221/1994 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

221
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 10. augusta 1994
o preukazovaní pôvodu finančných prostriedkov pri privatizácii
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Tento zákon ustanovuje povinnosť právnickej osoby a fyzickej osoby (ďalej len „kupujúci”) preukázať pôvod finančných prostriedkov pri privatizácii1) a upravuje spôsob tohto preukazovania.
§ 2
Kupujúci je povinný pred odplatným nadobudnutím vlastníctva majetku v privatizácii od Fondu národného majetku Slovenskej republiky (ďalej len „fond národného majetku”) alebo od Slovenského pozemkového fondu (ďalej len „pozemkový fond”) preukázať pôvod finančných prostriedkov, ktoré chce použiť na jeho nadobudnutie.
§ 3
Pôvod finančných prostriedkov kupujúci preukazuje
a)
Ministerstvu pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky, ak ide o priamy predaj mimo verejnej obchodnej súťaže alebo verejnej dražby, pred predložením návrhu na rozhodnutie o privatizácii2) a fondu národného majetku alebo pozemkovému fondu pred uzavretím zmluvy o predaji privatizovaného majetku3) v súlade s rozhodnutím o privatizácii,
b)
fondu národného majetku alebo pozemkovému fondu, ak ide o predaj
1.
vo verejnej obchodnej súťaži, pred uzavretím zmluvy o predaji privatizovaného majetku,3)
2.
na verejnej dražbe, pred jej konaním, ak je dražobná zábezpeka vyššia ako 100 000 Sk.
§ 4
Kupujúci preukazuje pôvod finančných prostriedkov čestným vyhlásením o ich zdroji, ktoré doloží
a)
potvrdením príslušného správcu dane o splnení daňovej povinnosti voči štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky, vzťahujúcej sa na zdroj finančných prostriedkov uvedených v čestnom vyhlásení, alebo
b)
dokladom banky4) o poskytnutí úveru, pôžičky alebo o ich prísľube, alebo
c)
dokladom o plnení poisťovne na základe poistnej zmluvy, alebo
d)
výpisom z účtu v banke potvrdzujúcim sumu finančných prostriedkov uvedených v čestnom vyhlásení vo výške, ktorá je potrebná na uskutočnenie kúpy,
e)
potvrdením banky o výške vkladu na vkladnej knižke potrebnej na uskutočnenie kúpy.
§ 5
Fond národného majetku alebo pozemkový fond uzavrie zmluvu o predaji privatizovaného majetku len vtedy, ak sú splnené povinnosti podľa tohto zákona, inak je zmluva neplatná.
§ 6
(1)
V prípade porušenia ustanovení tohto zákona pri prechode vlastníctva predajom na verejnej dražbe je štát oprávnený podať návrh na určenie neplatnosti prechodu vlastníctva. Pri podaní návrhu v konaní pred súdom zastupuje štát prokurátor.
(2)
Návrh na začatie konania možno podať do jedného roka od prechodu vlastníctva.
§ 7
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.
1)
§ 12 ods. 2 písm. b) a e) a § 28 ods. 5 a 6 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z.
2)
§ 10 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z.
3)
§ 14 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z.
4)
Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona č. 264/1992 Zb.