2/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.01.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

2
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 10. decembra 1993,
ktorou sa ustanovujú hygienické požiadavky na cudzorodé látky v požívatinách
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) podľa § 70 ods. 1 písm. b) zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 305/1992 Zb. ustanovuje:
§ 1
(1)
Touto vyhláškou sa ustanovujú hygienické požiadavky na cudzorodé látky v potravinách, v potravinárskych surovinách, polotovaroch, polovýrobkoch, hotových pokrmoch, v poľnohospodárskych produktoch, v pochutinách a v nápojoch, a to tuzemských i dovážaných (ďalej len „požívatiny“).
(2)
Vyhláška sa nevzťahuje na hygienické požiadavky na cudzorodé látky v pitnej vode a v prírodných minerálnych vodách.
§ 2
(1)
Za cudzorodé látky v požívatinách sa považujú látky, ktoré nie sú prirodzenou zložkou požívatín, látky, ktoré sa nepoužívajú samostatne ako požívatiny alebo typické potravinárske prísady, látky, ktoré nie sú pre daný druh požívatiny charakteristické, a látky, ktorých prítomnosť v požívatine alebo ich zvýšené množstvo v nej môže mať vplyv na zdravie človeka. Ide o látky aditívne, kontaminujúce, rezíduá pesticídov a farmakologicky aktívnych látok a endogénne cudzorodé látky.
(2)
Aditívna cudzorodá látka je látka, ktorá sa úmyselne pridáva do požívatín z dôvodov technologických, senzorických, prepravných alebo skladovacích, čím sa sama alebo jej vedľajšie produkty stávajú alebo môžu stať súčasťou požívatiny, či inak ovplyvniť jej vlastnosti.
(3)
Kontaminujúca cudzorodá látka je látka, ktorá sa do požívatiny dostala neúmyselne pri výrobe, spracúvaní, balení, preprave alebo skladovaní. Mechanické znečisteniny, mikroorganizmy, živí a mŕtvi živočíšni škodcovia a časti ich tiel sa nepovažujú za kontaminujúcu cudzorodú látku.
(4)
Rezíduá pesticídov sú zvyšky látok používaných úmyselne proti škodcom pri výrobe požívatín alebo zvyšky produktov rozkladu, metabolizmu alebo iných reakcií týchto látok.
(5)
Rezíduá farmakologicky aktívnych látok sú zvyšky látok alebo ich metabolitov, ktoré boli úmyselne podávané zvieratám určeným na produkciu potravín z dôvodov preventívnych, liečebných alebo na ovplyvňovanie fyziologických funkcií a úžitkovosti.
(6)
Endogénne cudzorodé látky sú látky vznikajúce v požívatinách pôsobením fyzikálnych, chemických, biochemických a biologických faktorov alebo interakciou zložiek požívatín počas ich výroby, spracúvania a distribúcie.
§ 3
(1)
Cudzorodé látky, ktoré sa môžu vyskytovať v požívatinách, ich najvyššie prípustné množstvo alebo maximálny limit rezíduí a podmienky ich použitia v požívatinách sú uvedené v prílohách č. 1 až 4, ktoré sú súčasťou tejto vyhlášky.
(2)
Najvyššie prípustné množstvo alebo maximálny limit rezíduí predstavuje celkový obsah cudzorodej látky v požívatine, vzťahujúci sa na produkt v prirodzenom stave, ak v prílohách tejto vyhlášky alebo v technickej norme nie je uvedené inak.
(3)
Cudzorodé látky, pre ktoré nie je ustanovené najvyššie prípustné množstvo alebo maximálny limit rezíduí, môžu sa používať podľa zásad správnej výrobnej praxe bez osobitného obmedzenia.
(4)
Ak pre určitú požívatinu nie je v prílohách tejto vyhlášky ustanovené najvyššie prípustné množstvo alebo maximálny limit rezíduí cudzorodej látky, je najvyšším prípustným množstvom alebo maximálnym limitom rezíduí cudzorodej látky,
a)
ak ide o požívatinu zloženú z viacerých zložiek, súčet najvyšších prípustných množstiev alebo maximálnych limitov rezíduí cudzorodej látky ustanovených pre tieto zložky, prepočítaných na hmotnosť zložky v požívatine,
b)
ak ide o požívatinu, ktorá je odvoditeľná od formy požívatiny uvedenej v prílohe alebo patrí do skupiny požívatín uvedenej v prílohe, najvyššie prípustné množstvo alebo maximálny limit rezíduí cudzorodej látky požívatiny uvedenej v prílohe, znížený alebo zvýšený podľa zmeny hodnoty sušiny alebo obsahu tuku pri technologickom procese.
§ 4
(1)
Cudzorodé látky možno použiť len v zdravotne nezávadných požívatinách, ak sa v požívatine rovnomerne rozptýlia a ak slúžia na
a)
zachovanie výživnej hodnoty požívatiny,
b)
cielené pridávanie látok do požívatín alebo odoberanie látok z požívatín určených pre osobitné skupiny spotrebiteľov,
c)
zníženie zdravotného rizika, predĺženie doby skladovania, zvýšenie odolnosti a stability a nevyhnutného ošetrenia požívatín proti škodlivým vplyvom,
d)
zlepšenie podmienok výroby, spracovania, úpravy, balenia, prepravy a uchovania požívatín,
e)
zlepšenie senzorických vlastností požívatín pri zachovaní ich charakteru, štandardnosti, výživnej hodnoty a akosti.
(2)
Cudzorodé látky sa môžu používať len v čistote uvedenej v technickej norme. Ak pre cudzorodú látku nie sú kritériá čistoty uvedené v technickej norme, postupuje sa podľa kritérií Potravinárskej a poľnohospodárskej organizácie (FAO) a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO)1).
(3)
Použitím cudzorodej látky v požívatine sa nesmie nahradzovať starostlivosť o požívatinu vyplývajúca z príslušných hygienických požiadaviek, ani sa nesmie požívatina falšovať.
§ 5
Na spotrebiteľskom balení požívatiny musia byť čitateľne a nezmazateľne vyznačené
a)
menovite alebo kódom značenia podľa prílohy č. 1 tejto vyhlášky v požívatine použité cudzorodé látky aditívne a ich množstvo, a to v zostupnom poradí podľa množstva, a
b)
údaje o zákaze alebo nevhodnosti podávania výrobku určitým skupinám spotrebiteľov.
§ 6
K návrhom technických noriem požívatín, ktoré sú v súlade s touto vyhláškou a mikrobiologickými a ostatnými hygienickými požiadavkami stanovenými inými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickou normou, ktorá obsahuje spoločné ustanovenia pre skupiny požívatín, nie je potrebný záväzný posudok ministerstva zdravotníctva2).
§ 7
(1)
Použitie cudzorodej látky, ktorá nie je uvedená v prílohách tejto vyhlášky, a výnimky z ustanovených podmienok použitia cudzorodých látok v požívatinách môže povoliť ministerstvo zdravotníctva z dôvodov osobitného zreteľa, a to na základe žiadosti výrobcu alebo dovozcu požívatín.
(2)
Žiadosť musí obsahovať
a)
podrobnú špecifikáciu a charakteristiku navrhovanej cudzorodej látky,
b)
dokumentáciu obsahujúcu skutočnosti potrebné na zdravotné posúdenie navrhovanej látky, najmä údaje o toxicite, s dôkazom, že navrhovaná látka neporuší zdravotnú nezávadnosť požívatiny sama alebo reakciou či interakciou látky s požívatinou, obalom alebo inými cudzorodými látkami, ktoré sú v požívatine použité, prípadne ich znečistenín,
c)
odôvodnenie nevyhnutnosti použitia navrhovanej látky,
d)
uvedenie druhov požívatín, v ktorých sa má navrhovaná látka použiť,
e)
uvedenie spôsobu aplikácie, navrhovaného najvyššieho prípustného množstva alebo maximálneho limitu rezíduí cudzorodej látky v požívatine,
f)
predpokladaný okruh spotrebiteľov,
g)
návrh metódy na zisťovanie navrhovanej cudzorodej látky v požívatinách s dostatočnou citlivosťou na požadované najvyššie prípustné množstvo alebo maximálny limit rezíduí,
h)
dostupnú tuzemskú i zahraničnú dokumentáciu o navrhovanej cudzorodej látke,
i)
doklad o hygienicko-toxikologickom preskúšaní a vyhodnotení navrhovanej cudzorodej látky odborným zdravotníckym pracoviskom.
§ 8
(1)
Technické normy požívatín, ktoré boli vydané pred účinnosťou tejto vyhlášky, sa musia upraviť podľa tejto vyhlášky do 31. decembra 1996.
(2)
Spotrebiteľské balenie požívatiny, na ktorom je prítomnosť cudzorodých látok vyznačená podľa doterajších predpisov, sa musí upraviť podľa tejto vyhlášky do 31. decembra 1996.
§ 9
Zrušuje sa úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky - hlavného hygienika Slovenskej socialistickej republiky z 15.novembra 1977 č. Z-6342/1977-B/3-08 o hygienických požiadavkách na cudzorodé látky v požívatinách, reg. v čiastke 17/1978 Zb., v znení úpravy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky - hlavného hygienika Slovenskej socialistickej republiky z 30. decembra 1983 č. Z-5173/1983-B/2-08, reg. v čiastke 11/1985 Zb., úpravy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky - hlavného hygienika Slovenskej socialistickej republiky z 12. mája 1986 č. 7-3742/1986-B/2-08, reg. v čiastke 16/1986 Zb., a výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 26. júna 1992 č. Z-1874/1992-HE/08, reg. v čiastke 82/1992 Zb.
§ 10
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Irena Belohorská v. r.
Príloha č. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 2/1994 Z. z.
CUDZORODÉ LÁTKY ADITÍVNE
Príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 2/1994 Z. z.
CUDZORODÉ LÁTKY KONTAMINUJÚCE
I
CHEMICKÉ PRVKY
Chemickými prvkami na účely tejto vyhlášky sa rozumejú prvky, ktoré pri výskyte v požívatinách v množstve presahujúcom najvyššie prípustné hodnoty môžu svojim dlhodobým účinkom negatívne ovplyvniť zdravie človeka. Pri posudzovaní určeného obsahu chemických prvkov v požívatinách nerozhoduje spôsob, akým sa do požívatín dostali a či sa vyskytujú v čistej forme alebo sú obsiahnuté v zlúčeninách. Na posudzovanie rádionuklidov v požívatinách platia osobitné predpisy.
Chemický prvok Najvyššie prípustné množstvo
mg.kg-1
Požívatina
Antimón 0,05 mlieko a mliečne výrobky
  0,2 múka, nápoje
  0,3 zelenina a ovocie, morské ryby a výrobky z nich
  0,5 mäkkýše, kôrovce
  0,3 ostatné požívatiny
Arzén 0,05 mlieko, dojčenská a detská mliečna výživa v konzumnej
    forme
  0,1 mäso a mäsové výrobky, múka, vajcia a vaječné výrobky,
    rastlinné a živočíšne tuky, dojčenská a detská na ovocnom
    a zeleninovom základe
  0,2 zverina a výrobky z nej, cereálie, ocot, ovocné a zeleninové
    šťavy, nápoje
  0,25 mliečne výrobky
  0,3 tvrdé syry, zemiaky
  0,5 ovocie a ovocné výrobky, zelenina a zeleninové výrobky,
    strukoviny, huby, čokoláda a čokoládové výrobky
  1,0 vnútornosti a výrobky z nich, ryby sladkovodné a výrobky z
    nich, cukor, cukrovinky, kakaový prášok, čaj, kávové
    výťažky, aromatické esencie
  2,0 mäkkýše, kôrovce, ulitníky, droždie pekárske, ovsené vločky
    a výrobky z nich, chmeľ, želatína
  5,0 ryby a morské výrobky z nich, koreniny
  1,0 ostatné požívatiny
Cín 20,0 dojčenská a detská výživa konzervovaná v skle
  40,0 potravinárske výrobky konzervované v skle
  100,0 ostatné nápoje
  200,0 potravinárske výrobky konzervované v plechu, nápoje
    v plechu
  25,0 ostatné požívatiny
Fluór 1,5 mlieko a mliečne výrobky, ostatné nealkoholické nápoje,
    alkoholické nápoje
  2,5 mäso, obilniny, ovocie, zelenina a zeleninové výrobky,
    ovocné šťavy
  7,5 tavené syry
  30,0 morské syry a výrobky z nich, mäkkýše, kôrovce
  100,0 čaj
  2,5 ostatné požívatiny
Hliník 1,0 mlieko a mliečne výrobky
  5,0 ostatné nápoje
  10,0 mäso, ovocné šťavy
  20,0 ovocie
  30,0 ryby, zelenina
  100,0 múka a výrobky z nej
  200,0 obilniny, strukoviny, konzervy v hliníkových fóliách
  100,0 ostatné požívatiny
Chróm 0,1 mlieko a mliečne výrobky, dojčenská a detská mliečna výživa
    v konzumnej forme, ovocie, nealkoholické nápoje,
  0,2 mäso, zelenina
  0,3 ryby
  0,4 múka a výrobky z nej
  0,5 vnútornosti, ostatné požívatiny
Jód 0,1 mlieko a mliečne výrobky
  1,0 nápoje
  5,0 morské ryby a výrobky z nich, mäkkýše, kôrovce
  1,0 ostatné požívatiny
Kadmium 0,003 dojčenská a detská mliečna výživa v konzumnej forme
  0,01 mlieko, pivo
  0,02 vajcia a vaječné výrobky, cukor
  0,03 mliečne výrobky, ovocie a ovocné výrobky, stužené tuky,
    dojčenská a detská výživa na ovocnom a zeleninovom
    základe, nealkoholické nápoje, ostatné alkoholické nápoje
  0,05 tvrdé syry, zelenina a zeleninové výrobky, ovocné a
    zeleninové šťavy, zemiaky, mäso a mäsové výrobky, múka a
    výrobky z nej
  0,07 ocot, cereálie, celozrnné výrobky
  0,1 strukoviny, ryby a rybie výrobky, zverina a výrobky z nej,
    víno
  0,5 olejnaté plody a semená, vnútornosti vrátane vnútorností z
    rýb a výrobky z nich, kôrovce, mäkkýše, ulitníky, ovocné
    konzervy sterilizované, mak, kakaový prášok, čokoláda a
    čokoládové výrobky
  1,0 obličky, tresčia pečeň, huby, čaj, kosti, želatína
  0,1 ostatné požívatiny
Meď 0,1 rastlinné oleje
  0,3 detská a dojčenská mliečna výživa v konzumnej forme
  0,4 mlieko, rastlinné a živočíšne tuky, cukor, ocot
  2,5 mliečne výrobky
  3,0 droždie pekárske, zemiaky, vajcia a vaječné výrobky,
    nealkoholické nápoje
  5,0 mäso a mäsové výrobky, zverina a výrobky z nej, múka a
    výrobky z nej, detská dojčenská výživa na ovocnom a
    zeleninovom základe, víno, pivo
  10,0 ryby a výrobky z nich, cereálie, ovocie a zelenina a výrobky
    z nich, huby, zemiakový škrob
  15,0 cukrovinky, strukoviny
  20,0 tvrdé syry
  30,0 ovocné a zeleninové pretlaky, pulpy, pyré, koncentráty,
    želatína, mäkkýše, kôrovce, ulitníky, čokoláda a čokoládové
    výrobky, káva, hrozienka, aromatické a chuťové esencie,
    ostatné alkoholické nápoje
  50,0 kakaový prášok
  80,0 vnútornosti a výrobky z nich
  100,0 čaj
  25,0 ostatné požívatiny
Nikel 0,1 dojčenská a detská mliečna výživa v konzumnej forme,
    mlieko a mliečne výrobky, rastlinné oleje
  0,3 nápoje
  0,4 dojčenská a detská výživa na báze ovocia a zeleniny
  0,5 mäso a mäsové výrobky, ryby, ovocie a ovocné výrobky,
    zelenina a zeleninové výrobky, zemiaky
  1,0 stužené tuky, zverina
  3,0 cereálie, strukoviny
  5,0 sója a výrobky z nej na detskú výživu, orechy, čokoláda a
    čokoládové výrobky
  8,0 kakao, sója a výrobky z nej, čaj, káva
  2,0 ostatné požívatiny
Olovo 0,05 dojčenská a detská mliečna výživa v konzumnej forme
  0,1 mlieko, stužené tuky, rastlinné oleje, dojčenská a detská
    výživa na báze ovocia a zeleniny
  0,2 nealkoholické nápoje, ovocné a zeleninové šťavy, ostatné
    alkoholické nápoje
  0,3 zemiaky, mliečne výrobky, vajcia a vaječné výrobky, víno
  0,4 ovocie, ocot
  0,5 mäso, mäkké syry, cukor, múka a výrobky z múky, zelenina
    a zeleninové výrobky, strukoviny, huby
  0,7 tvrdé syry, ovocné výrobky
  1,0 cereálie, celozrnné výrobky, mäsové výrobky, ryby a rybie
    výrobky, vnútornosti a výrobky z nich, špenát, cukrovinky,
    čokoláda a čokoládové výrobky
  2,0 zverina a výrobky z nej, tresčia pečeň, tekuté ovocie, pulpy,
    koncentrované ovocné šťavy, koreniny, zeleninové
    koncentráty
  3,0 kakaový prášok
  5,0 droždie pekárske
  10,0 mäkkýše, kôrovce, ulitníky, čaj, želatína, kosti
  1,0 ostatné požívatiny
Ortuť 0,002 dojčenská a detská mliečna výživa v konzumnej forme
  0,01 mlieko, ovocie, ocot, dojčenská a detská výživa na ovocnom
    a zeleninovom základe, nápoje, ovocné a zeleninové šťavy
  0,02 mliečne výrobky, múka a výrobky z nej, zelenina, zemiaky,
    vajcia a vaječné výrobky, kakaový prášok, čokoláda a
    čokoládové výrobky, stužené tuky, cukor
  0,03 mäso a mäsové výrobky, tvrdé syry, strukoviny, cereálie a
    celozrnné výrobky, ovocné a zeleninové výrobky
  0,05 zverina a výrobky z nej, cukrovinky, želatína
  0,1 huby, vnútornosti a výrobky z nich
  0,2 ryby sladkovodné - nedravé a výrobky z nich
  0,5 mäkkýše, kôrovce, ulitníky, ryby morské a výrobky z nich
  0,6 ryby sladkovodné - dravé a výrobky z nich
  0,7 tresčia pečeň, ryby morské - dravé
  0,05 ostatné požívatiny
Zinok 2,5 ocot
  3,0 cukor
  5,0 dojčenská a detská mliečna výživa v konzumnej forme,
    cukrovinky
  8,0 mlieko
  10,0 rastlinné oleje, stužené tuky ovocie a ovocné výrobky,
    zelenina a zeleninové výrobky, marinády, zemiaky, nápoje
  20,0 marmelády, džemy, rôsoly, pulpy, pyré, pretlaky, huby
  25,0 mliečne výrobky, dojčenská a detská výživa ovocná a zeleninová,
    múka a výrobky z nej, vajcia a výrobky z nich
  50,0 syry, mäso a mäsové výrobky, želatína, ryby a výrobky z
    nich, cereálie, čokoláda a čokoládové výrobky, strukoviny
  60,0 mäso hovädzie a zverina a výrobky z nich
  70,0 kakaový prášok
  80,0 vnútornosti a výrobky z nich, syry tvrdé
  100,0 ovocné a zeleninové koncentráty, droždie pekárske, želatína
  200,0 mäkkýše, kôrovce, ulitníky
  80,0 ostatné požívatiny
Železo 1,5 rastlinné oleje a stužené tuky
  15,0 ovocné a zeleninové šťavy, nápoje
  25,0 víno
  BOO ostatné požívatiny
II
DUSIČNANY
1. Dusičnanmi na účely tejto vyhlášky sa rozumejú sodné a draselné soli kyseliny dusičnej, ktoré sa do požívatín dostávajú ako znečisťujúce látky prevažne z pôdy a vody v množstve, ktoré za určitých podmienok môže svojím účinkom ohroziť ľudské zdravie.
2. Dusičnany a dusitany ako aditívne látky sú uvedené v časti IV prílohy č. 1
Požívatiny Najvyššie prípustné množstvo mg.kg-1
(vyjadrené ako NaNO3)
Dojčenská mliečna výživa v konzumnej forme 15
Ovocné a zeleninové šťavy, konzervárenské výrobky z ovocia, zeleniny a mäsa, cereálne výrobky na dojčenskú a detskú výživu od 4 mesiacov do 3 rokov, nealkoholické nápoje, pivo. 50
Cibuľa (hľúza) 100
Zemiaky, cesnak, pór, plodová zelenina (paprika, rajčiny, uhorky apod.) 200
Skoré zemiaky do 15. júla roku zberu, struková zelenina 300
Rajčiny skleníkové a rýchlené, uhorky skleníkové a rýchlené 400
Koreňová zelenina (mrkva, petržlen, zeler) 600
Hlúbová zelenina (kel, kapusta, karfiol, kaleráb), tekvica, cuketa 700
Rýchlená mrkva 1 000
Listová zelenina (špenát, šalát, vňate), reďkovka, kaleráb skleníkový a rýchlený 1 500
Cvikla, reďkovka skleníková a rýchlená, šalát skleníkový a rýchlený 3 000

III
POLYAROMATICKÉ UHĽOVODÍKY
1. Na účely tejto vyhlášky sa do polyaromatických uhľovodíkov zaraďuje naftalén, fenantrén, pyrén, benzo(a)antracén, benzo(b)fluorantén a benzo(a)pyrén.
2. V bode 1. vymenované látky sú vyjadrené ako najvyššie prípustné množstvo benzo(a)pyrénu.
Látka Najvyššie prípustné množstvo
mg.kg-1
Požívatina
benzo(a)pyrén 0,001 údené mäsové a rybie výrobky, káva pražená
&nbsp 0,01 rastlinné tuky všeobecne

IV
POLYCHLÓROVANÉ BIFENYLY
Polychlórované bifenyly na účely tejto vyhlášky sú chlórované zlúčeniny, chemickou štruktúrou podobné chlórovaným pesticídom. Do požívatín sa dostávajú ako kontaminujúce látky.
Kongenér kód značenia
(IUPAC)13)
Najvyššie prípustné množstvo
mg.kg-1
Požívatina
  0,008A mäso kuracie, morčacie,
28   králičie, teľacie, konské, mäso
52 z každého   pernatej a srstnatej zveriny
101 jednotlivo   a výrobky z neho, mäso ostatných
180   teplokrvných jatočných zvierat a diviačej zveri s obsahom
    tuku v analyzovanom tkanive do 10 % a výrobky z nich
  0,02E vajcia a výrobky z nich
  0,03B dojčenská a detská mliečna výživa
  0,04B mlieko a výrobky z neho
  0,08B mäso teplokrvných a tučných zvierat s obsahom tuku
    v analyzovanom tkanive vyšším než 10 % a výrobky z neho,
    jedlé živočíšne tuky (s výnimkou mliečneho tuku)
  0,15B mäso hovädzie a výrobky z neho
  0,2C ryby morské a sladkovodné a výrobky z nich, kôrovce,
    mäkkýše a stavovce
  0,4D tresčia pečeň a výrobky z nej
138 z každého 0,01A mäso kuracie, morčacie,
153 jednotlivo   králičie, teľacie, konské a mäso pernatej a srstnatej zveriny
    a výrobky z neho, mäso ostatných teplokrvných a jatočných
    zvierat s obsahom tuku v analyzovanom tkanive do 10 %
    a výrobky z neho
  0,02E vajcia a výrobky z nich
  0,04B dojčenská a detská mliečna výživa
  0,05B mlieko a výrobky z neho
  0,1B mäso teplokrvných jatočných zvierat s obsahom tuku
    v analyzovanom tkanive vyšším než 10 % a výrobky z neho,
    jedlé živočíšne tuky (s výnimkou mliečneho tuku)
  0,2B mäso hovädzie a výrobky z neho
  0,3C ryby morské a sladkovodné a výrobky z nich, kôrovce,
    mäkkýše a stavovce
  0,6D tresčia pečeň a výrobky z nej
V
RÔZNE
Látka Najvyššie prípustné množstvo
mg.kg-1
Poživatina
dibutylftalát 1 alkoholické nápoje

Príloha č. 3 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 2/1994 Z. z.
REZÍDUÁ PESTICÍDOV A FARMAKOLOGICKY ÚČINNÝCH LÁTOK
Príloha č. 4 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 2/1994 Z. z.
ENDOGÉNNE CUDZORODÉ LÁTKY
I
N – NITROZAMÍNY
Na účely tejto vyhlášky sú stanovené najvyššie prípustné množstvá pre dimetylnitrozamín (DMN) a pre sumu prchavých a neprchavých nitrozamínov (suma).
N-nitrozamíny Najvyššie prípustné množstvo Požívatina
mg.kg-1
DMN 0,0005 &nbsp
suma 0,002 mäsové výrobky
DMN 0,002 &nbsp
suma 0,01 slanina
DMN 0,0002 &nbsp
suma 0,004 pivo
DMN 0,001 &nbsp
suma 0,005 údené ryby
DMN 0,0002 &nbsp
suma 0,002 všeobecne

II
ESTERY KYSELINY FTALOVEJ (EKF)
Na účely tejto vyhlášky je stanovené najväčšie prípustné množstvo esterov kyseliny ftalovej, vyjadrené ako suma dietylhexylesterov a dibutylesterov kyseliny ftalovej (DEHE+DBE).
EFK Najvyššie prípustné množstvo
mg.kg-1
Požívatina
DEHE + DBE 0,7 koreňová zelenina, zemiaky
&nbsp 1,0 ovocie, múka, listová zelenina, liehoviny

III
MYKOTOXÍNY
Mykotoxíny na účely tejto vyhlášky sú látky, ktoré vznikajú ako produkty látkovej premeny mikroskopických húb (plesní) a ktoré majú toxické účinky.
Mykotoxín Najvyššie prípustné množstvo
mg.kg-1
Požívatina
aflatoxín B1 0,005 všeobecne
&nbsp 0,0001 mliečna dojčenská výživa v konzumnej forme
&nbsp 0,001 detská a ostatná dojčenská výživa
aflatoxín M1 0,005 všeobecne
&nbsp 0,0005 mlieko a mliečne výrobky
&nbsp 0,0001 mliečna dojčenská výživa v konzumnej forme
&nbsp 0,001 detská a ostatná dojčenská výživa
ostatné 0,01 všeobecne
aflatoxíny 0,0002 mliečna dojčenská výživa
(suma B1, B2, &nbsp v konzumnej forme
G1, G2) 0,002 detská a ostatná dojčenská výživa
patulín 0,05 všeobecne
&nbsp 0,03 detská výživa
&nbsp 0,02 dojčenská výživa
ochratoxín A 0,01 všeobecne
&nbsp 0,001 dojčenská výživa
&nbsp 0,005 detská výživa

IV
INÉ ENDOGÉNNE CUDZORODÉk LÁTKY
V tejto skupine látok sú určené najvyššie prípustné množstvá najčastejšie sledovaných toxikologických významných látok vyskytujúcich sa prirodzene alebo vznikajúcich pôsobením fyzikálnych alebo biologických faktorov. Ide o biogénne amíny, glykoalkaloidy a peroxidy.
Látka Najvyššie prípustné množstvo
mg.kg-1
Požívatina
Histamín   20 pivo
  200 ryby a rybie výrobky
Tyramín 200 tvrdé syry
Solanín 200 zemiaky, rajčiny
Peroxidy 1019) slnečnicový a repkový olej
  1619) bravčová masť
1)
Kritériá Potravinárskej a poľnohospodárskej organizácie a Svetovej zdravotníckej organizácie sú dostupné na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstve poľnohospodárstva Slovenskej republiky, kde do nich možno nahliadnuť.
13)
Kód značenia kongenérov IUPAC pochádza z registrácie „International Union of Pure and Applied Chemistry“
28-2,4,4'-trichlórbifenyl
52-2,2',5,5'-tetrachlórbifenyl
101-2,2',4,5,5'-pentachlórbifenyl
180-2,2',3,4,4',5,5'-heptachlórbifenyl
138-2,2',3,4,4',5 -hexachlórbifenyl
153-2,2',4,4',5,5'-hexachlórbifenyl


A – vyjadrené na celkovú hmotnosť bez kostí
B – vyjadrené na tuk
C – vyjadrené na jedlý podiel
D – vyjadrené na celý obsah konzervy
E – vyjadrené na celé vajce bez škrupiny
19)
Vyjadrené v miliekvivalentoch periodicky viazaného kyslíka na kg tepelne neošetreného tuku.