22/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.02.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

22
OPATRENIE
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 31. januára 1994,
ktorým sa zavádza Medzinárodná štatistická klasifikácia chorôb a pridružených zdravotných problémov v znení 10. decenálnej revízie
Štatistický úrad Slovenskej republiky v súčinnosti s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Medzinárodná štatistická klasifikácia chorôb a pridružených zdravotných problémov v znení 10. decenálnej revízie (ďalej len MKCH-10)1) sa zavádza v Slovenskej republike 1. januárom 1994 a vyjadruje sa v podrobnom zozname, ktorý je rozdelený do 21 kapitol obsahujúcich trojmiestne a štvormiestne položky a ďalšie podpoložky.
§ 2
MKCH-102) sa povinne používa všade tam, kde je povinné alebo potrebné vyjadriť a označiť
a)
príčiny smrti,
b)
dôvody hospitalizácie,
c)
dôvody poskytnutia (využitia) ambulantných služieb a kontakt s nimi,
d)
príčiny pracovnej neschopnosti,
e)
príčiny invalidity,
f)
choroby alebo stavy alebo povahu poranenia a otráv a iných následkov vonkajších príčin a ich vonkajšie príčiny,
g)
faktory ovplyvňujúce zdravotný stav, a to aj v prípadoch, keď sa neurčila žiadna diagnóza alebo vyšetrovaná osoba nebola chorá, poranená ani otrávená.
§ 3
Štvormiestne položky podrobného zoznamu MKCH-103) sa používajú v liste o prehliadke mŕtveho pri uvádzaní príčin smrti [§ 2 písm. a)] a vo všetkých prípadoch [ § 2 písm. b) až g)], ak ide o položky S 00 – T 98 kapitoly XIX.
Ináč sa používajú trojmiestne položky.
Osobitným právnym predpisom možno určiť povinnosť používať štvormiestne a viacmiestne položky v iných prípadoch.
§ 4
Vedúci všetkých štátnych i neštátnych zdravotníckych zariadení sú povinní zabezpečiť správne používanie podrobného zoznamu MKCH-10 na všetkých pracoviskách nimi riadených zdravotníckych zariadení.
§ 5
Zrušuje sa úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 15/1978 Ú. v. SSR o zavedení Medzinárodnej štatistickej klasifikácie chorôb, úrazov a príčin smrti v znení 9. decenálnej revízie, registrovaná v čiastke 4/1979 Zb.
§ 6
Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov.
Rudolf Krč v. r.
1)
Medzinárodná štatistická klasifikácia chorôb a pridružených zdravotných problémov v znení desiatej decenálnej revízie bola schválená uznesením plenárnej schôdze 43. zasadania Svetového zdravotníckeho zhromaždenia Svetovej zdravotníckej organizácie v roku 1990.
2)
MKCH-10 vydalo v roku 1993 Vydavateľstvo OBZOR, š. p., Bratislava, v dvoch publikáciách pod názvom – Medzinárodná klasifikácia chorôb – príručka (trojmiestne položky) a Medzinárodná štatistická klasifikácia chorôb a príbuzných zdravotných problémov (štvormiestne položky).
3)
Napr. vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 103/1984 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám, resp. smernice č. 20/1976 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o povinnom hlásení zhubných nádorov.