236/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.09.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

236
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve
opatrenie z 18. augusta 1994 č. 65/394/1994, ktorým sa ustanovuje postup účtovania tvorby a použitia sociálneho fondu pre rozpočtové a príspevkové organizácie a obce podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
Týmto opatrením sa ustanovuje postup účtovania tvorby a použitia sociálneho fondu pre rozpočtové a príspevkové organizácie a obce účtujúce podľa účtovej osnovy a postupov účtovania pre rozpočtové a príspevkové organizácie a obce vydaných opatrením Federálneho ministerstva financií č. V/20 530/1992 z 30. júla 1992 (registrovaným v čiastke 119/1992 Zb.).
Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/1994 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.