245/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

245
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 26. augusta 1994,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 306/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 7 ods. 2 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
udržiavať a užívať majetok obce, ktorý bol k 2. januáru 1993 vo vlastníctve Slovenskej republiky a prešiel na základe § 16, tak, aby splnili podmienky nevyhnutné pre potreby obrany štátu.“.
2.
V § 14 ods. 2 sa slová „v evidencii nehnuteľností" nahrádzajú slovami „podľa osobitného zákona.24a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a) znie:
„24a)
Zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 14 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 25a), 25b) a 25c) znejú:
„(3)
Pozemkové úpravy v súvislosti s § 16 sa vykonajú podľa osobitného predpisu.25a) Hranice územia v tejto súvislosti zmení vláda podľa osobitného predpisu.25b)
(4)
Ak to v nevyhnutných prípadoch vyžadujú potreby obrany štátu, Slovenská republika je oprávnená a obce, ktoré nadobudli majetok podľa § 16, sú povinné do 30. júna 1995 uzatvoriť zámenné zmluvy o prevode vlastníctva, na základe ktorých tento nadobudnutý majetok obcí získa do vlastníctva štát a obce získajú do vlastníctva majetok rovnakého druhu v primeranej vzdialenosti a kvalite.25c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 25a), 25b) a 25c) znejú:
„25a)
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.
25b)
§ 3 zákona č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch.
25c)
§ 611 Občianskeho zákonníka.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 5 a 6.
4.
Za § 15e sa vkladajú nové § 16 a 17, ktoré znejú:
㤠16
Ustanovenia tohto zákona o prechode vlastníctva na obce sa s účinnosťou od 1. novembra 1994 použijú aj vo vzťahu k tomu majetku, ktorého vlastníkom sa Slovenská republika stala v období od účinnosti zákona do 2. januára 1993.
§ 17
Majetok, ktorý obec nadobudla podľa § 16 tohto zákona, môže ďalej užívať pre potreby plnenia svojich úloh Armáda Slovenskej republiky až do uzatvorenia zámenných zmlúv podľa § 14 ods. 4 tohto zákona.“.
Doterajší § 16 sa označuje ako § 18.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 306/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembrom 1994.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.