220/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.08.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

220
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní
výnos z 18. augusta 1994 č. 1686/1994-KM o rozšírení záväznosti dodatku kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.
Vo výnose sa ustanovuje, že dodatok č. 2 z 18. januára 1994 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1993 pre organizácie automobilového opravárenstva uzavretej 19. januára 1993 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárenstva a Združením automobilových opravovní (oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 36/1994 Z. z.) je záväzný aj pre zamestnávateľov uvedených v prílohe tohto výnosu.
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Úplné znenie výnosu so zoznamom zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje, sa uverejní v časopise Práca a sociálna politika č. 7-8/1994.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Slovenskom odborovom zväze pracovníkov dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárenstva a Združení automobilových opravovní.