243/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.09.1994 do 31.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

243
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 23. augusta 1994,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1994 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 v číselnom kóde colného sadzobníka 2710 00 sa slová „(s výnimkou 2710 00 87 až 2710 00 98 a bionafty, ktoré nepodliehajú dani)“ nahrádzajú slovami „(s výnimkou 2710 00 41, 2710 00 77, 2710 00 87 až 2710 00 98 a bionafty, ktoré nepodliehajú dani)“.
2.
V § 11 ods. 1 písm. g) sa číselné znaky „2710 00 41 a 45“ nahrádzajú číselným znakom „2710 00 45“.
3.
V § 11 ods. 1 písm. h) sa číselné znaky „2710 00 74 až 78“ nahrádzajú číselnými znakmi „2710 00 74 až 76, 2710 00 78“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.