185/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

185
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 8. júla 1994
o opatrení na úseku objavov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zrušuje sa § 77 zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch.
Čl. II
Zrušuje sa čl. VII ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1993 Z. z. o opatreniach v oblasti priemyselného vlastníctva.
Čl. III
Konania o prihláškach objavov, ktoré sa neskončili do nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa zastavujú.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1994.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.