217/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.08.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

217
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve
opatrenie z 23. mája 1994 č. 65/253/1994, ktorým sa ustanovuje zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky poisťovní.
Opatrením sa ustanovujú zásady, spôsoby a metódy na zostavovanie konsolidovanej účtovnej závierky poisťovní podľa ustanovenia § 22 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.
Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 9/1994 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.