191/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.07.1994 do 31.10.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

191
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 7. júla 1994
o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Obce, v ktorých príslušníci národnostnej menšiny tvoria najmenej 20 % obyvateľstva (ďalej len „obec“), sa označujú v jazyku národnostnej menšiny na samostatných dopravných značkách označujúcich začiatok obce a koniec obce.
(2)
Dopravné značky podľa odseku 1 sa umiestňujú pod dopravnými značkami s názvom obce, ktorý sa uvádza vždy v úradnom jazyku.1)
(3)
Zoznam označenia obcí v jazykoch národnostných menšín je uvedený v prílohe tohto zákona; označenia obcí majú miestny charakter.
(4)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom dopravnú značku na účely informatívneho označovania obcí v jazykoch národnostných menšín, ktorá sa bude odlišovať od dopravnej značky s názvom obce.
§ 2
V úradnom styku, najmä na verejných listinách, pečiatkach obcí, kartografických dielach a v poštovom styku, sa používajú názvy obcí výlučne v úradnom jazyku.
§ 3
(1)
Obec môže formou hlasovania svojich obyvateľov2) rozhodnúť o zmene označenia obce uvedenej v prílohe tohto zákona a môže touto formou určiť označenie obce v jazyku národnostnej menšiny, ak sa v prílohe tohto zákona toto označenie nenachádza.
(2)
Hlasovanie podľa odseku 1 je platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina obyvateľov obce oprávnených voliť podľa osobitného predpisu.3) Rozhodnutie obce podľa odseku 1 je prijaté, ak zaň platným spôsobom hlasovalo aspoň 80 % obyvateľov obce, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na obce, ktorých názov bol zmenený v rokoch 1867 až 1918 a 1938 až 1945.
§ 5
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou § 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. novembrom 1994.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.
Príloha zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/1994 Z. z.
ZOZNAM označení obcí v jazykoch národnostných menšín podľa okresov
Okres Názov obce v úradnom jazyku Označenie obce v jazyku národnostnej menšiny
Bardejov Andrejová Αндрійова
Becherov Бехерів
Cigeľka Циґелка
Frička Фричка
Chmeľová Хмельова
Jedlinka Ялинка
Mikulášová Микулашова
Nižný Tvarožec Нижній Тварожець
Ondavka Ондавка
Petrová Пітрова
Regetovka Реґетівка
Šarišské Čierne Шариське Чорне
Varadka Варадка
Vyšná Polianka Вишня Полянка
Vyšný Tvarožec Вишній Тварожець
Okres Názov obce v úradnom jazyku Označenie obce v jazyku národnostnej menšiny
Bratislava-vidiek Malinovo Éberhard
Nová Dedinka Dunaújfalu
Senec Szenc
Tomášov Fél
Tureň Zonctorony
Veľký Biel Magyarbél
Vlky Vők
Okres Názov obce v úradnom jazyku Označenie obce v jazyku národnostnej menšiny
Dunajská Streda Báč Bacsfa
Baka Baka
Baloň Balony
Bellova Ves Vitény
Blahová Sárrét
Blatná na Ostrove Sárosfa
Bodíky Nagybodak
Boheľov Bögellö
Čakany Csákány
Čenkovce Csenke
Čiližská Radvaň Csilizradvány
Dobrohošť Doborgaz
Dolný Bar Albár
Dolný Štál Alistál
Dunajská Streda Dunaszerdahely
Dunajský Klátov Dunatökés
Holice Egyházgelle
Horná Potôň Lögerpatony
Horné mýto Felsövámos
Horný Bar Felbár
Hubice Gomba
Jahodná Eperjes
Janíky Jányok
Jurová Dercsika
Kľúčovec Kulcsod
Kostolné Kračany Egyházaskarcsa
Kráľovičove Kračany Királyfiakarcsa
Kútniky Hegyéte
Kvetoslavov Úszor
Kyselica Keszölcés
Lehnice Lég
Lúč na Ostrove Lúcs
Macov Macháza
Mad Mad
Malé Dvorníky Kisudvarnok
Medveďov Medve
Mierovo Béke
Michal na Ostrove Szentmihályfa
Nový Život Illésháza
Ňárad Csiliznyárad
Ohrady Csallóközkürt
Okoč Ekecs
Oľdza Olgya
Orechová Potôň Diósförgepatony
Padáň Padány
Pataš Csilizpatas
Povoda Pódatejed
Rohovce Nagyszarva
Sap Szap
Šamorín Somorja
Štvrtok na Ostrove Csallóközcsütörtök
Topoľníky Nyárasd
Trhová Hradská Vásárút
Trnávka Csallóköztárnok
Trstená na Ostrove Csallóköznádasd
Veľká Paka Nagypaka
Veľké Blahovo Nagyabony
Veľké Dvorníky Nagyudvarnok
Veľký Meder Nagymegyer
Vieska Kisfalud
Vojka nad Dunajom Vajka
Vrakúň Nyékvárkony
Vydrany Hodos
Zlaté Klasy Nagymagyar
Okres Názov obce v úradnom jazyku Označenie obce v jazyku národnostnej menšiny
Galanta Boldog Boldogfa
Čierna Voda Feketenyék
Čierny Brod Vízkelet
Diakovce Deáki
Dlhá nad Váhom Vághosszúfalu
Dolné Saliby Alsószeli
Dolný Chotár Alsóhatár
Galanta Galánta
Horné Saliby Felsöszeli
Hrubá Borša Nagyborsa
Hrubý Šúr Hegysúr
Janovce Jánosháza
Jelka Jóka
Kajal Nemeskajal
Kostolná pri Dunaji Egyházfa
Košúty Kosút
Kráľov Brod Királyrév
Kráľová nad Váhom Vágkirályfa
Mostová Hidaskürt
Neded Negyed
Reca Réte
Selice Szelöce
Šaľa Vágsellye
Topoľnica Tósnyárasd
Trnovec nad Váhom Tornóc
Trstice Nádszeg
Váhovce Vága
Veľká Mača Nagymácséd
Veľké Úľany Nagyfödémes
Vlčany Farkasd
Vozokany Vezekény
Žihárec Zsigárd
Okres Názov obce v úradnom jazyku Označenie obce v jazyku národnostnej menšiny
Humenné Brestov nad Laborcom Берестів над Лабірцем
Brezovec Березовець
Čabalovce Чабалівці
Čabiny Чабини
Čertižné Чертіжне
Čukalovce Чукалівці
Habura Габура
Hrabová Roztoka Грабова Розтока
Kalinov Калинів
Klenová Кленова
Krásny Brod Красний Брід
Medzilaborce Меджилавірці
Michajlov Михайлів
Ňagov Няґів
Nechválova Polianka Нехваль Полянки
Nižná Jablonka Нижня Яблінка
Nová Sedlica Новоселиця
Oľka Олька
Oľšinkov Вільшинків
Palota Полата
Parihuzovce Паризівці
Pčoliné Пчолиний
Pichne Пихні
Radvaň nad Laborcom Радвань над Лабірцем
Repejov Рипиїв
Rokytov pri Humennom Рокитів коло Гуменного
Rokytovce Рокитовець
Runina Рунина
Ruská Volová Руський Воловий
Ruský Potok Руський Потік
Sukov Суків
Svetlice Светлиці
Topoľa Тополя
Ubľa Вубля
Uličské Krivé Улич-Кривий
Valentovce Валентівці
Výrava Вирава
Vyšná Jablonka Вишня Яблінка
Zbudská Belá Збудська Біла
Okres Názov obce v úradnom jazyku Označenie obce v jazyku národnostnej menšiny
Komárno Bajč Bajcs
Bátorove Kosihy Bátorkeszi
Bodza Bogya
Bodzianske Lúky Bogyarét
Brestovec Szilas
Búč Búcs
Čalovec Megyercs
Číčov Csicsó
Dedina Mládeže Ifjúságfalva
Chotín Hetény
Imeľ Imely
Iža Izsa
Kameničná Keszegfalva
Klížska Nemá Kolozsnéma
Komárno Komárom
Kravany nad Dunajom Karva
Marcelová Marcelháza
Martovce Martos
Moča Dunamocs
Modrany Madar
Nesvady Naszvad
Okoličná na Ostrove Ekel
Patince Pat
Pribeta Perbete
Radvaň nad Dunajom Dunaradvány
Sokolce Lakszakállas
Svätý Peter Szentpéter
Tôň Tany
Trávnik Füss
Veľké Kosihy Nagykeszi
Virt Virt
Vrbová nad Váhom Vágfüzes
Zemianska Oľča Nemesócsa
Zlatná na Ostrove Csallóközaranyos
Okres Názov obce v úradnom jazyku Označenie obce v jazyku národnostnej menšiny
Košice-vidiek Buzica Buzita
Cestice Szeszta
Čečejovce Csécs
Debraď Debrőd
Drienovec Somodi
Dvorníky-Včeláre Szádudvarnok-Méhész
Háj Áj
Hosťovce Bódvavendégi
Chorváty Tornahorváti
Janík Jánok
Kechnec Kenyhec
Komárovce Komaróc
Milhosť Migléc
Mokrance Makranc
Moldava nad Bodvou Szepsi
Nižný Lánec Alsólánc
Peder Péder
Perín-Chym Perény-Hím
Rešica Reste
Turňa nad Bodvou Torna
Turnianska Nová Ves Tornaújfalu
Veľká Ida Nagyida
Zádiel Szádelő
Žarnov Zsarnó
Okres Názov obce v úradnom jazyku Označenie obce v jazyku národnostnej menšiny
Levice Bajka Bajka
Beša Bese
Bielovce Ipolybél
Bory Bori
Čata Csata
Demandice Deménd
Dolné Semerovce Alsószemeréd
Farná Farnad
Hokovce Egeg
Hontianska Vrbica Hontfüzesgyarmat
Horná Seč Felsőszecse
Horné Semerovce Felsőszemeréd
Horné Turovce Felsőtúr
Horný Pial Felsőpél
Hronovce Lekér
Ipeľské Úľany Ipolyfödémes
Ipeľský Sokolec Ipolyszakállos
Jur nad Hronom Garamszentgyörgy
Kalná nad Hronom Kálna
Keť Kéty
Lok Lök
Lontov Lontó
Málaš Málas
Malé Ludince Kisölved
Mýtne Ludany Vámosladány
Nýrovce Nyír
Ondrejovce Endréd
Pastovce Ipolypásztó
Plášťovce Palást
Pohronský Ruskov Oroszka
Sazdice Százd
Slatina Szalatnya
Starý Hrádok Óvar
Šahy Ipolyság
Šalov Garamsalló
Šarovce Sáró
Tehla Töhöl
Tekovské Lužany Nagysalló
Tekovský Hrádok Várad
Tupá Tompa
Turá Tőre
Veľké Ludince Nagyölved
Veľké Turovce Nagytúr
Vyškovce nad Ipľom Ipolyvisk
Vyšné nad Hronom Nagyod
Zalaba Zalaba
Zbrojníky Fegyvernek
Želiezovce Zselíz
Žemliare Zsemlér
Okres Názov obce v úradnom jazyku Označenie obce v jazyku národnostnej menšiny
Lučenec Belina Béna
Biskupice Fülekpüspöki
Boľkovce Bolyk
Čakanovce Csákányháza
Čamovce Csoma
Fiľakovo Fülek
Fiľakovské Kováče Fülekkovácsi
Holiša Galsa
Jelšovec Jelsöc
Kalonda Kalonda
Mučín Mucsiny
Nitra nad Ipľom Ipolynyitra
Nové Hony Keresztúr
Panické Dravce Panyidaróc
Pinciná Pinc
Pleš Pilis
Prša Perse
Radzovce Ragyolc
Rapovce Rapp
Šávoľ Sávoly
Šíd Síd
Šurice Sőreg
Trebeľovce Terbeléd
Trenč Tőrincs
Veľká nad Ipľom Vilke
Veľké Dravce Nagydaróc
Okres Názov obce v úradnom jazyku Označenie obce v jazyku národnostnej menšiny
Michalovce Malé Raškovce Kisráska
Zemplínske Kopčany Hegyi
Okres Názov obce v úradnom jazyku Označenie obce v jazyku národnostnej menšiny
Nitra Branč Berencs
Čechynce Csehi
Čifáre Csiffár
Dolné Obdokovce Alsóbodok
Horná Kráľová Felsőkirályi
Hosťová Nyitrageszte
Jelenec Gímes
Klasov Kalász
Kolíňany Kolon
Ladice Lédec
Nitrianske Hrnčiarovce Nyitragerencsér
Pohranice Pográny
Telince Tild
Veľký Cetín Nagycétény
Žirany Zsére
Okres Názov obce v úradnom jazyku Označenie obce v jazyku národnostnej menšiny
Nové Zámky Andovce Andód
Bajtava Bajta
Bardoňovo Baracska
Belá Béla
Bešeňov Zsitvabesenyö
Bíňa Bény
Bruty Bart
Dubník Csúz
Dvory nad Žitavou Udvard
Gbelce Köbölkút
Chľaba Helemba
Kamenica nad Hronom Garamkövesd
Kamenín Kéménd
Kamenný Most Köhídgyarmat
Komoča Kamocsa
Leľa Leléd
Ľubá Libád
Malá nad Hronom Kicsind
Malé Kosihy Ipolykeszi
Mužla Muzsla
Nána Nána
Nová Vieska Kisújfalu
Nové Zámky Érsekújvár
Pavlová Garampáld
Pozba Pozba
Rúbaň Für
Salka Szalka
Sikenička Kisgyarmat
Strekov Kürt
Svodín Szőgyén
Šarkan Sárkányfalva
Tvrdošovce Tardoskedd
Veľký Kýr Nagykér
Zemné Szímő
Okres Názov obce v úradnom jazyku Označenie obce v jazyku národnostnej menšiny
Rimavská Sobota Abovce Abafalva
Barca Baraca
Bátka Bátka
Blhovce Balogfalva
Bretka Beretke
Cakov Cakó
Číž Csíz
Dolné Zahorany Magyarhegymeg
Dražice Perjése
Drňa Darnya
Držkovce Deresk
Dubno Dobfenék
Dubovec Dobóca
Dulovo Dúlháza
Figa Füge
Gemer Sajógömör
Gemerček Kisgömöri
Gemerská Panica Gömörpanyit
Gemerská Ves Gömörfalva
Gemerské Dechtáre Détér
Gemerské Michalovce Gömörmihályfa
Gemerský Jablonec Almágy
Gortva Gortvakisfalud
Hajnáčka Ajnácskö
Hodejov Várgede
Hodejovec Kerekgede
Hostice Gesztete
Hubovo Hubó
Husiná Guszona
Chanava Hanva
Chrámec Harmac
Chvalová Felfalu
Ivanice Iványi
Janice Jéne
Jestice Jeszte
Kaloša Kálosa
Kesovce Sajókeszi
Konrádovce Korlát
Kráľ Sajószentkirály
Lenartovce Lénártfalva
Lenka Lenke
Leváre Lévárt
Levkuška Lökösháza
Lipovec Lipóc
Martinová Martonfalva
Neporadza Naprágy
Nová Bašta Újbást
Otročok Otrokocs
Ožďany Osgyán
Padarovce Pádár
Pavlovce Pálfalva
Petrovce Péterfalva
Polina Alsófalu
Radnovce Radnót
Rakytník Rakottyás
Rašice Felsőrás
Riečka Sajórecske
Rimavská Seč Rimaszécs
Rimavská Sobota Rimaszombat
Rimavské Janovce Jánosi
Rumince Runya
Skerešovo Szkáros
Slizké Szilistye
Stará Bašta Óbást
Stránska Oldalfalva
Studená Medveshidegkút
Sútor Szútor
Šimonovce Simonyi
Širkovce Serk
Štrkovec Kövecses
Tachty Tajti
Tomášovce Balogtamási
Tornaľa Tornalja
Uzovská Panica Uzapanyit
Valice Alsóvály
Včelince Méhi
Večelkov Vecseklő
Veľký Blh Nagybalog
Vieska nad Blhom Balogújfalu
Višňové Visnyó
Vlkyňa Velkenye
Vyšné Valice Felsővály
Zádor Zádorháza
Zacharovce Zeherje
Žiar Zsór
Žíp Zsip
Okres Názov obce v úradnom jazyku Označenie obce v jazyku národnostnej menšiny
Rožňava Ardovo Pelsőcardó
Bôrka Barka
Brzotín Berzéte
Čoltovo Csoltó
Čučma Csucsom
Dlhá Ves Hosszúszó
Drnava Dernö
Gemerská Hôrka Gömörhorka
Gemerský Sad Gömörliget
Hrhov Tornagörgö
Hrušov Körtvélyes
Hucín Gice
Jablonov nad Turňou Szádalmás
Jovice Jólész
Kečovo Kecső
Kováčová Koskovácsvágása
Krásnohorská Dlhá Lúka Várhosszúrét
Krásnohorské Podhradie Krasznahorkaváralja
Kružná Kőrös
Kunova Teplica Kuntapolca
Licince Lice
Lipovník Hárskút
Lúčka Lucska
Meliata Melléte
Pašková Páskaháza
Plešivec Pelsőc
Rožňava Rozsnyó
Rudná Rudna
Silica Szilice
Silická Brezová Borzova
Silická Jablonica Jablonca
Slavec Szalóc
Okres Názov obce v úradnom jazyku Označenie obce v jazyku národnostnej menšiny
Stará Ľubovňa Jarabina Орябина
Legnava Леґнава
Obručné Обручне
Ruská Voľa nad Popradom Руська Воля над Попрадом
Stráňany Страняни
Údol Удол
Okres Názov obce v úradnom jazyku Označenie obce v jazyku národnostnej menšiny
Svidník Belejovce Белеївці
Bodružal Бодруджал
Bystrá Бистре
Cigla Циґла
Dobroslava Доброслав
Dubová Дубова
Havaj Гавай
Havranec Ґаврянець
Jurkova Voľa Юркова Воля
Kečkovce Кечківці
Kožuchovce Кожухівці
Krajná Porúbka Крайня Порубка
Kurimka Куримка
Malá Poľana Мала Поляна
Medvedie Медведже
Miková Микова
Nižná Jedľová Нижня Ядлова
Nižná Pisaná Нижня Писана
Nižný Mirošov Нижній Мирошів
Nižný Orlík Нижній Верлих
Nová Polianka Нова Полянка
Oľšavka Вільшавка
Potôčky Потічки
Pstriná Пстрина
Roztoky Розтоки
Staškovce Сташківці
Vagrinec Ваґринець
Vápeník Вапеник
Varechovce Варихівці
Veľkrop Викріп
Vladiča Владич
Vojtovce Війтівці
Vyšná Jedľová Вишня Ядлова
Vyšná Pisaná Вишня Писана
Vyšný Mirošov Вишній Мирошів
Vyšný Orlík Вишній Верлих
Okres Názov obce v úradnom jazyku Označenie obce v jazyku národnostnej menšiny
Trebišov Bačka Bacska
Bara Bári
Beša Bés
Biel Bély
Boľ Boly
Borša Borsi
Boťany Battyán
Brehov Imreg
Budince Budaháza
Černochov Csarnahó
Čičarovce Csicser
Čierna Ágcsernyő
Čierna nad Tisou Tiszacsernyő
Dobrá Dobra
Drahňov Deregnyő
Ižkovce Iske
Kapušianske Kľačany Kelecsény
Klin nad Bodrogom Bodrogszög
Kráľovský Chlmec Királyhelmec
Krišovská Liesková Mokcsamogyorós
Ladmovce Ladmóc
Leles Lelesz
Malá Tŕňa Kistoronya
Malé Trakany Kistárkány
Malý Horeš Kisgéres
Malý Kamenec Kiskövesd
Maťovské Vojkovce Mátyócvajkóc
Oborín Abara
Poľany Pólyán
Pribeník Perbenyik
Ptrukša Szirénfalva
Rad Rad
Ruská Dobóruszka
Sirník Szürnyeg
Slovenské Nové Mesto Újhely
Soľnička Szolnocska
Somotor Szomotor
Strážne Őrös
Streda nad Bodrogom Bodrogszerdahely
Svätá Mária Szentmária
Svätuše Szentes
Svinice Szinyér
Veľké Kapušany Nagykapos
Veľké Raškovce Nagyráska
Veľké Slemence Nagyszelmenc
Veľké Trakany Nagytárkány
Veľký Horeš Nagygéres
Veľký Kamenec Nagykövesd
Viničky Szőlőske
Vojany Vaján
Vojka Véke
Zatín Zétény
Zemplín Zemplén
Okres Názov obce v úradnom jazyku Označenie obce v jazyku národnostnej menšiny
Veľký Krtíš Balog nad Ipľom Ipolybalog
Bátorová Bátorfalu
Bušince Bussa
Čebovce Csáb
Čeláre Csalár
Dolinka Inám
Ďurkovce Gyürki
Glabušovce Galábocs
Chrastince Haraszti
Ipeľské Predmostie Ipolyhidvég
Kamenné Kosihy Kőkeszi
Kiarov Ipolykér
Kleňany Kelenye
Koláre Kóvár
Kosihovce Dacsókeszi
Kosihy nad Ipľom Ipolykeszi
Kováčovce Szécsénkovácsi
Muľa Rárósmulyad
Nenince Lukanénye
Olováry Óvár
Opatovská Nová Ves Apátújfalu
Sečianky Szécsénke
Seľany Szelény
Širákov Sirák
Trebušovce Terbegec
Veľká Čalomija Nagycsalomja
Veľká Ves nad Ipľom Ipolynagyfalu
Veľké Zlievce Felsőzellő
Vinica Ipolynyék
Vrbovka Ipolyvarbó
Želovce Zsély
Okres Názov obce v úradnom jazyku Označenie obce v jazyku národnostnej menšiny
Žiar nad Hronom Krahule Blaufuss
Kunešov Kuneschhau
1)
§ 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 517/1990 Zb. o územnom a správnom členení Slovenskej republiky. § 3 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 428/1990 Zb. o úradnom jazyku v Slovenskej republike.
3)
§ 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.
4)
§ 48 vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení neskorších predpisov.