204/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.08.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

204
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve
opatrenie zo 17. júna 1994 č. 65/163/1994, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Federálneho ministerstva financií z 15. júla 1992 č. V/20 100/1992, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre podnikateľov (registrované v čiastke 106/1992 Zb.).
Týmto opatrením sa menia pre podnikateľov názvy niektorých účtov účtovej osnovy v závislosti na zmene ich obsahu a postupy účtovania podľa potrieb hospodárskej praxe.
Podľa tohto opatrenia postupujú účtovné jednotky prvýkrát za rok 1994.
Opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/1994 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.