240/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.09.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

240
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 24. augusta 1994,
ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní sa dopĺňa takto:
V § 3 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 4a) znie:
„(6)
Cirkevné školy a súkromné školy4a) používajú štátny znak len ako podtlač na školských vysvedčeniach (§ 5 ods. 1).
4a)
§ 57a a § 57b zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb., zákona č. 522/1990 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 230/1994 Z. z.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v.r.