199/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

199
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 13. júla 1994
o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
PSYCHOLOGICKÁ ČINNOSŤ
§ 1
Psychologická činnosť je
a)
skúmanie, výklad, ovplyvňovanie a prognostické hodnotenie správania človeka alebo skupiny ľudí psychologickými metódami, technikami a postupmi zodpovedajúcimi súčasným poznatkom psychologických vied a stavu praxe,
b)
psychoterapia,
c)
psychologické poradenstvo,
d)
používanie psychodiagnostických metód a testov.
Vykonávanie psychologickej činnosti
§ 2
(1)
Psychologickú činnosť môžu vykonávať len osoby, ktoré absolvovali vysokoškolské štúdium v odbore psychológia a spĺňajú ďalšie podmienky ustanovené týmto zákonom. Tým nie je dotknuté oprávnenie lekárov vykonávať psychoterapeutickú činnosť podľa osobitných predpisov.1)
(2)
Psychologickú činnosť podľa tohto zákona môžu vykonávať samostatne, vo svojom mene, na vlastnú zodpovednosť a za odmenu alebo v neštátnych zariadeniach2) (ďalej len „psychologická činnosť") iba psychológovia, ktorí získajú na túto činnosť osvedčenie (§ 12 ods. 3). Psychologická činnosť nie je živnosťou.3)
(3)
Psychológ, ktorý vykonáva psychologickú činnosť, môže v súlade so svojím osvedčením (odsek 2) používať označenie „psychológ" a „psychoterapeut". Tým nie je dotknuté oprávnenie na vykonávanie psychologickej činnosti a používanie označenia „psychológ" podľa osobitných predpisov.4)
§ 3
Povinnosť mlčanlivosti
(1)
Psychológ je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s psychologickou činnosťou s klientom.
(2)
Povinnosti mlčanlivosti môže zbaviť psychológa len klient alebo jeho zákonný zástupca. Ak by to malo byť na škodu klienta, psychológ dodrží princíp mlčanlivosti aj napriek súhlasu na jeho porušenie.
(3)
Vo verejnom záujme môže bez súhlasu klienta alebo jeho zákonného zástupcu zbaviť psychológa povinnosti mlčanlivosti Predsedníctvo Slovenskej komory psychológov.
§ 25
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembrom 1994.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.
1)
Napr. zákon č. 20/1966 o starostlivosti o zdravie ľudu v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 13/1992 Zb. o Slovenskej lekárskej komore, Slovenskej komore zubných lekárov a Slovenskej lekárnickej komore.
2)
Napr. § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach.
3)
§ 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).
4)
Napr. § 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z., § 53 ods. 1 písm. d) zákona č. 20/1966 Zb. v znení neskorších predpisov.