238/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.09.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

238
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 21. júla 1994 do 30. augusta 1994 uložené tieto dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1.
Dodatok č. 1 zo dňa 14. júla 1994 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1994 uzavretej 31. januára 1994 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov služieb
a
Združením bytového hospodárstva Slovenskej republiky.
2.
Dodatok č. 3 zo dňa 21. júla 1994 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1994 uzavretej 25. februára 1994 medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov
a
Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.
3.
Dodatok č. 2 zo dňa 22. júla 1994 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej 1. júla 1993 medzi Nezávislým odborovým zväzom pracovníkov verejnej cestnej dopravy na Slovensku
a
Zväzom dopravy na Slovensku.