184/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.07.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

184
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 29. júna 1994
o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Podľa osobitného predpisu1) sa vydávajú štátne dlhopisy v rozsahu 23 011 595 000 Sk s dobou splatnosti do piatich rokov odo dňa emisie štátnych dlhopisov.
§ 2
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydá štátne dlhopisy2) a určí emisné podmienky3) do troch mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona.
§ 3
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.
1)
Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch.
2)
§ 18 zákona č. 530/1990 Zb.
3)
§ 19 zákona č. 530/1990 Zb.