237/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.09.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

237
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve
opatrenie z 19. augusta 1994 č. 65/396/1994, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva pre fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť, pokiaľ preukazujú na daňové účely výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov.
Týmto opatrením sa ustanovujú postupy účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva pre fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť alebo inú zárobkovú činnosť, pokiaľ preukazujú na daňové účely výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov.
Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Federálneho ministerstva financií z 23. decembra 1992 č. V/1-31 370/1992, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania u fyzických osôb vykonávajúcich podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť v sústave jednoduchého účtovníctva.
Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/1994 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.