241/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

241
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 24. augusta 1994
o meste Martin ako centre národnej kultúry Slovákov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Postavenie mesta Martin
§ 1
Základné ustanovenie
(1)
Mesto Martin (ďalej len „mesto“) je centrum národnej kultúry Slovákov žijúcich v Slovenskej republike aj v zahraničí (ďalej len „centrum národnej kultúry“). Je sídlom celoslovenských kultúrnych ustanovizní podľa osobitných predpisov.1)
(2)
Na území mesta sú pamätné miesta a budovy spojené s osobnosťami a s historickými udalosťami formovania slovenského národa.
(3)
Mesto utvára podmienky na stretávanie Slovákov žijúcich v zahraničí.
(4)
Na právne postavenie a na hospodárenie mesta sa vzťahujú osobitné predpisy.2)
§ 2
Územie mesta
(1)
Územie mesta tvoria katastrálne územia Martin, Priekopa, Záturčie a Tomčany. V prípade potreby urbanistického rozvoja mesta sa jeho územie môže rozšíriť o ďalšie obce so súhlasom alebo na návrh ich obyvateľov.3)
(2)
Vo veciach národnej kultúry a v iných veciach spoločného záujmu sa medzi mestom a okolitými obcami postupuje podľa vzájomnej dohody.
§ 3
Vzťah štátu k mestu ako centru národnej kultúry Slovákov
Národná rada Slovenskej republiky, vláda Slovenskej republiky, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky všestranne pomáhajú mestu plniť jeho poslanie a funkcie podľa tohto zákona.
§ 4
Poslanie a funkcie mesta ako centra národnej kultúry
(1)
Mesto ako centrum národnej kultúry najmä
a)
pôsobí ako stredisko a národný symbol Slovákov doma aj v zahraničí,
b)
ochraňuje a rozvíja národnú kultúru a národnokultúrne pamiatky na svojom území,
c)
koordinuje snahy jestvujúcich národných ustanovizní a spolkov o udržiavanie a rozvíjanie amatérskej i profesionálnej kultúrnej činnosti,
d)
udržiava a propaguje v spolupráci so štátnymi orgánmi národne významné priestory, budovy, námestia, sochy, zbierkové fondy, tabule a iné pamätihodnosti na svojom území,
e)
utvára podľa svojich možností podmienky na činnosť ustanovizní (§ 1 ods. 1) a na ochranu miest a budov podľa § 1 ods. 2,
f)
koordinuje snahy existujúcich národných kultúrnych ustanovizní, spolkov a združení smerom k Slovákom žijúcim v zahraničí,
g)
utvára podmienky na umiestnenie ďalších ustanovizní na území mesta v oblasti školstva, vedy a kultúry.
(2)
Na plnenie poslania a funkcií centra národnej kultúry zriadi mestské zastupiteľstvo stály poradný orgán zložený zo zástupcov samosprávy, štátnej správy a celonárodných kultúrnych ustanovizní a významných kultúrnych pracovníkov. Úlohy a pôsobnosť poradného orgánu vymedzí mestské zastupiteľstvo v štatúte mesta.
§ 4a
Národný cintorín v Martine
(1)
Národný cintorín v Martine tvoria hroby a náhrobníky významných osobností národného života.
(2)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky poskytne mestu dotáciu z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rámci schváleného limitu výdavkov na príslušný rozpočtový rok na úhradu nákladov na prevádzku, údržbu a rekonštrukciu Národného cintorína v Martine najmenej vo výške finančného príspevku mesta schváleného na tento účel v rozpočte mesta na príslušný rozpočtový rok a najviac vo výške trojnásobku tohto finančného príspevku mesta.
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 5
(1)
Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, vzťahuje sa na mesto ako sídlo centra národnej kultúry osobitný zákon.4)
(2)
Týmto zákonom nie je dotknutá pôsobnosť zriaďovateľov alebo zakladateľov kultúrnych ustanovizní vo vzťahu k nim podľa osobitných predpisov.5)
§ 6
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbrom 1994.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.
1)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 196/1991 Zb. o Matici slovenskej.
2)
§ 1 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
§ 21 ods. 2 a § 23 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.
3)
Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.
4)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad § 4 ods. 3 písm. j) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb., § 28 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb.