214/1994 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

214
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 9. augusta 1994,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 272/1990 Zb. o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 39 písm. b), d) a e) zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 272/1990 Zb. o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti v znení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 354/1990 Zb. a vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 443/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1) znie:
„1)
§ 27 zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb.“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a) znie:
„2a)
§ 13 ods. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení v znení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 590/1990 Zb. a vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 259/1992 Zb.“.
3.
§ 2 vrátane nadpisu a poznámok pod čiarou k odkazom 2b) a 2c) znie:
㤠2
Stravníci
Stravníkmi na účely tejto vyhlášky sa rozumejú
a)
občania, ktorým sa poskytuje ústavná sociálna starostlivosť v ústavoch sociálnej starostlivosti (ďalej len „ústav“),2b)
b)
občania vykonávajúci civilnú službu2c) v zariadeniach,
c)
pracovníci zariadení podľa osobitného predpisu.3)
2b)
§ 28 zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
2c)
§ 7 ods. 1 zákona č. 73/1990 Zb. o civilnej službe v znení zákona č. 18/1992 Zb.“.
4.
Za § 2 sa vkladá nový § 2a, ktorý znie:
㤠2a
Stravovanie zo zariadenia okrem stravníkov uvedených v § 2 možno poskytovať
a)
starým občanom,
b)
ťažko zdravotne postihnutým občanom, ak nie sú v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
c)
deťom umiestneným v stanici opatrovateľskej služby pre deti,
d)
účastníkom výchovno-rekreačných a letných rekreačno-výchovných táborov a sociálno-zdravotných a iných kurzov,
e)
dobrovoľným pracovníkom opatrovateľskej služby.“.
5.
V § 3 ods. 2 sa vypúšťa veta za bodkočiarkou a bodkočiarka sa nahrádza bodkou.
6.
V § 4 ods. 2 znie:
„(2)
Odber stravy z ústavov,2b) zo zariadení opatrovateľskej služby na dlhodobý pobyt starých občanov,4) zo samostatných jedální s vlastnou kuchyňou pre dôchodcov5) a zo staníc opatrovateľskej služby6) do iného zariadenia, prípadne do domácnosti občanov uvedených v § 2a písm. a) a b) možno dohodnúť len za predpokladu dostatočnej prevádzkovej kapacity a vybavenosti stravovacích prevádzok týchto zariadení; pritom sa nesmie zhoršiť úroveň stravovania stravníkov uvedených v § 2 písm. a).“.
7.
§ 7 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 6a) a 6b) znie:
㤠7
(1)
V ústavoch s výnimkou domovov-penziónov pre dôchodcov (ďalej len „penzión") sa poskytuje celodenné stravovanie podľa určených stravných jednotiek; pri poskytovaní ústavnej sociálnej starostlivosti formou denného pobytu sa poskytuje obed a dve vedľajšie jedlá.
(2)
Občanovi sa poskytujú tie hlavné a vedľajšie jedlá, na ktorých poskytovaní sa dohodol6a) s ústavom alebo s príslušným orgánom.6b) Uzatvorená dohoda nesmie byť v rozpore so zásadami racionálnej výživy.
6a)
§ 93 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1993 Z. z. o zmenách súvisiacich so zabezpečovaním sociálnej starostlivosti.
6b)
§ 21, 25 a 30 zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb.“.
8.
§ 8 vrátane nadpisu znie:
㤠8
Stravná jednotka
(1)
Stravná jednotka pre občana, ktorému sa poskytuje ústavná sociálna starostlivosť v ústave formou celoročného, týždenného a denného pobytu a ktorý poberá racionálnu stravu, je
vo veku od 3 do 6 rokov 24,30 Sk až 34,00 Sk,
od 6 do 10 rokov 26,70 Sk až 37,40 Sk,
od 10 do 15 rokov 29,50 Sk až 41,30 Sk,
nad 15 rokov 33,00 Sk až 46,20 Sk.
(2)
Stravná jednotka uvedená v odseku 1 určená z rozpätia podľa vekových kategórií sa pre občana poberajúceho diabetickú, bielkovinovú alebo výživnú stravu zvyšuje o 40 %.
(3)
Výšku stravnej jednotky určí na návrh ústavu v rámci rozpätia podľa odsekov 1 a 2 príslušný orgán,6b) ktorý ústav spravuje.
(4)
Ak ústav zabezpečuje stravovanie občanov odberom stravy z iných organizácií (§ 4 ods. 3), obec alebo príslušný orgán,6b) ktorý ústav spravuje, určí na návrh ústavu stravnú jednotku v inej výške.
(5)
Náklady na potraviny pri poskytovaní ústavnej sociálnej starostlivosti formou celoročného pobytu sa zvyšujú o 120 Sk na občana za kalendárny rok, a to na prilepšenie stravy počas sviatkov.
(6)
Pri stravovaní v zotavovacích táboroch, na rekreačných pobytoch, zájazdoch a na športových hrách občanov, ktorým sa poskytuje ústavná sociálna starostlivosť v ústavoch, môže obec alebo príslušný orgán,6b) ktorý ústav spravuje, určiť stravnú jednotku až do výšky 74 Sk; túto sumu môže zvýšiť o ďalších 28 Sk pri odbere stravy z iných organizácií.“.
9.
§ 9 vrátane nadpisu a poznámok pod čiarou k odkazom 7) a 8) znie:
㤠9
Úhrady za stravu
(1)
Občania uvedení v § 2 písm. a) uhrádzajú za stravu sumy vo výške stravnej jednotky podľa § 8 ods. 1 a 2 a počtu odobratých jedál.
(2)
Občania uvedení v § 2 písm. c) uhrádzajú za stravu sumy podľa osobitného predpisu.3)
(3)
Občania uvedení v § 2a uhrádzajú za stravu sumy zodpovedajúce obstarávacej cene surovín zvýšené o osobné a vecné výdavky súvisiace s prípravou jedál.7)
(4)
V zotavovacích táboroch, na rekreačných pobytoch, zájazdoch a na športových hrách uhrádzajú občania, ktorým sa poskytuje ústavná sociálna starostlivosť v ústavoch, za stravu sumu vo výške stanovenej stravnej jednotky v rámci úhrady za pobyt v ústave. Sprevádzajúci pracovníci uhrádzajú za stravu sumu vo výške stanovenej stravnej jednotky (§ 8 ods. 6); pri odbere stravy z iných organizácií uhrádzajú za stravu cenu podľa osobitného predpisu.8)
(5)
Pri celodennom stravovaní sa zo stravnej jednotky počíta
a) pri racionálnej strave, šetriacej a neslanej diéte
na raňajky 15 %
na obed 35 %
na večeru 30 %
na jedno vedľajšie jedlo 10 %
b) pri diabetickej, bielkovinovej a výživnej diéte
na raňajky 14 %
na obed 32 %
na večeru 27 %
na jedno vedľajšie jedlo 9 %.
7)
§ 15 a 16 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 638/1992 Zb. o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií.
8)
Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách.“.
10.
V § 15 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
11.
§ 16 vrátane nadpisu znie:
㤠16
Stravná jednotka
(1)
Stravnú jednotku pre občanov, ktorým sa poskytuje ústavná sociálna starostlivosť v penziónoch, a občanov, ktorým sa poskytujú služby sociálnej starostlivosti v zariadeniach na dlhodobý pobyt, určí príslušný orgán,6b) ktorý penzión a zariadenie na dlhodobý pobyt spravuje, po dohode s občanmi;7) pritom možno vychádzať zo stravnej jednotky určenej v § 8.
(2)
Stravnú jednotku v jedálni, v zariadení na denný pobyt, v stanici pre starých občanov a v stanici pre deti určí obec alebo príslušný orgán,6b) ktorý tieto zariadenia spravuje.
(3)
Stravnú jednotku podľa odseku 2 možno určiť sumou, ktorá je
a)
35 % hodnoty stravnej jednotky určenej pre občanov, ktorým sa poskytuje ústavná sociálna starostlivosť v ústavoch (§ 8 ods. 1 a 2), ak ide o jedáleň,
b)
35 % hodnoty stravnej jednotky určenej pre občanov, ktorým sa poskytuje ústavná sociálna starostlivosť v ústavoch (§ 8 ods. 1 a 2), alebo z 55 % hodnoty stravnej jednotky v prípade poskytovania obeda a dvoch vedľajších jedál, ak ide o zariadenie na denný pobyt,
c)
celodennou hodnotou stravnej jednotky určenou pre občanov, ktorým sa poskytuje ústavná sociálna starostlivosť v ústavoch (§ 8 ods. 1 a 2), ak ide o stanicu pre starých občanov a stanicu pre deti.“.
12.
V § 17 ods. 1 sa slová „Obyvatelia penziónov“ nahrádzajú slovami „Občania, ktorým sa poskytuje ústavná sociálna starostlivosť v penziónoch“, slová „zariadení na dlhodobý pobyt“ nahrádzajú slovami „občania, ktorým sa poskytujú služby sociálnej starostlivosti v zariadeniach na dlhodobý pobyt“ a slová „podľa § 9 ods. 2 a 6“ sa nahrádzajú slovami „podľa § 9 ods. 4 a 5“.
13.
V § 17 ods. 2 znie:
„(2)
Zákonní zástupcovia detí, ktorým sa poskytujú služby sociálnej starostlivosti v stanici pre deti, uhrádzajú za stravu sumy určené podľa § 9 ods. 4 a 5.“.
14.
V § 17 ods. 3 znie:
„(3)
Občania uvedení v § 2a uhrádzajú za stravu sumy zodpovedajúce obstarávacej cene surovín zvýšené o osobné a vecné výdavky súvisiace s prípravou jedál.7)“.
15.
V § 17a sa suma „52 Kčs“ nahrádza sumou „74 Sk“ a suma „20 Kčs“ sa nahrádza sumou „28 Sk“.
16.
V § 17b ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
17.
V § 18 ods. 2 znie:
„(2)
Od občanov uvedených v § 2 a v § 2a sa úhrada za dopravu stravy nepožaduje.“.
18.
V § 18 sa vypúšťa odsek 3.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1994.
Július Brocka v. r.