235/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.09.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

235
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 23. augusta 1994,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 134/1994 Z. z. o vydávaní a použití investičných kupónov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 46 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 134/1994 Z. z. o vydávaní a použití investičných kupónov sa mení takto:
1.
V § 4 ods. 3 posledná veta znie:
„Čistý výnos z predaja kupónov je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.3)“.
2.
V § 5 ods. 1 druhá veta znie:
„Príslušný pracovník registračného miesta overí na základe občianskeho preukazu, iného dokladu, ktorý ho nahrádza, alebo úradne overeného písomného splnomocnenia, či majiteľ kupónovej knižky predloženej na registráciu spĺňa podmienky ustanovené v § 24 ods. 1 zákona a či údaje uvedené na registračných kartách I a II sú zhodné a zodpovedajú skutočnosti.“.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Jozef Moravčík v. r.