, uschováva, ukrýva, užíva, zničí, zmení, poškodí alebo spotrebuje
v úmysle zatajiť jej existenciu alebo zakryť jej pôvod v trestnom čine alebo jej určenie či použitie na spáchanie trestného činu alebo zmariť jej zaistenie na účely trestného konania, jej prepadnutie alebo zhabanie, potresce sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov alebo peňažným trestom alebo zákazom činnosti.
(2)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)
pre zárobok,
b)
ako člen organizovanej skupiny,
c)
napriek tomu, že podľa svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie bol povinný legalizáciu príjmu z trestnej činnosti oznámiť alebo ohlásiť, alebo
d)
ak takým činom získa pre seba alebo pre iného prospech značného rozsahu.
(3)
Odňatím slobody na päť až dvanásť rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)
ako verejný činiteľ, alebo
b)
ako člen organizovanej skupiny pôsobiacej vo viacerých štátoch alebo v spojení s takou skupinou.
(4)
Rovnako ako v odseku 3 sa páchateľ potresce, ak činom uvedeným v odseku 1 získa pre seba alebo pre iného prospech veľkého rozsahu.“.
125.
V § 256 ods. 1 znie:
„(1)
Kto aj len čiastočne zmarí uspokojenie svojho veriteľa tým, že
a)
zničí, poškodí, zatají, scudzí, urobí neupotrebiteľnou alebo odstráni časť svojho majetku,
b)
predstiera alebo uzná neexistujúce právo alebo záväzok, alebo
c)
predstiera zmenšenie svojho majetku,
potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo peňažným trestom.“.
126.
§ 256 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 alebo 2 škodu veľkého rozsahu.“.
127.
V § 256a ods. 1 sa slová „na jeden rok“ nahrádzajú slovami „na dva roky“.
128.
§ 256a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu veľkého rozsahu.“.
129.
§ 257 vrátane nadpisu znie:
㤠257
Poškodzovanie cudzej veci
(1)
Kto zničí, poškodí alebo urobí neupotrebiteľnou cudziu vec a spôsobí tak na cudzom majetku škodu nie nepatrnú, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci.
(2)
Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 na veci svedka, znalca alebo tlmočníka pre výkon ich povinnosti.
(3)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 značnú škodu, alebo
b)
ak spácha taký čin na veci, ktorá požíva ochranu podľa osobitných predpisov.
(4)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 škodu veľkého rozsahu.“.
130.
Za § 259 sa vkladá nový § 259a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠259a
Mučenie a iné neľudské a kruté zaobchádzanie
(1)
Kto v súvislosti s výkonom právomoci štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy inému mučením alebo iným neľudským a krutým zaobchádzaním spôsobí telesné alebo duševné utrpenie, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky alebo zákazom činnosti.
(2)
Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potresce,
a)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako verejný činiteľ,
b)
ak spácha taký čin najmenej s dvoma osobami, alebo
c)
ak pácha taký čin po dlhší čas.
(3)
Odňatím slobody na päť až desať rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 ťažkú ujmu na zdraví.
(4)
Odňatím slobody na osem až pätnásť rokov sa páchateľ potresce, ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 smrť.“.
131.
V § 273 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú slová „alebo ako príslušník mierových jednotiek Organizácie Spojených národov“.
132.
V § 274 ods. 1 sa za slovo „splnenie“ vkladá slovo „dôležitej“.
133.
V § 274 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a) a doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
134.
§ 274 ods. 2 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako príslušník mierových jednotiek Organizácie Spojených národov.“.
135.
V § 275 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú slová „alebo ako príslušník mierových jednotiek Organizácie Spojených národov“.
136.
§ 276 sa vypúšťa.
137.
V § 277 ods. 2 písm. c) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.
138.
V § 277 ods. 2 sa bodka za písmenom d) nahrádza čiarkou a na konci sa pripája slovo „alebo“ a odsek 2 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
ak spácha taký čin ako príslušník mierových jednotiek Organizácie Spojených národov.“.
139.
V § 278 ods. 2 písm. b) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.
140.
V § 278 ods. 2 sa bodka za písmenom c) nahrádza čiarkou a na konci sa pripája slovo „alebo“ a odsek 2 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
ak spácha taký čin ako príslušník mierových jednotiek Organizácie Spojených národov.“.
141.
V § 279 ods. 1 uvádzacia veta znie:
„Kto použije násilie, hrozbu bezprostredného násilia alebo hrozbu inej ťažkej ujmy voči nadriadenému“.
142.
V § 279 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa slovo „alebo“.
143.
V § 279 ods. 2 sa bodka za písmenom c) nahrádza čiarkou a na konci sa pripája slovo „alebo“ a odsek 2 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
ak spácha taký čin ako príslušník mierových jednotiek Organizácie Spojených národov.“.
144.
V § 279a ods. 2 písm. b) sa vypúšťa slovo „alebo“.
145.
V § 279a ods. 2 sa bodka za písmenom c) nahrádza čiarkou a na konci sa pripája slovo „alebo“ a odsek 2 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
ak spácha taký čin ako príslušník mierových jednotiek Organizácie Spojených národov.“.
146.
V § 279b ods. 2 písm. b) sa vypúšťa slovo „alebo“.
147.
V § 279b ods. 2 sa bodka za písmenom c) nahrádza čiarkou a na konci sa pripája slovo „alebo“ a odsek 2 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
spácha taký čin ako príslušník mierových jednotiek Organizácie Spojených národov.“.
148.
V § 280 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Odňatím slobody až na dva roky sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako príslušník mierových jednotiek Organizácie Spojených národov.“.
149.
V § 280 sa doterajšie odseky 2 a 3 označujú ako odseky 3 a 4.
150.
V § 280 ods. 4 sa slová „ v odseku 2“ nahrádzajú slovami „v odseku 3“.
151.
Nad § 282 sa dáva nadpis „D e z e r c i a“ a nadpisy pod § 282 a § 284 sa vypúšťajú.
152.
V § 282 ods. 1 znie:
„(1)
Kto sa svojmocne vzďaľuje v úmysle dlhodobo sa vyhnúť vojenskej službe, alebo
kto sa svojmocne vzďaľuje dlhšie ako tridsať dní,
potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až päť rokov.“.
153.
V § 282 ods. 2 znie:
„(2)
Odňatím slobody na dva roky až osem rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 so zbraňou alebo ako príslušník mierových jednotiek Organizácie Spojených národov.“.
154.
V § 284 ods. 1 znie:
„(1)
Kto sa svojmocne vzďaľuje po čas dlhší ako šesť dní alebo sústavne, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok.“.
155.
V § 284 ods. 2 znie:
„(2)
Odňatím slobody až na dva roky sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako príslušník mierových jednotiek Organizácie Spojených národov.“.
156.
V § 284 ods. 3 znie:
„(3)
Kto sa svojmocne vzďaľuje po čas dlhší ako štrnásť dní, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.“.
157.
§ 284 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Odňatím slobody na dva roky až desať rokov sa páchateľ potresce, ak sa svojmocne vzďaľuje po čas dlhší ako dvadsaťštyri hodín za brannej pohotovosti štátu.“.
158.
V § 285 ods. 2 písm. c) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.
159.
V § 285 ods. 2 sa bodka za písmenom d) nahrádza čiarkou a na konci sa pripája slovo „alebo“ a odsek 2 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
ak spácha taký čin ako príslušník mierových jednotiek Organizácie Spojených národov.“.
160.
V § 286 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Rovnako sa potresce, kto v dozornej alebo inej službe nedostatočným plnením svojich povinností umožní vyžadovanie osobných úsluh, obmedzovanie na právach a svojvoľné sťažovanie výkonu služby jedného vojaka voči druhému.“.
161.
V § 286 sa doterajší odsek 2 označuje ako odsek 3 a na konci sa pripájajú slová „alebo spácha čin uvedený v odseku 1 ako príslušník mierových jednotiek Organizácie Spojených národov.“.
162.
V § 286 sa doterajší odsek 3 označuje ako odsek 4.
163.
V § 288a ods. 1 sa za slovo „vecných“ vkladajú slová „alebo finančných“.
164.
V § 288a ods. 2 sa za číslicu „1“ vkladajú slová „alebo finančné prostriedky väčšej hodnoty“.
165.
V § 294 ods. 1 sa vypúšťajú slová „§ 276,“ a slová „svojmocného odlúčenia“ sa nahrádzajú slovom „dezercie“.
Čl. II
Prechodné ustanovenie
Trestnosť činu krivej výpovede a nepravdivého znaleckého posudku podľa § l75 Trestného zákona, ktorý bol spáchaný pred vyhľadávacím orgánom, ak konal vyhľadávanie podľa Trestného poriadku, alebo štátnym notárom alebo orgánom hospodárskej arbitráže, ak vykonávali rozhodovaciu činnosť, alebo pred vyšetrovacou komisiou Federálneho zhromaždenia alebo Slovenskej národnej rady, sa posúdi podľa doterajších predpisov.
Čl. III
Vláda Slovenskej republiky nariadením ustanoví,
1.
čo sa považuje za anaboliká a iné prostriedky s anabolickým účinkom podľa § 218a,
2.
čo sa považuje za omamné látky, psychotropné látky, jedy, prekurzory a jadrové materiály podľa § 187, 187a a 188, ktoré choroby sa považujú za nákazlivé podľa § 189 až 192 a na ktorých škodcov sa vzťahuje ustanovenie § 192.
Čl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov sa mení takto:
§ 50 vrátane nadpisu znie:
㤠50
Priestupky proti majetku
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne spôsobí škodu na cudzom majetku krádežou, spreneverou, podvodom alebo zničením alebo poškodením veci z takého majetku, ak škoda neprevyšuje dvojnásobok najnižšej mesačnej mzdy ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom, alebo sa o takéto konanie pokúsi.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 10 000 Sk.“.
Čl. V
Zrušuje sa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 464/1991 Zb. o určení najnižšej mesačnej mzdy na účely Trestného zákona.
Čl. VI
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie Trestného zákona č. 140/1961 Zb., ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných neskoršími zákonmi.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbrom 1994.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.