231/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.09.1994 do 31.08.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

231
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 23. augusta 1994,
ktorým sa mení zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 171/1990 Zb., zákona č. 522/1990 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 230/1994 Z. z. sa mení takto:
§ 4 znie:
㤠4
(1)
Občania majú právo na bezplatné vzdelanie v základných školách a stredných školách1); v iných ako štátnych školách sa môže poskytovať vzdelávanie za úhradu.
(2)
Bezplatne sa zapožičiavajú školské učebnice a učebné texty na povinné vyučovacie predmety žiakom základných škôl a stredných škôl (§ 5, 7, 17a, 28 a § 57b).
(3)
Spôsob používania školských učebníc a učebných textov uvedených v odseku 2 ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.“.
Čl. II
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 196/1993 Z. z. o poskytovaní učebníc žiakom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 5. septembrom 1994.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.
1)
Čl. 42 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.