248/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

248
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 18. augusta 1994,
ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon a zákon o priestupkoch
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov sa mení takto:
§ 50 vrátane nadpisu znie:
㤠50
Priestupky proti majetku
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne spôsobí škodu na cudzom majetku krádežou, spreneverou, podvodom alebo zničením alebo poškodením veci z takého majetku, ak škoda neprevyšuje dvojnásobok najnižšej mesačnej mzdy ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom, alebo sa o takéto konanie pokúsi.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 10 000 Sk.“.
Čl. V
Zrušuje sa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 464/1991 Zb. o určení najnižšej mesačnej mzdy na účely Trestného zákona.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbrom 1994.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.