225/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.08.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

225
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 29 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska
opatrenie zo 17. júna 1994 č. 19, ktorým sa určujú podmienky pre niektoré obchody s devízovými hodnotami vykonávanými bankami.
Týmto opatrením sa určujú podmienky obchodovania bánk so zahraničnými cennými papiermi na vlastný účet alebo na účet klienta.
Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Opatrenie bolo uverejnené v čiastke 10/1994 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.