232/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.09.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

232
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve
opatrenie z 18. augusta 1994 č. 65/393/1994, ktorým sa ustanovuje postup účtovania tvorby a použitia sociálneho fondu pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
Týmto opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Federálneho ministerstva financií z 13. októbra 1992 č. V/20 531/1992, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie (registrované v čiastke 123/1992 Zb.).
Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/1994 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.