194/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1994 do 30.06.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

194
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 6. júla 1994,
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zmena zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 16/1959 Zb., zákona č. 58/1964 Zb., zákona č. 65/1965 Zb., zákona č. 87/1968 Zb., zákona č. 88/1968 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 8/1982 Zb., zákona č. 73/1982 Zb., zákona č. 148/1983 Zb., zákona č. 109/1984 Zb., zákona č. 51/1987 Zb., zákona č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona č. 235/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 znie:
㤠1
Tento zákon upravuje nemocenské poistenie zamestnancov (ďalej len „poistenie") pre prípad choroby, úrazu, tehotenstva, materstva a starostlivosti alebo ošetrovania člena rodiny.“.
2.
§ 2 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 1a), 2) a 3) znie:
㤠2
Podľa tohto zákona sú poistené, ak sú činné na území Slovenskej republiky,
a)
osoby v pracovnom pomere,
b)
osoby v obdobnom pracovnom vzťahu, ak nie sú poistené podľa iných predpisov,1a)
c)
spoločníci spoločností s ručením obmedzeným a členovia družstiev, ak sú odmeňovaní za prácu v spoločnosti alebo v družstve formou, ktorá sa podľa osobitných predpisov považuje za príjem zo závislej činnosti,2)
d)
ďalšie osoby, o ktorých to ustanovujú osobitné predpisy,3)
(ďalej len „zamestnanci"), a ak sa na nich vzťahujú právne predpisy Slovenskej republiky.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1a), 2) a 3) znejú:
„1a)
Napríklad zákon č. 32/1957 Zb. o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách v znení neskorších predpisov.
2)
§ 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
3)
Vyhláška Ústrednej rady odborov č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 3 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo b)“.
4.
V § 5 písm. c) sa slová „bydlisko alebo závod“ nahrádzajú slovami „sídlo (trvalý pobyt) alebo sídlo útvaru, ktorý vedie evidenciu miezd“.
5.
V § 6 ods. 1 sa číslovka „6“ nahrádza číslovkou „5“.
6.
Doterajší text § 7 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 4) znie:
„(2)
Poistenie zamestnancov uvedených v § 2 písm. c) vzniká dňom začatia výkonu práce, ktorý zakladá poistenie podľa tohto zákona, najskôr dňom vzniku spoločnosti s ručením obmedzeným alebo družstva.4)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4) znie:
„4)
§ 62 a 225 Obchodného zákonníka.“.
7.
Doterajší text § 8 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 4a) znie:
„(2)
Poistenie zamestnancov uvedených v § 2 písm. c) zaniká dňom skončenia výkonu práce, ktorý zakladá poistenie podľa tohto zákona, alebo zánikom spoločnosti s ručením obmedzeným alebo členstva v družstve podľa osobitného predpisu.4a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a) znie:
„4a)
§ 68 a 231 Obchodného zákonníka.“.
8.
V § 15 ods. 1 sa slová „mzdy alebo platu“ nahrádzajú slovami „mzdy, platu alebo odmeny za prácu5)“.
9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5) znie:
„5)
Napríklad zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z.
Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 420/1991 Zb. o platových pomeroch sudcov a justičných čakateľov v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 66/1994 Z. z. o platových pomeroch prokurátorov a právnych čakateľov prokuratúry Slovenskej republiky.“.
10.
V § 15 ods. 3 sa vypúšťa text „(§ 22)“ a slová „podľa predpisov vydaných na podklade § 51 ods. 4“.
11.
V § 17 ods. 1 sa slová „zo sumy 180 Kčs“ nahrádzajú slovami „zo sumy 200 Sk“.
12.
V § 17 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Započítateľným zárobkom zamestnancov uvedených v § 2 písm. c) je ich odmena za prácu, ktorá sa podľa osobitných predpisov považuje za príjem zo závislej činnosti.2)“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
13.
§ 21 sa vypúšťa.
14.
V § 40 ods. 1 znie:
„(1)
Ak ten, kto vykonáva príležitostné zamestnanie, utrpí pri výkone tohto zamestnania pracovný úraz, ktorého následkom nastane smrť, poskytne sa pozostalým, ktorí vystrojili pohreb, pohrebné podľa § 29 ods. 1.“.
15.
V § 40 ods. 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 6) znie:
„(2)
Ak zomrie uchádzač o zamestnanie6) alebo jeho rodinný príslušník, patrí osobám, ktoré vystrojili pohreb, pohrebné podľa § 29.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6) znie:
„6)
§ 7 ods. 1 zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.“.
16.
V § 41 ods. 1 sa vypúšťajú slová „pre nárok na preventívnu a liečebnú starostlivosť a“.
17.
V § 41 ods. 1 písm. c) znie:
„c)
deti od skončenia povinnej školskej dochádzky do dosiahnutia 25 rokov veku, ak sa pre chorobu alebo úraz alebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemôžu sústavne pripravovať na budúce povolanie alebo byť zamestnané,“.
18.
V § 41 ods. 2 písm. a) a b) znejú:
„a)
vnuci a súrodenci do skončenia povinnej školskej dochádzky,
b)
vnuci a súrodenci od skončenia povinnej školskej dochádzky do dosiahnutia 25 rokov veku, ak sa pre chorobu alebo úraz alebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemôžu sústavne pripravovať na budúce povolanie alebo byť zamestnaní,“.
19.
V § 42 ods. 1 sa vypúšťajú slová „Preventívna a liečebná starostlivosť a“ a slovo „dávky“ sa nahrádza slovom „Dávky“.
20.
§ 54 sa vypúšťa.
21.
§ 56 sa vypúšťa.
22.
V § 59 sa vypúšťajú slová „uvedených v § 52 vo veciach“.
Čl. II
Zmena zákona č. 32/1957 Zb. o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách v znení neskorších predpisov
Zákon č. 32/1957 Zb. o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách v znení zákona č. 58/1964 Zb., zákona č. 87/1968 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 8/1982 Zb., zákona č. 109/1984 Zb. a zákona č. 180/1990 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 písm. c) znie:
„c)
deti od skončenia povinnej školskej dochádzky do dosiahnutia 25 rokov veku, ak sa pre chorobu alebo úraz alebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemôžu sústavne pripravovať na budúce povolanie alebo byť zamestnané,“.
2.
V § 3 ods. 2 písm. b) znie:
„b)
vnuci a súrodenci od skončenia povinnej školskej dochádzky do dosiahnutia 25 rokov veku, ak sa pre chorobu alebo úraz alebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemôžu sústavne pripravovať na budúce povolanie alebo byť zamestnaní.“.
3.
V § 17 ods. 1 znie:
„(1)
Nemocenské sa určí z priemernej sumy pripadajúcej na jeden kalendárny deň z čistého mesačného platu, ktorý patrí v čase vzniku neschopnosti na výkon služby, najviac však zo sumy 143 Sk.“.
4.
V § 30 sa vypúšťa odsek 2.
Čl. III
Zmena zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení neskorších predpisov
Zákon č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 98/1971 Zb., zákona č. 99/1972 Zb., zákona č. 73/1982 Zb., zákona č. 57/1984 Zb., zákona č. 109/1984 Zb., nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 112/1984 Zb., zákona č. 51/1987 Zb., zákona č. 103/1988 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb., zákona č. 235/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 sa slová „900 Kčs“ nahrádzajú slovami „1 000 Sk“.
2.
V § 8 ods. 1 sa slová „zo sumy 180 Kčs“ nahrádzajú slovami „zo sumy 200 Sk“.
3.
V § 33 ods. 1 sa slová „Zboru národnej bezpečnosti“ nahrádzajú slovami „ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a Slovenskej informačnej služby6a)“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a) znie:
„6a)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 79/1992 Zb. o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/1993 Z. z. o zriadení Železničnej polície Slovenskej republiky.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.“.
5.
V § 33 ods. 2 sa slová „príslušníkom ozbrojených síl a Zboru národnej bezpečnosti“ nahrádzajú slovami „vojakom z povolania, príslušníkom ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a Slovenskej informačnej služby6a)“.
6.
V § 33 ods. 4 sa slová „Zboru národnej bezpečnosti“ nahrádzajú slovami „ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a Slovenskej informačnej služby6a)“.
Čl. IV
Zmena zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 1/1991 Zb., zákona č. 46/1991 Zb., zákona č. 246/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona č. 578/1991 Zb., zákona č. 116/1992 Zb., zákona č. 235/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 59/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 71/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 5 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 1) znie:
„(5)
Organizácie a občania platia na nemocenské poistenie (zabezpečenie) a dôchodkové zabezpečenie poistné, a to v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitným zákonom.1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1) znie:
„1)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 2 ods. 1 písm. c) znie:
„c)
nemocenské zabezpečenie samostatne zárobkovo činných osôb,“.
3.
V § 4 ods. 2 sa slovo „šestnásteho“ nahrádza slovom „pätnásteho“ a slovo „šestnásť“ sa nahrádza slovom „pätnásť“.
4.
Za § 4 sa vkladá nový § 4a, ktorý vrátane nadpisu a poznámok pod čiarou k odkazom 1b) až 1g) znie:
㤠4a
Samostatne zárobkovo činné osoby a spolupracujúce osoby samostatne zárobkovo činných osôb
(1)
Za samostatne zárobkovo činné osoby sa na účely sociálneho zabezpečenia považujú
a)
osoby, ktoré vykonávajú poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách,1b)
b)
osoby, ktoré majú oprávnenie prevádzkovať živnosť,1c)
c)
osoby, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitných predpisov,1d)
d)
osoby, ktoré vykonávajú umeleckú alebo inú tvorivú činnosť na základe zákona o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) 1e) mimo pracovnoprávnych a obdobných vzťahov, ak túto činnosť podľa svojho vyhlásenia vykonávajú sústavne a ak súčasne nevykonávajú iné činnosti uvedené v tomto odseku,
e)
spoločníci verejných obchodných spoločností a komplementári komanditných spoločností,1f)
f)
športovci, ktorí športovú činnosť podľa svojho vyhlásenia vykonávajú zárobkovo ako svoje povolanie, ale nie v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu,
g)
osoby, ktoré vykonávajú nezávislé povolanie alebo činnosť,1g) ak nepatria do okruhu osôb uvedených v tomto odseku.
(2)
Za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu sú na nemocenskom a dôchodkovom zabezpečení samostatne zárobkovo činných osôb zúčastnené spolupracujúce osoby samostatne zárobkovo činných osôb (ďalej len „spolupracujúce osoby"), za ktoré sa na tieto účely považujú
a)
manželia, deti a súrodenci od skončenia povinnej školskej dochádzky, rodičia, svokor, svokra, zať a nevesta, druh (družka) osôb uvedených v odseku 1 písm. a), ako aj manželka (manžel) tejto spolupracujúcej osoby, ak sa trvale zúčastňujú na ich činnosti a ak nejde o pracovnoprávny vzťah,
b)
manželia osôb uvedených v odseku 1 písm. b) až d) a g), ak sa podieľajú na ich zárobkovej činnosti.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1b) až 1g) znejú:
„1b)
Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení zákona č. 219/1991 Zb., zákona č. 455/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z.
1c)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
1d)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1994 Z. z.
1e)
Zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.
1f)
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
1g)
Napríklad zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.“.
5.
V § 5 sa vypúšťajú slová „(§ 1 ods. 5)“.
6.
V § 6 ods. 1 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 1h) a 1ch) znie:
„(1)
Na dôchodkovom zabezpečení sú zúčastnení
a)
zamestnanci zúčastnení na nemocenskom poistení,1h)
b)
vojaci z povolania, príslušníci ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a Slovenskej informačnej služby,1ch)
c)
samostatne zárobkovo činné osoby a spolupracujúce osoby,
d)
osoby zárobkovo činné v cudzine za podmienok uvedených v § 11.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom1h) a 1ch) znejú:
„1h)
§ 2 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších predpisov.
1ch)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 79/1992 Zb. o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 61/1993 Z. z. o zriadení Železničnej polície Slovenskej republiky.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.“.
7.
V § 6 ods. 2 písm. b) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 1i) znie:
„b)
občania vykonávajúci službu v ozbrojených silách, ktorí nie sú vojakmi z povolania, účastníci civilnej ochrany, účastníci prípravy na obranu Slovenskej republiky, dobrovoľní požiarnici, darcovia krvi, dobrovoľní pracovníci Slovenského Červeného kríža, účastníci organizovanej telesnej výchovy a ďalší občania podľa osobitného predpisu,1i) ktorí sa stali čiastočne invalidnými následkom úrazu alebo chorôb vzniknutých za osobitných okolností uvedených v tomto zákone alebo osobitnom predpise.1i)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1i) znie:
„1i)
§ 39 až 59 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.“.
8.
V § 8 ods. 1 znie:
„(1)
Zamestnaním na účely tohto zákona, ak ďalej nie je ustanovené inak, sa rozumejú činnosti, ktoré vykonávajú osoby uvedené v § 6 ods. 1.“.
9.
V § 8 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.
10.
V § 9 ods. 1 písm. e) znie:
„e)
doba, po ktorú sa rodič staral o dieťa do troch rokov veku alebo o dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté maloleté dieťa, ktoré vyžaduje mimoriadnu starostlivosť alebo osobitne náročnú mimoriadnu starostlivosť, ak nebolo umiestnené v zariadení pre takéto deti s celoročným alebo týždenným pobytom; dieťaťom sa rozumie dieťa vlastné (osvojené) a dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.“.
11.
§ 11 znie:
㤠11
Pre vznik nároku na dôchodok a jeho výšku sa z dôb zamestnania a náhradných dôb získaných v cudzine, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak, hodnotí
a)
štúdium po skončení povinnej školskej dochádzky a doba uvedená v 9 ods. 1 písm. e), ak ide o občanov Slovenskej republiky,
b)
činnosť osôb hodnotená na účely tohto zákona ako zamestnanie, samostatná zárobková činnosť a činnosť spolupracujúcich osôb, ak tieto osoby majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a zaplatili za tieto doby poistné.1)“.
12.
V § 12 ods. 2 sa za slovo „dane“ vkladá tento text: „a po 31. decembri 1992 vymeriavací základ pre určenie poistného na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie1)“.
13.
V § 23 sa vypúšťa odsek 3.
14.
V § 24 sa vypúšťa odsek 5.
15.
V § 29 ods. 2 sa vypúšťajú písmená b) a c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno b) a na konci odseku sa pripája táto veta:
„Zdravotné postihnutia podmieňujúce invaliditu podľa písmena b) ustanoví Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.“.
16.
V § 30 ods. 1 sa slová „60 rokov u mužov a veku 57 rokov u žien“ nahrádzajú slovami „potrebného pre vznik nároku na starobný dôchodok podľa § 21 ods. 1 a 2“.
17.
V § 31 sa vypúšťa odsek 3.
18.
§ 37 vrátane nadpisu znie:
㤠37
Podmienky a výška nároku na čiastočný invalidný dôchodok
(1)
Občan má nárok na čiastočný invalidný dôchodok, ak sa stal
a)
čiastočne invalidným a bol zamestnaný po dobu potrebnú pre nárok na tento dôchodok alebo
b)
čiastočne invalidným následkom pracovného úrazu a jeho zárobok podstatne poklesol; podmienka podstatného poklesu zárobku sa neskúma u občana, ktorý je čiastočne invalidný podľa odseku 2 písm. c).
(2)
Občan je čiastočne invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav
a)
jeho telesné alebo duševné schopnosti dosahujú polovicu schopností na výkon sústavného zamestnania u zdravých občanov, alebo
b)
je schopný vykonávať doterajšie alebo iné sústavné zamestnanie len za osobitne uľahčených pracovných podmienok, ktoré ustanoví Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom, alebo
c)
má značne sťažené všeobecné životné podmienky; zdravotné postihnutia značne sťažujúce všeobecné životné podmienky ustanoví Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.
(3)
Pre dobu zamestnania potrebnú pre nárok na čiastočný invalidný dôchodok platí obdobne § 29 ods. 3 až 5.
(4)
Čiastočný invalidný dôchodok je polovica invalidného dôchodku.“.
19.
V § 48 ods. 1 sa slová „1 500 Kčs“ nahrádzajú slovami „2 000 Sk“.
20.
V § 52 ods. 2 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 7c) a 7d) znie:
„(2)
Sociálny dôchodok sa môže priznať až do výšky životného minima pre dospelého občana,7c) ak je jediným zdrojom príjmu dôchodcu; ak dôchodca má aj iný dôchodok alebo príjem, sociálny dôchodok sa môže priznať až do takej výšky, aby úhrn sociálneho dôchodku a iného dôchodku alebo príjmu bol vo výške životného minima pre dospelého občana. Ak je na takýto dôchodok odkázaný aj rodinný príslušník dôchodcu uvedený v § 54 ods. 6, tento dôchodok sa môže priznať až do výšky životného minima pre dvojicu spoločne posudzovaných dospelých občanov;7d) ak dôchodca alebo rodinný príslušník dôchodcu má aj iný dôchodok alebo príjem, sociálny dôchodok sa môže priznať do takej výšky, aby úhrn sociálneho dôchodku a iného dôchodku alebo príjmu bol vo výške životného minima pre dvojicu spoločne posudzovaných dospelých občanov. Ak podmienky na priznanie sociálneho dôchodku spĺňajú obaja manželia (druh a družka), sociálny dôchodok možno priznať iba manželovi (druhovi), a to do výšky rozdielu medzi sumou životného minima pre dvojicu spoločne posudzovaných dospelých občanov a úhrnom dôchodkov a iných príjmov oboch manželov (druha a družky).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7c) a 7d) znejú:
„7c)
§ 3 ods. 2 písm. e) a ods. 3 písm. a) zákona č. 463/1991 Zb. o životnom minime v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1993 Z. z.
7d)
§ 3 ods. 2 písm. e) a ods. 3 písm. b) zákona č. 463/1991 Zb.“.
21.
§ 52 sa dopĺňa novým odsekom 3, ktorý vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 7e) znie:
„(3)
Pri zvýšení sumy životného minima pre dospelého občana sa sociálny dôchodok môže priznať až do výšky zvýšeného životného minima7e) na základe žiadosti oprávneného najskôr od podania žiadosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7e) znie:
„7e)
Zákon č. 463/1991 Zb.“.
22.
V § 54 ods. 1 a 2 znejú:
„(1)
Ak je starobný, invalidný, vdovský, vdovecký alebo sirotský dôchodok obojstranne osirelého dieťaťa jediným zdrojom príjmu dôchodcu a nedosahuje sumu životného minima pre dospelého občana,7c) zvyšuje sa na túto sumu; ak dôchodca má aj iný dôchodok alebo príjem a úhrn dôchodkov a iného príjmu nedosahuje sumu životného minima pre dospelého občana, zvyšuje sa dôchodok tak, aby sa úhrn dôchodkov a iného príjmu rovnal sume životného minima pre dospelého občana.
(2)
Ak je na starobný alebo invalidný dôchodok, ktorý nedosahuje sumu životného minima pre dvojicu spoločne posudzovaných dospelých občanov, odkázaný aj rodinný príslušník dôchodcu, zvyšuje sa dôchodok na túto sumu; ak dôchodca alebo rodinný príslušník dôchodcu má aj iný dôchodok alebo príjem a úhrn dôchodkov a iných príjmov nedosahuje sumu životného minima pre dvojicu spoločne posudzovaných dospelých občanov, zvyšuje sa dôchodok tak, aby sa úhrn dôchodkov a iných príjmov rovnal sume životného minima pre dvojicu spoločne posudzovaných dospelých občanov. Ak podmienky zvýšenia dôchodku spĺňajú obidvaja manželia, zvýši sa dôchodok patriaci manželovi, a to spôsobom ustanoveným v prvej vete.“.
23.
V § 54 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4, 5, 6 a 7 sa označujú ako odseky 3, 4, 5 a 6.
24.
V § 57 ods. 1 a 2 sa vypúšťa slovo „starobný“.
25.
V § 64 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
26.
§ 68 sa vypúšťa.
27.
V § 72 ods. 1 sa slová v § 54 ods. 8„ nahrádzajú slovami v § 54 ods. 6“.
28.
V § 92 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.
29.
V § 98 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
Doterajšie odseky 5, 6 a 7 sa označujú ako odseky 3, 4 a 5. V odseku 5 sa slová „podľa § 29 ods. 2 písm. d)“ nahrádzajú slovami „podľa § 29 ods. 2 písm. b)“.
30.
V § 106 sa vypúšťa odsek 6.
31.
V § 133 ods. 5 sa slová „§ 24 ods. 2 až 5“ nahrádzajú slovami „§ 24 ods. 2 až 4“.
32.
V § 145g ods. 2 sa slová „1 500 Kčs“ nahrádzajú slovami „2 000 Sk“.
33.
Za § 162a sa vkladá nový § 162b, ktorý znie:
㤠162b
(1)
V konaniach o priznanie čiastočného invalidného dôchodku, ktoré neboli právoplatne skončené do účinnosti tohto zákona, sa podmienky na jeho priznanie posudzujú podľa § 37 ods. 1.
(2)
V konaniach o invalidite alebo čiastočnej invalidite, ktoré neboli právoplatne skončené do účinnosti tohto zákona, sa podmienky na uznanie invalidity alebo čiastočnej invalidity posudzujú podľa § 29 ods. 2 alebo § 37 ods. 2.
(3)
V prípadoch invalidného dôchodku alebo čiastočného invalidného dôchodku, ktorý bol právoplatne priznaný do účinnosti tohto zákona, príslušné orgány preskúmajú podmienky trvania nároku na tento dôchodok podľa tohto zákona.“.
34.
§ 176 vrátane nadpisu znie:
㤠176
Odstraňovanie tvrdosti
Tvrdosti, ktoré sa vyskytnú pri vykonávaní tohto zákona, môže odstrániť v rozsahu svojej pôsobnosti minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, minister obrany Slovenskej republiky, minister vnútra Slovenskej republiky a minister spravodlivosti Slovenskej republiky.“.
35.
Za § 176 sa vkladá nový § 176a, ktorý znie:
㤠176a
Na príslušníkov Slovenskej informačnej služby sa tento zákon vzťahuje rovnako ako na príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov. Sociálne zabezpečenie týchto príslušníkov vykonáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v súčinnosti so Slovenskou informačnou službou.“.
Čl. V
Zmena zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení neskorších predpisov
Zákon Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 3 sa vypúšťa druhá veta.
2.
V § 30 ods. 3 v prvej a druhej vete sa za slovami „v ňom“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a vyplácaním vreckového“.
Čl. VI
Prechodné ustanovenie
(1)
Ak dôvod na poskytnutie dávky nemocenského poistenia a nemocenského zabezpečenia nahrádzajúcej mzdu, ktorý vznikol pred účinnosťou tohto zákona, trvá aj po nadobudnutí jeho účinnosti, poskytujú sa dávky nemocenského poistenia a nemocenského zabezpečenia nahrádzajúce mzdu podľa doterajších predpisov.
(2)
Nároky na dávky nemocenského poistenia osôb podľa zákona č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení neskorších predpisov sa od 1. januára 1993 do účinnosti tohto zákona považujú za nároky podľa zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších predpisov.
(3)
V zákone č. 54/1956 Zb. a v zákone č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení neskorších predpisov sa slovo „pracovník“ nahrádza slovom „zamestnanec“ a slovo „pracovníčka“ sa nahrádza slovom „zamestnankyňa“ v príslušnom gramatickom tvare.
(4)
V konaniach o žiadostiach o odstránení tvrdostí, ktoré sa vyskytnú pri vykonávaní sociálneho zabezpečenia, o ktorých nebolo rozhodnuté do účinnosti tohto zákona, sa postupuje podľa predpisov platných pred účinnosťou tohto zákona.
Čl. VII
Zrušujú sa:
1.
Zákon č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení zákona č. 141/1965 Zb., zákona č. 116/1967 Zb., zákona č. 89/1968 Zb., zákona č. 99/1972 Zb., zákona č. 121/1975 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 8/1982 Zb., zákona č. 148/1983 Zb., zákona č. 57/1984 Zb., zákona č. 109/1984 Zb., zákona č. 51/1987 Zb., zákona č. 103/1988 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona č. 235/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z.
2.
§ 101 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 150/1979 Zb.
3.
§ 2, 3 a 5 zákona č. 134/1991 Zb. o zmenách v nemocenskom zabezpečení.
4.
Vyhláška Ústrednej rady odborov č. 194/1954 Ú.v. o konaní v dávkových veciach nemocenského poistenia zamestnancov.
5.
Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení vyhlášky č. 142/1965 Zb., vyhlášky č. 117/1967 Zb., vyhlášky č. 92/1968 Zb., vyhlášky č. 180/1968 Zb., vyhlášky č. 76/1970 Zb., vyhlášky č. 128/1975 Zb., vyhlášky č. 54/1976 Zb., vyhlášky č. 164/1979 Zb., vyhlášky č. 80/1982 Zb., vyhlášky č. 153/1983 Zb., vyhlášky č. 74/1984 Zb., vyhlášky č. 133/1984 Zb., vyhlášky č. 58/1987 Zb., vyhlášky č. 150/1988 Zb., vyhlášky č. 237/1988 Zb. a vyhlášky č. 261/1990 Zb.
6.
Piata časť vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 164/1979 Zb.
Čl. VIII
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie
1.
zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 16/1959 Zb., zákonom č. 58/1964 Zb., zákonom č. 65/1965 Zb., zákonom č. 87/1968 Zb., zákonom č. 88/1968 Zb., zákonným opatrením Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 8/1982 Zb., zákonom č. 73/1982 Zb., zákonom č. 148/1983 Zb., zákonom č. 109/1984 Zb., zákonom č. 51/1987 Zb., zákonom č. 110/1990 Zb., zákonom č. 180/1990 Zb., zákonom č. 306/1991 Zb., zákonom č. 235/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. a týmto zákonom.
2.
zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných nariadením vlády Československej socialistickej republiky č. 98/1971 Zb., zákonom č. 99/1972 Zb., zákonom č. 73/1982 Zb., zákonom č. 57/1984 Zb., zákonom č. 109/1984 Zb., nariadením vlády č. 112/1984 Zb., zákonom č. 51/1987 Zb., zákonom č. 103/1988 Zb., zákonom č. 180/1990 Zb., zákonom č. 306/1991 Zb., zákonom Slovenskej národnej rady č. 235/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. a týmto zákonom.
3.
zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 110/1990 Zb., zákonom č. 180/1990 Zb., zákonom č. 1/1991 Zb., zákonom č. 46/1991 Zb., zákonom č. 246/1991 Zb., zákonom č. 306/1991 Zb., zákonom č. 578/1991 Zb., zákonom č. 116/1992 Zb., zákonom č. 235/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 59/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 71/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. IX
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembrom 1994.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.