196/1994 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

196
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky
z 20. júla 1994
o domovoch mládeže
Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach ustanovuje:
§ 1
Všeobecné ustanovenia
(1)
Táto vyhláška upravuje podrobnosti o zriaďovaní, zrušovaní, organizácii a výchovno-vzdelávacej práci domova mládeže.
(2)
Domov mládeže je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie.
§ 2
Zriaďovanie a zrušovanie domova mládeže
(1)
Zriaďovateľom domova mládeže môže byť orgán štátnej správy v školstve1), cirkev, náboženská spoločnosť, obec alebo iná právnická osoba, alebo fyzická osoba.2)
(2)
Zriaďovateľ môže zriadiť domov mládeže ako právnickú osobu alebo ako súčasť školy.3)
(3)
Orgán štátnej správy v školstve môže zriadiť domov mládeže, ak treba zabezpečiť ubytovanie najmenej pre 30 žiakov. Domov mládeže zruší, ak počet ubytovaných žiakov klesne pod 30 a ak týmto žiakom možno zabezpečiť náhradné ubytovanie. Ak je domov mládeže pre rekonštrukciu alebo z iných závažných dôvodov uzavretý, orgán štátnej správy v školstve, ktorý zriadil domov mládeže, zabezpečí pre ubytovaných žiakov náhradné ubytovanie.
(4)
Cirkev, náboženská spoločnosť, obec alebo iná právnická alebo fyzická osoba môže zriadiť domov mládeže aj pre menší počet ubytovaných žiakov.
§ 3
Kategorizácia domovov mládeže
(1)
Domovy mládeže sa podľa vybavenia zaraďujú do niektorej z týchto kategórií:
a)
do I. kategórie sa zaradí domov mládeže vybavený teplou vodou, kúpeľňami alebo sprchárňami, ktoré sú súčasťou jednotlivých izieb s kapacitou do troch postelí, alebo ak ide o bunkový systém, s kapacitou do šesť postelí, vlastnou kuchyňou a jedálňou v budove domova mládeže alebo v jeho blízkosti a priestormi na výchovno-vzdelávaciu prácu,
b)
do II. kategórie sa zaradí domov mládeže, v ktorého vybavení chýbajú najviac dve náležitosti z vybavenia domova mládeže zaradeného do I. kategórie.
(2)
Ak je domov mládeže umiestnený v niekoľkých budovách, jednotlivé budovy sa zaradia do príslušnej kategórie podľa odseku 1.
(3)
Domov mládeže možno umiestniť len v objekte, ktorý vyhovuje hygienickým požiadavkám,4) musí mať ústredné kúrenie, sociálne a hygienické zariadenia.
§ 4
Riadenie domova mládeže
(1)
Domov mládeže, ktorý je právnickou osobou, riadi riaditeľ domova mládeže, domov mládeže zriadený ako súčasť školy riadi riaditeľ školy.
(2)
Riaditeľ domova mládeže, ktorý je právnickou osobou, môže vymenovať svojho zástupcu, ak je v domove mládeže najmenej 12 výchovných skupín.
(3)
Riaditeľ školy, ktorej súčasťou je domov mládeže, môže vymenovať svojho zástupcu, ak sú v domove mládeže najmenej 3 výchovné skupiny.
(4)
Riaditeľ domova mládeže a riaditeľ školy, ktorej súčasťou je domov mládeže (ďalej len „riaditeľ“), zodpovedá za úroveň vytvorených podmienok na výchovno-vzdelávaciu prácu, za vypracovanie celoročného programu domova mládeže, za časový rozvrh služieb vychovávateľov, za zabezpečenie pedagogického dozoru, za bezpečnosť a ochranu zdravia ubytovaných žiakov, za dodržiavanie vnútorného poriadku domova mládeže, za prevádzku a hospodárenie domova mládeže a za plnenie ďalších úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
(5)
Riaditeľ školy poveruje jednotlivých vychovávateľov výchovno-vzdelávacou prácou s výchovnou skupinou.
(6)
Riaditeľ zriaďuje svoje poradné orgány, ktorými sú pedagogická rada domova mládeže a podľa potreby metodické združenie domova mládeže.
(7)
Riaditeľ umožní zriadenie a činnosť žiackej samosprávy domova mládeže.
§ 5
Prijímanie, prepúšťanie a vylúčenie žiakov
(1)
O prijatí žiaka do domova mládeže rozhoduje riaditeľ5) na základe prihlášky, ktorú podáva zákonný zástupca žiaka alebo žiak, ak je starší ako 18 rokov. Prijatie platí na jeden školský rok.
(2)
Riaditeľ počas školského roka prepustí žiaka z domova mládeže, ak
a)
o skončenie pobytu v domove mládeže písomne požiada zákonný zástupca žiaka alebo žiak, ak je starší ako 18 rokov,
b)
prestal vyť žiakom strednej školy.
(3)
Riaditeľ môže prepustiť žiaka z domova mládeže, ak
a)
rodič alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť (ďalej len „rodič“), alebo žiak starší ako 18 rokov je v omeškaní s platením príspevku na úhradu nákladov na ubytovanie a stravovanie viac ako jeden mesiac,
b)
sa žiakovi povolilo prerušenie štúdia.
(4)
Riaditeľ môže po prerokovaní s pedagogickou radou domova mládeže a so zákonným zástupcom žiaka alebo žiakom, ak je starší ako 18 rokov, vylúčiť žiaka z domova mládeže pre opakované závažné porušenie vnútorného poriadku domova mládeže.
§ 6
Ubytovanie a stravovanie žiakov
(1)
Ubytovanie a stravovanie zabezpečuje domov mládeže žiakom počas školského roka okrem letných prázdnin. Ubytovanie počas letných prázdnin je možné len so súhlasom riaditeľa.
(2)
Na úhradu nákladov6) na ubytovanie v domove mládeže zriadenom orgánom štátnej správy v školstve prispieva rodič alebo žiak, ak je starší ako 18 rokov, takto:
a)
v domove mládeže I. kategórie - 400 Sk mesačne,
b)
v domove mládeže II. kategórie - 250 Sk mesačne.
(3)
Príspevok podľa odseku 1 môže riaditeľ primerane znížiť až o 50% s prihliadnutím na sociálne pomery ubytovaného žiaka a úroveň poskytovaných služieb.
(4)
Výška úhrady za ubytovanie v domove mládeže zriadenom cirkvou, náboženskou spoločnosťou, obcou, právnickou osobou alebo fyzickou osobou sa určí na základe vzájomnej dohody7).
(5)
Domov mládeže zriadený orgánom štátnej správy v školstve zabezpečí ubytovaným žiakom celodenné stravovanie za úhradu podľa osobitného predpisu.8)
§ 7
Výchovno-vzdelávacia práca
(1)
Výchovno-vzdelávaciu prácu so žiakmi vykonávajú vychovávatelia podľa celoročného programu domova mládeže primerane potrebám, veku a stupňu vyspelosti žiakov. Výchovno-vzdelávacia práca sa zameriava najmä na všestrannú pomoc pri príprave žiakov na vyučovanie, na formovanie ich aktívneho postoja k sebavzdelávaniu, sebavýchove a voľbe povolania, na rozvíjanie ich nadania, špecifických schopností a tvorivosti a na vytváranie podmienok na ich záujmovú činnosť, aktívne využitie voľného času a oddych. Organizuje sa na zásade dobrovoľnosti žiakov.
(2)
Základnou organizačnou jednotkou výchovno-vzdelávacej práce so žiakmi v domove mládeže je výchovná skupina. Výchovnú skupinu tvorí spravidla 30 žiakov.
(3)
Na výchovnú skupinu žiakov, ktorej sa poskytuje celodenná starostlivosť vrátane ubytovania a stravovania, sa určuje jeden vychovávateľ. Počet vychovávateľov v jednom domove mládeže nesmie byť nižší ako tri, a to bez ohľadu na počet ubytovaných žiakov. Na výkon nočných prác, služieb počas sviatkov a dní pracovného pokoja možno ustanoviť pomocných vychovávateľov.
(4)
Pracovnú pohotovosť v domove mládeže vykonávajú vychovávatelia mimo určeného pracovného času od 22.00 h do 6.00 h za odmenu podľa osobitného predpisu9). Ak pracovnú pohotovosť nemôžu vykonávať vychovávatelia, vykonávanie nočnej práce v domove mládeže zabezpečí riaditeľ pomocnými vychovávateľmi. Počet vychovávateľov alebo pomocných vychovávateľov sa určí tak, že na každých 120 ubytovaných žiakov v domove mládeže sa musí určiť jeden vychovávateľ.
§ 8
Vnútorný poriadok domova mládeže
(1)
Vnútorný poriadok domova mládeže upravuje spôsob vhodnej a účelnej organizácie života žiakov v domove mládeže. Vydáva ho riaditeľ po prerokovaní so svojimi poradnými orgánmi a žiackou samosprávou.
(2)
Vnútorný poriadok obsahuje práva a povinnosti ubytovaných žiakov, výchovné opatrenia, návštevy v domove mládeže, individuálne vychádzky žiakov, osobné voľno, celodenný režim domova mládeže, pokyny o svojpomocnej činnosti a právne predpisy o bezpečnosti, hygiene a ochrane zdravia ubytovaných žiakov.
(3)
Domov mládeže umožní návštevu u rodiča v dňoch pracovného pokoja, štátnych sviatkov a školských prázdnin a v ďalších prípadoch podľa vnútorného poriadku domova mládeže.
§ 9
Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť ubytovaných žiakov
(1)
Domov mládeže zabezpečí, aby sa žiaci pri nástupe do domova mládeže oboznámili s vnútorným poriadkom domova mládeže a boli poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o požiarnej ochrane. Vychovávateľ o tom vedie evidenciu.
(2)
Riaditeľ zodpovedá za zabezpečenie odbornej pedagogickej činnosti vychovávateľov. Pri výletoch, exkurziách a súťažiach organizovaných domovom mládeže riaditeľ určí jedného zodpovedného vychovávateľa na každých 25 žiakov. Ak to vyžadujú okolnosti, zabezpečí pedagogický dozor aj s väčším počtom osôb.
(3)
Pri návšteve verejných kúpalísk a pri kúpaní vo voľnej prírode, ktoré organizuje domov mládeže, môžu žiaci vstupovať do vody tam, kde je kúpanie povolené, po skupinách, pričom skupina nemôže mať viac ako 10 žiakov. Pri tejto činnosti musí byť zabezpečený dozor pedagogickým pracovníkom, ktorý má na to odbornú spôsobilosť, alebo plavčíkom.
(4)
Pri dobrovoľnej spoločensky užitočnej práci musia byť žiaci poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorú vykonávajú.
(5)
Počas osobného voľna žiakov zabezpečí domov mládeže pedagogický dozor, ak sa žiaci zdržiavajú v priestoroch domova mládeže. Pri odchádzaní žiakov k rodičovi na dni pracovného pokoja, štátnych sviatkov a školských prázdnin a pri individuálnych vychádzkach sa pedagogický dozor nezabezpečuje.
§ 10
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
(1)
Na ubytovanie a stravovanie žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť v domove mládeže sa vzťahuje osobitný predpis10).
(2)
Zrušuje sa úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 30. júla 1979 č. 6954/1979-212 o domovoch mládeže (registrovaná v čiastke 19/1979 Zb.).
§ 11
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1994.
Ľubomír Harach v.r.
1)
§ 5 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
2)
§ 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z.
3)
§ 45 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
4)
Úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 24. novembra 1977 č. Z-3480/1977-B/3-04 o hygienických požiadavkách na zriaďovanie a prevádzku hromadných ubytovní (registrovaná v čiastke 17/1978 Zb.).
5)
§ 3 ods. 3 písm. a) a ods. 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
6)
§ 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach.
7)
Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách.
8)
§ 7 vyhlášky Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 121/1994 Z. z. o zriaďovaní, činnosti a prevádzke školského stravovania.
9)
§ 19 zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.
10)
§ 5 a 6 vyhlášky Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 245/1993 Z. z. o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť.