189/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1997

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

189
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 8. júla 1994,
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré predpisy v oblasti zamestnanosti
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 319/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 12 vrátane nadpisu a poznámky pod čiarou k odkazu 6) znie:
㤠12
Použitie prostriedkov fondu
Prostriedky fondu sa použijú na financovanie
a)
hmotného zabezpečenia uchádzačov o zamestnanie,
b)
výdavkov na aktívnu politiku zamestnanosti, a to na
1.
príspevky na vytváranie spoločensky účelných pracovných miest,
2.
úhradu nákladov na organizovanie verejnoprospešných prác,
3.
rekvalifikáciu a poradenstvo,
4.
poskytnutie príspevku zamestnávateľovi na čiastočnú úhradu náhrady mzdy poskytovanej zamestnancom podľa osobitných predpisov,6)
5.
ďalšie opatrenia na podporu pracovného uplatnenia občanov a na zabezpečenie expertíz a údajov o trhu práce na základe rozhodnutia predstavenstva,
c)
výdavkov na správu a činnosť fondu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6) znie:
6)
§ 20 ods. 3 a 4 zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti v znení zákona č. 231/1992 Zb.
2.
V § 18 ods. 1 prvej vete sa za slovo „príjem" vkladá odkaz „9a)".
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a) znie:
„9a)
§ 4 ods. 2 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku.
§ 3 ods. 2 zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 420/1991 Zb. o platových pomeroch sudcov a justičných čakateľov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1993 Z. z.“.
4.
V § 25 ods. 5 sa slová „podľa § 23 až 25" nahrádzajú slovami „podľa 25".
5.
Za § 32 sa vkladá nový § 32a, ktorý znie:
㤠32a
Príspevok za príslušný kalendárny mesiac, ktorého platiteľom je samostatne zárobkovo činná osoba (§ 20 ods. 2), sa od 1. júla do 31. decembra 1994 určí z vymeriavacieho základu podľa § 18 ods. 4 a 6, aj keď samostatne zárobkovo činná osoba alebo spolupracujúca osoba v rozhodujúcom období prevádzkovala zárobkovú činnosť po dobu dlhšiu ako šesť mesiacov. Ustanovenie § 18 ods. 4 druhej vety tu neplatí.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1994.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.