198/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016 do 31.03.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

198
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 30. júna 1994
o Vojenskom spravodajstve
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ HLAVA
POSTAVENIE, ÚLOHY, ORGANIZÁCIA, RIADENIE A KONTROLA VOJENSKÉHO SPRAVODAJSTVA
§ 1
Úvodné ustanovenia
(1)
Vojenské spravodajstvo je spravodajská služba, ktorá plní úlohy spravodajského zabezpečenia obrany, obranyschopnosti a bezpečnosti Slovenskej republiky v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
(2)
Pri plnení úloh je Vojenské spravodajstvo oprávnené spolupracovať s orgánmi iných štátov obdobného zamerania a pôsobnosti.
(3)
Základné práva a slobody možno činnosťou Vojenského spravodajstva obmedziť len v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom, ak je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na zabezpečenie obrany a obranyschopnosti Slovenskej republiky alebo na ochranu práv a slobôd iných.
§ 2
Úlohy Vojenského spravodajstva
(1)
Vojenské spravodajstvo v rozsahu svojej pôsobnosti získava, sústreďuje a vyhodnocuje informácie dôležité pre zabezpečenie obrany a obranyschopnosti Slovenskej republiky na území Slovenskej republiky a v zahraničí zamerané na
a)
činnosti ohrozujúce suverenitu, ústavné zriadenie, zvrchovanosť, územnú celistvosť a obranyschopnosť Slovenskej republiky,
b)
aktivity cudzích spravodajských služieb,
c)
terorizmus, jeho financovanie alebo podporovanie, kybernetický terorizmus, vlastizradu, sabotáž a záškodníctvo,
d)
politický extrémizmus alebo náboženský extrémizmus, extrémizmus prejavujúci sa násilným spôsobom a škodlivú propagandu, ak súčasne ohrozuje plnenie úloh ozbrojených síl a extrémizmus profesionálnych vojakov,
e)
škodlivé sektárske zoskupenia, ak ohrozujú plnenie úloh ozbrojených síl a škodlivé sektárske zoskupenia profesionálnych vojakov,
f)
organizovanú trestnú činnosť a trestnú činnosť proti obrane Slovenskej republiky,
g)
nelegálne obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu,1a) so zbraňami hromadného ničenia alebo s položkami dvojakého použitia,1b)
h)
nelegálnu medzinárodnú prepravu osôb,
i)
skutočnosti spôsobilé vážne ohroziť alebo poškodiť vojensko-hospodárske záujmy Slovenskej republiky,
j)
ohrozenie alebo únik údajov obsahujúcich utajované skutočnosti.1c)
(2)
Vojenské spravodajstvo plní v rozsahu svojej pôsobnosti ďalšie úlohy podľa osobitných predpisov2) a úlohy vyplývajúce z medzinárodných zmlúv a dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná.
(3)
Minister obrany Slovenskej republiky (ďalej len „minister") poskytuje Národnej rade Slovenskej republiky, prezidentovi Slovenskej republiky a vláde Slovenskej republiky informácie získané Vojenským spravodajstvom, ktoré sú významné pre ich rozhodovanie a činnosť.
(4)
Nevyhnutné informácie minister poskytne aj iným štátnym orgánom, ak ich potrebujú na zamedzenie protiprávnej činnosti.
(5)
Získané informácie sa poskytujú iba na splnenie účelu uvedeného v odseku 1 a 2 tohto zákona.
(6)
Ak o to Vojenské spravodajstvo požiada, sú štátne orgány a inštitúcie, ktorým Vojenské spravodajstvo poskytlo informácie podľa odsekov 4 a 5, okrem orgánov činných v trestnom konaní, povinné zaslať Vojenskému spravodajstvu písomné vyjadrenie k spôsobu využitia poskytnutej informácie a o spôsobe vyhodnotenia poskytnutej informácie na základe ich vlastných poznatkov alebo výsledkov ich vlastnej činnosti, najmä či sa takáto informácia potvrdila a v akom rozsahu, a to bezodkladne po vyhodnotení poskytnutej informácie; vyjadrenie o spôsobe vyhodnotenia poskytnutej informácie Policajný zbor poskytuje v rozsahu, ktorý neohrozuje operatívno-pátraciu činnosť Policajného zboru.
Organizácia a riadenie Vojenského spravodajstva
§ 3
(1)
Na čele Vojenského spravodajstva je riaditeľ Vojenského spravodajstva (ďalej len „riaditeľ“), ktorý je za výkon svojej funkcie a za plnenie úloh Vojenského spravodajstva zodpovedný ministrovi. Minister vymenúva do funkcie a odvoláva z funkcie riaditeľa.
(2)
Rada obrany štátu môže ministrovi písomne ukladať úlohy pre Vojenské spravodajstvo v rozsahu jeho pôsobnosti podľa § 2 tohto zákona.
(3)
Celkové početné stavy Vojenského spravodajstva určuje vláda Slovenskej republiky.
(4)
Vláda Slovenskej republiky na návrh ministra schvaľuje Štatút Vojenského spravodajstva, ktorý upraví podrobnosti zamerania a organizáciu Vojenského spravodajstva.
§ 4
(1)
Minister predkladá Národnej rade Slovenskej republiky písomne, najmenej raz ročne, správu o plnení úloh Vojenského spravodajstva.
(2)
Minister je povinný predložiť v určenej lehote a požadovanom rozsahu informáciu, o ktorú písomne požiada
a)
prezident Slovenskej republiky,
b)
predseda Národnej rady Slovenskej republiky,
c)
predseda vlády Slovenskej republiky.
Kontrola Vojenského spravodajstva
§ 5
(1)
Kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva vykonáva Národná rada Slovenskej republiky, ktorá na tento účel zriaďuje z poslancov osobitný kontrolný orgán (ďalej len „kontrolný orgán").
(2)
Členovia kontrolného orgánu majú právo v sprievode príslušníka Vojenského spravodajstva vstupovať do objektov a zariadení Vojenského spravodajstva.
(3)
Minister kontrolnému orgánu predkladá
a)
Štatút Vojenského spravodajstva,
b)
podklady potrebné na kontrolu čerpania limitu Vojenského spravodajstva z rozpočtu ministerstva obrany,
c)
interné predpisy upravujúce
1.
zameranie a organizáciu Vojenského spravodajstva,
2.
podmienky na používanie osobitných prostriedkov,
3.
druhy a spôsoby vedenia evidencií,
d)
správu o činnosti Vojenského spravodajstva a o jeho výsledkoch.
(4)
Porušenie ustanovení tohto zákona, ktoré kontrolný orgán zistí pri výkone svojej právomoci, je povinný oznámiť Národnej rade Slovenskej republiky.
§ 6
(1)
Národná rada Slovenskej republiky volí na začiatku každého volebného obdobia členov kontrolného orgánu, určuje počet členov, zloženie a spôsob práce tohto orgánu.
(2)
Pri zániku mandátu stráca poslanec, člen kontrolného orgánu, členstvo v tomto orgáne. Národná rada Slovenskej republiky na uvoľnené miesto schváli nového poslanca okrem prípadu podľa odseku 4.
(3)
Schôdze kontrolného orgánu sú neverejné. Kontrolný orgán sa schádza najmenej raz za štvrťrok. Pri rokovaní postupuje podľa schváleného rokovacieho poriadku. Zvolanie kontrolného orgánu môže požadovať každý člen tohto orgánu.
(4)
Kontrolný orgán vykonáva svoju činnosť aj po skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky do doby, kým Národná rada Slovenskej republiky nezvolí nový kontrolný orgán.
DRUHÁ HLAVA
POVINNOSTI A OPRÁVNENIA
Povinnosti príslušníkov Vojenského spravodajstva
§ 7
(1)
Úlohy Vojenského spravodajstva podľa tohto zákona plnia príslušníci Vojenského spravodajstva, ktorí vykonávajú štátnu službu v ozbrojených silách Slovenskej republiky a sú dočasne vyčlenení na plnenie úloh Vojenského spravodajstva.3)
(2)
Príslušník Vojenského spravodajstva (ďalej len „príslušník") je povinný pri plnení úloh dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osôb aj na svoju vlastnú, ako aj na to, aby osobám v súvislosti s jeho činnosťou nevznikla škoda alebo iná ujma.
§ 8
Príslušník preukazuje svoju príslušnosť k Vojenskému spravodajstvu služobným preukazom s evidenčným číslom a ústnym vyhlásením: „Vojenské spravodajstvo".
§ 9
Oprávnenie na nosenie a použitie strelnej zbrane
(1)
Príslušník je oprávnený nosiť strelnú zbraň a použiť ju v medziach tohto zákona,
a)
aby v prípade nutnej obrany odvrátil útok vedený proti jeho osobe alebo jemu bezprostredne hroziaci, alebo útok na život inej osoby,
b)
ak nemožno inak odvrátiť nebezpečný útok, ktorý ohrozuje chránený objekt, uzavretý strážený priestor alebo chránenú osobu po predchádzajúcej márnej výzve, aby sa od útoku upustilo.
(2)
Pred použitím strelnej zbrane je príslušník povinný vyzvať osobu, aby upustila od protiprávneho konania s výstrahou, že bude použitá strelná zbraň. Pred použitím strelnej zbrane je príslušník povinný použiť varovný výstrel. Od výstrahy a varovného výstrelu môže príslušník upustiť len vtedy, keď je sám napadnutý alebo je ohrozený život alebo zdravie inej osoby a vec neznesie odklad.
(3)
Pri použití strelnej zbrane, je príslušník povinný dbať na potrebnú opatrnosť, najmä aby neohrozil život iných osôb a čo najviac šetril život osoby, proti ktorej zbraň použije.
(4)
Použitie strelnej zbrane je príslušník povinný oznámiť svojmu nadriadenému.
§ 10
Oprávnenie na používanie osobitných prostriedkov
(1)
Pri plnení úloh ustanovených týmto zákonom je Vojenské spravodajstvo oprávnené používať osobitné prostriedky, ktorými sú
a)
informačno-operatívne prostriedky,
b)
informačno-technické prostriedky.
(2)
Vojenské spravodajstvo je povinné zabezpečiť ochranu osobitných prostriedkov pred vyzradením a zneužitím.
§ 11
Informačno-operatívne prostriedky
(1)
Informačno-operatívnymi prostriedkami sa na účely tohto zákona rozumejú
a)
sledovanie osôb a vecí,
b)
legalizačné dokumenty,
c)
osoby konajúce v prospech Vojenského spravodajstva,
d)
zámena veci,
e)
predstieraný prevod veci.
(2)
O použití sledovania Vojenským spravodajstvom na plnenie úloh v rozsahu jeho pôsobnosti rozhoduje riaditeľ alebo ním poverený pracovník.
(3)
Legalizačnými dokumentmi na účely tohto zákona sa rozumejú listiny a predmety slúžiace na utajenie skutočnej totožnosti príslušníka. Legalizačnými dokumentmi nemôžu byť preukazy poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, členov vlády Slovenskej republiky, služobné preukazy sudcov a prokurátorov, preukazy šéfredaktorov, redaktorov, moderátorov, zamestnancov alebo spolupracovníkov periodickej tlače alebo iného hromadného informačného prostriedku.
(4)
Osobou konajúcou v prospech Vojenského spravodajstva sa na účel tohto zákona rozumie fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá dobrovoľne a utajovaným spôsobom spolupracuje s Vojenským spravodajstvom pri plnení úloh podľa § 2 tohto zákona.
(5)
Osobou konajúcou v prospech Vojenského spravodajstva nesmie byť príslušník ozbrojeného bezpečnostného zboru podľa osobitného predpisu,3a) vydavateľ periodickej tlače, prevádzkovateľ iného hromadného informačného prostriedku, šéfredaktor, redaktor, moderátor, zamestnanec alebo spolupracovník periodickej tlače alebo iného hromadného informačného prostriedku.3b)
(6)
Ak je to nevyhnutné v záujme spravodajského zabezpečenia ochrany Slovenskej republiky, predseda Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky môže na návrh ministra písomne rozhodnúť, že Vojenské spravodajstvo využije služby, ktoré mu poskytne konkrétna osoba uvedená v odseku 5. Ustanovenie odseku 5 sa v takomto prípade nepoužije.
(7)
Ak je na účely získania informácie alebo zabránenia vzniku závažnej ujmy na obrane a obranyschopnosti Slovenskej republiky, vojensko-hospodárskych záujmoch Slovenskej republiky alebo ochrane utajovaných skutočností nevyhnutné zameniť vec za inú vec, zámenu veci možno vykonať na základe predchádzajúceho písomného súhlasu sudcu súdu príslušného podľa osobitného predpisu;4) zámenou veci nesmie vzniknúť na týchto záujmoch väčšia ujma ako tá, ktorá by hrozila použitím zamieňanej veci.
(8)
Ak je na účely získania informácie alebo zabránenia vzniku závažnej ujmy na obrane a obranyschopnosti Slovenskej republiky, vojensko-hospodárskych záujmoch Slovenskej republiky alebo ochrane utajovaných skutočností potrebné vykonať predstieraný prevod veci, možno predstieraný prevod veci vykonať na základe predchádzajúceho písomného súhlasu sudcu súdu príslušného podľa osobitného predpisu.4) Predstieraným prevodom veci je predstieranie kúpy, predaja alebo iného spôsobu prevodu veci, na držanie ktorej sa vyžaduje osobitné povolenie alebo držanie ktorej je zakázané.
(9)
Postup o spôsobe vyžadovania, používania a evidencii informačno-operatívnych prostriedkov určí riaditeľ.
§ 14a
Držanie nebezpečných látok a zakázaných vecí
(1)
Ak je to nevyhnutné, Vojenské spravodajstvo je na účely plnenia úloh podľa § 2 ods. 1 a 2, spolupráce podľa § 1 ods. 2 a § 16 a zaisťovania bezpečnosti a ochrany osôb, objektov a priestorov uvedených v § 9 ods. 1 písm. b) oprávnené držať nebezpečné látky a zakázané veci.
(2)
Nebezpečnými látkami podľa odseku 1 sú najmä omamné látky, psychotropné látky a iné návykové látky, prekurzory, výbušniny, výbušné predmety a jedy.
(3)
Zakázanými vecami podľa odseku 1 sú najmä zakázané zbrane, zakázané strelivo, zakázané doplnky zbrane a falzifikáty peňazí, známok a cenných papierov.
Oprávnenie vyžadovať poskytnutie pomoci, podkladov a informácií
§ 15
(1)
Vojenské spravodajstvo je oprávnené v rozsahu svojej pôsobnosti požadovať od štátnych orgánov, právnických osôb a fyzických osôb poskytnutie pomoci, podkladov a informácií, ktoré môžu prispieť k objasneniu skutočností dôležitých na plnenie úloh ustanovených týmto zákonom.
(2)
V rozsahu potrebnom na plnenie úloh ustanovených zákonom má Vojenské spravodajstvo právo na sprístupnenie a poskytnutie informácií a osobných údajov z informačných systémov orgánov verejnej moci; tieto údaje sa poskytujú a sprístupňujú bez súhlasu dotknutej osoby a o ich poskytnutí a sprístupnení sa tieto osoby neinformujú. Orgány verejnej moci sú povinné žiadosti Vojenského spravodajstva o sprístupnenie a poskytnutie informácií a osobných údajov zo svojich informačných systémov vyhovieť.
(3)
Štátne orgány sú povinné poskytnúť požadovanú pomoc, podklady a informácie Vojenskému spravodajstvu, pokiaľ im v tom nebránia dôvody ustanovené inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(4)
Na poskytnutie pomoci, podkladov alebo informácií nesmú byť právnické osoby a fyzické osoby nútené.
§ 16
Vojenské spravodajstvo pri plnení úloh ustanovených týmto zákonom spolupracuje so štátnymi orgánmi, právnickými osobami a fyzickými osobami.
TRETIA HLAVA
VEDENIE EVIDENCIÍ
§ 17
(1)
Vojenské spravodajstvo je v rozsahu svojej pôsobnosti oprávnené viesť evidencie, v ktorých zhromažďuje, uchováva a využíva informácie o skutočnostiach a osobách, ktoré majú priamu súvislosť s plnením úloh Vojenského spravodajstva ustanovených týmto zákonom.
(2)
Údaje o maloletých osobách mladších ako 15 rokov nesmú byť uchovávané v evidenciách Vojenského spravodajstva.
(3)
Vojenské spravodajstvo je povinné zabezpečiť ochranu údajov uchovávaných v evidenciách pred vyzradením, zneužitím, poškodením alebo neoprávneným zničením.
(4)
V prípadoch, ak údaje uchovávané v evidenciách Vojenského spravodajstva už nie sú na plnenie ustanovených úloh potrebné alebo ak je na to iný zákonný dôvod5), Vojenské spravodajstvo je oprávnené tieto údaje zničiť.
(5)
Záznam získaný monitorovaním priestoru prístupného verejnosti môže byť použitý len na účely podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.5a) Ten, kto vykonáva monitorovanie priestoru prístupného verejnosti, je povinný na základe písomnej žiadosti poskytnúť Vojenskému spravodajstvu videozáznam alebo audiozáznam vyhotovený pri takomto monitorovaní, ak je tento záznam potrebný na účel ochrany obrany a obranyschopnosti Slovenskej republiky.
(6)
Na informačné systémy v rozsahu pôsobnosti tohto zákona sa nevzťahujú ustanovenia osobitných predpisov o ochrane osobných údajov v informačných systémoch6).
ŠTVRTÁ HLAVA
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 18
Pri náhrade škody, ktorá bola spôsobená osobou alebo osobe konajúcej v prospech Vojenského spravodajstva, sa postupuje podľa osobitného zákona7).
§ 19
Na plnení úloh Vojenského spravodajstva sa môžu podieľať aj zamestnanci v štátnozamestnaneckom pomere a zamestnanci v pracovnom pomere podľa osobitných predpisov8) (ďalej len "zamestnanec").
§ 20
(1)
Príslušníci a každý, kto plní úlohy na základe tohto zákona, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s činnosťou Vojenského spravodajstva a ktoré v záujme fyzických osôb a právnických osôb majú zostať utajené.
(2)
Na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní môže minister zbaviť mlčanlivosti osoby uvedené v odseku 1.
(3)
Ustanovením odseku 1 nie je dotknutý osobitný predpis o ochrane utajovaných skutočností.1c)
§ 20a
Psychologické vyšetrenie a psychofyziologické overenie pravdovravnosti
(1)
Príslušník a zamestnanec sú povinní podrobiť sa psychologickému vyšetreniu a psychofyziologickému overeniu pravdovravnosti na základe rozhodnutia riaditeľa Vojenského spravodajstva.
(2)
Ak sa príslušník alebo zamestnanec odmietne podrobiť psychologickému vyšetreniu alebo psychofyziologickému overeniu pravdovravnosti, považuje sa to za porušenie povinnosti, závažné porušenie služobnej disciplíny alebo závažné porušenie pracovnej disciplíny a postupuje sa podľa osobitných predpisov.9)
(3)
Podmienky výkonu psychofyziologického overenia pravdovravnosti ustanoví riaditeľ.
§ 21
(1)
Skutočnosti, o ktorých sa členovia kontrolného orgánu dozvedia pri výkone svojej funkcie, používajú iba na dosiahnutie účelu kontroly.
(2)
Členovia kontrolného orgánu sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie; povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení výkonu funkcie člena kontrolného orgánu a tejto povinnosti ich môže zbaviť iba Národná rada Slovenskej republiky.
(3)
Ustanovenie § 20 ods. 3 platí obdobne aj pre členov kontrolného orgánu.
§ 22
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.
1)
§ 12 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
1a)
Zákon č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 352/2013 Z. z.
1b)
Zákon č. 39/2011 Z. z. o položkách s dvojakým použitím a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
1c)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 383/2011 Z. z. o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste.
3)
§ 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov.
3b)
Napríklad § 2 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 3 a 5 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon), zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 397/2011 Z. z.
4)
Zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov.
5a)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, Trestný poriadok.
6)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
8)
Zákonník práce.
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.