Predpis bol zrušený predpisom 85/2005 Z. z.

239/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2001 do 31.05.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

239
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 18. augusta 1994
o obmedzení výdavkov politických strán a hnutí na propagáciu pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Účel zákona
Účelom tohto zákona je určiť prípustnú výšku niektorých výdavkov politických strán a hnutí1) (ďalej len „politických strán“) použitých na propagáciu v období pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky.
§ 2
Na účely tohto zákona
a)
propagáciou pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky je akékoľvek verejné oznámenie určené na podporu alebo slúžiace na prospech politickej strany, za ktoré sa poskytne alebo má poskytnúť odplata,
b)
za výdavky politických strán na propagáciu sa považuje súčet všetkých peňažných a iných prostriedkov oceniteľných peniazmi, ktoré politické strany vynaložia na úhradu platenej inzercie alebo reklamy v periodickej tlači2), úhradu reklamy alebo sponzorovanie relácií v rozhlasovom a televíznom vysielaní3) a na úhradu ceny reklám umiestnených na verejných priestranstvách bez ohľadu na to, či povinnosť úhrady vznikla priamo politickým stranám alebo tretím osobám. To sa nevzťahuje na propagáciu vo vlastných alebo v prenajatých skrinkách na verejných priestranstvách, ktoré politická strana používa na bežné oznamy,
c)
za obdobie pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky sa považuje obdobie odo dňa vyhlásenia volieb4) do dňa ich konania, najdlhšie však obdobie piatich mesiacov pred konaním volieb.
§ 3
Prípustná výška výdavkov
Politické strany môžu na svoju propagáciu uvedenú v predchádzajúcich ustanoveniach vynaložiť najviac celkovo 12 miliónov Sk vrátane dane z pridanej hodnoty.5) Do tejto sumy sa započítavajú čiastky, ktoré politická strana uhradila alebo má uhradiť, vrátane čiastok, ktoré uhradili alebo sa zaviazali za politickú stranu uhradiť tretie osoby. Ak sa reklama, inzerát alebo sponzorovaná relácia zverejnili alebo odvysielali bezplatne alebo za zníženú cenu, započítava sa do uvedenej sumy ich obvyklá cena.
§ 3a
Správa o výdavkoch na propagáciu pred voľbami
(1)
Politická strana je povinná najneskôr do 30 dní od konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky predložiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky a Národnej rade Slovenskej republiky správu o výdavkoch na propagáciu pred voľbami, v ktorej uvedie
a)
všetky výdavky podľa § 2 písm. b),
b)
prehľad o tom, ktoré výdavky uhradila alebo má uhradiť sama,
c)
prehľad o tom, ktoré výdavky uhradili alebo sa zaviazali uhradiť za politickú stranu tretie osoby.
(2)
V prehľade podľa odseku 1 písm. c) musí politická strana uviesť aj meno, priezvisko, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, a ak ide o právnickú osobu, musí uviesť jej názov, sídlo a identifikačné číslo.
§ 4
Oznamovacia povinnosť
(1)
Vydavatelia periodickej tlače,2) prevádzkovatelia rozhlasového a televízneho vysielania6) a prevádzkovatelia reklám umiestnených na verejných priestranstvách7) sú povinní písomne oznámiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky a sekretariátu Slovenskej volebnej komisie8) výšku prostriedkov vynaložených jednotlivými politickými stranami na propagáciu podľa tohto zákona (§ 2 a 3), ktorú zverejnili alebo odvysielali.
(2)
Oznámenia podľa predchádzajúceho odseku právnické osoby a fyzické osoby predložia najneskôr do 30 dní od konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a uvedú v nich aj čiastky zodpovedajúce obvyklej cene reklám, inzercie a sponzorovaných relácií, ktoré zverejnili alebo odvysielali v prospech politických strán bezplatne alebo za zníženú cenu.
(3)
Právnické osoby a fyzické osoby uvedené v odseku 1 vedú o skutočnostiach, na ktoré sa vzťahuje ich oznamovacia povinnosť, osobitnú evidenciu.
(4)
Rozhodujúcim pre započítanie výdavkov je deň zverejnenia propagačného materiálu prostredníctvom informačného média.
§ 5
Sankcie
(1)
Ak Ministerstvo financií Slovenskej republiky z predložených správ o výdavkoch na propagáciu pred voľbami (§ 3a) a z predložených oznámení (§ 4) zistí, že politická strana prekročila najvyššiu prípustnú sumu výdavkov uvedenú v § 3 o viac ako 5 %, vydá do 60 dní od obdržania správy podľa § 3a a oznámení podľa § 4 rozhodnutie, ktorým sa tejto politickej strane skráti príspevok za hlasy získané vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky vo výške dvojnásobku sumy, o ktorú výdavky prekročila. Ak je dvojnásobok sumy, o ktorú politická strana výdavky prekročila, vyšší ako nárok na príspevok za hlasy, v rozhodnutí sa politickej strane úmerne zníži výška najbližšie splatného príspevku na činnosť podľa osobitného predpisu.10) Ak politickej strane nevznikol nárok na príspevok za hlasy podľa osobitného predpisu,10) uloží Ministerstvo financií Slovenskej republiky pokutu vo výške dvojnásobku sumy, o ktorú výdavky prekročila.
(2)
Ak politická strana nesplní povinnosť podľa § 3a v ustanovenej lehote, uloží jej Ministerstvo financií Slovenskej republiky pokutu 200 000 Sk a požiada ju o splnenie povinnosti v náhradnom termíne, najneskôr však do 30 dní od uloženia pokuty. Ak politická strana nesplní povinnosť podľa § 3a ani v náhradnom termíne, uloží jej Ministerstvo financií Slovenskej republiky opakovane pokutu 200 000 Sk a pozastaví jej vyplatenie príspevku na činnosť podľa osobitného predpisu10) až do splnenia povinnosti podľa§ 3a. Politickej strane, ktorej nevznikol nárok na príspevok na činnosť podľa osobitného predpisu,10) môže Ministerstvo financií Slovenskej republiky uložiť pokutu 200 000 Sk a po nesplnení povinnosti v náhradnom termíne môže ukladať pokutu 200 000 Sk opätovne, až do splnenia povinnosti podľa § 3a.
(3)
Ak Ministerstvo financií Slovenskej republiky zistí, že správa o výdavkoch na propagáciu pred voľbami (§ 3a) neobsahuje všetky údaje podľa § 3a alebo údaje nie sú úplné alebo pravdivé, uloží politickej strane pokutu do 500 000 Sk v závislosti od rozsahu neúplnosti alebo nepravdivosti údajov.
(4)
Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá nesplní povinnosti podľa § 4, môže príslušný daňový úrad uložiť pokutu do výšky 1 000 000 Sk. Príslušnosť daňových orgánov a postup pri ukladaní pokút sa primerane riadi osobitnými predpismi o správe daní a poplatkov.11)
(5)
Odvolanie politickej strany proti rozhodnutiu uvedenému v odseku 1 až 3 nemá odkladný účinok.
§ 5a
Prerokovanie v Národnej rade Slovenskej republiky
(1)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky o svojich zisteniach a postupe podľa § 5 spracuje správu, ktorú predloží Národnej rade Slovenskej republiky najneskôr do piatich mesiacov od konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky zaradí prerokovanie správy do programu najbližšej schôdze.
(2)
Po prerokovaní správy podľa odseku 1 v Národnej rade Slovenskej republiky zverejní predseda Národnej rady Slovenskej republiky správy politických strán o výdavkoch na propagáciu pred voľbami, správu Ministerstva financií Slovenskej republiky podľa odseku 1 a výsledky rokovania Národnej rady Slovenskej republiky o nich do 30 dní od ukončenia rokovania v hromadných informačných prostriedkoch na náklady Národnej rady Slovenskej republiky a na internetovej stránke Národnej rady Slovenskej republiky.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 6
Tento zákon sa netýka práv a povinností politických strán vo volebnej kampani upravených osobitným zákonom.12)
§ 6a
Prípustná výška výdavkov podľa § 3 sa vzťahuje aj na volebnú koalíciu. Povinnosť uloženú v § 3a splnia politické strany, ktoré kandidovali v rámci volebnej koalície spoločne, pokiaľ sa nedohodli inak. Ministerstvo financií Slovenskej republiky v rozhodnutí podľa § 5 ods. 1 skráti príspevok za hlasy10) a príspevok na činnosť10) všetkým politickým stranám, ktoré kandidovali v rámci volebnej koalície, rovnakým dielom, pokiaľ sa nedohodli inak. Pokuty podľa § 5 ods. 2 a 3 ukladá Ministerstvo financií Slovenskej republiky všetkým politickým stranám, ktoré kandidovali v rámci volebnej koalície, rovnakým dielom, pokiaľ sa nedohodli inak. Pozastavenie vyplatenia príspevku na činnosť podľa osobitného predpisu10) podľa § 5 ods. 2 ukladá Ministerstvo financií Slovenskej republiky všetkým politickým stranám, ktoré kandidovali v rámci volebnej koalície.
§ 7
V roku 1994 sa neprihliada na tie výdavky politických strán, ktoré vznikli pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona. To neplatí, ak sa tieto výdavky týkajú propagácie zverejnenej až po dni nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 8
Politické strany, ktoré vytvorili volebnú koalíciu, môžu spolu vynaložiť na propagáciu uvedenú v predchádzajúcich ustanoveniach sumu podľa § 3.
§ 9
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.
1)
Zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
2)
§ 3 ods. 1 zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov.
3)
§ 2 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov.
4)
Čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 24 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
6)
§ 2 a 3 zákona č. 468/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
7)
§ 10a ods. 1 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1992 Zb.
8)
§ 13 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
9)
§ 53 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
10)
§ 20 zákona č. 424/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
12)
§ 23 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.